หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 กลุ่มเครือข่ายที่ 01 เมือง 1
2 กลุ่มเครือข่ายที่ 02 เมือง 2
3 กลุ่มเครือข่ายที่ 03 เมือง 3
4 กลุ่มเครือข่ายที่ 04 เมือง 4
5 กลุ่มเครือข่ายที่ 05 เมือง 5
6 กลุ่มเครือข่ายที่ 06 เมือง 6
7 กลุ่มเครือข่ายที่ 07 เมือง 7
8 กลุ่มเครือข่ายที่ 08 เขื่องใน 1
9 กลุ่มเครือข่ายที่ 09 เขื่องใน 2
10 กลุ่มเครือข่ายที่ 10 เขื่องใน 3
11 กลุ่มเครือข่ายที่ 11 เขื่องใน 4
12 กลุ่มเครือข่ายที่ 12 เขื่องใน 5
13 กลุ่มเครือข่ายที่ 13 เขื่องใน 6
14 กลุ่มเครือข่ายที่ 14 เขื่องใน 7
15 กลุ่มเครือข่ายที่ 15 เขื่องใน 8
16 กลุ่มเครือข่ายที่ 16 ม่วงสามสิบ 1
17 กลุ่มเครือข่ายที่ 17 ม่วงสามสิบ 2
18 กลุ่มเครือข่ายที่ 18 ม่วงสามสิบ 3
19 กลุ่มเครือข่ายที่ 19 ม่วงสามสิบ 4
20 กลุ่มเครือข่ายที่ 20 ม่วงสามสิบ 5
21 กลุ่มเครือข่ายที่ 21 ม่วงสามสิบ 6
22 กลุ่มเครือข่ายที่ 22 เหล่าเสือโก้ก 1
23 กลุ่มเครือข่ายที่ 23 เหล่าเสือโก้ก 2
24 กลุ่มเครือข่ายที่ 24 ดอนมดแดง 1
25 กลุ่มเครือข่ายที่ 25 ดอนมดแดง 2
26 กลุ่มเครือข่ายที่ 26 เอกชน 1
27 กลุ่มเครือข่ายที่ 27 เอกชน 2
28 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
29 อนุบาลอุบลราชธานี
30 อุบลวิทยาคม