หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
-
00.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
-
00.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
-
00.00
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
-
00.00
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
-
00.00
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
-
00.00
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
-
00.00
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
-
00.00
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
-
00.00
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
-
00.00
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
-
00.00
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
-
00.00
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
00.00
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
00.00
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
00.00
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
-
00.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
-
00.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
-
00.00
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00
2 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
-
00.00
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
-
00.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
00.00
5 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
-
00.00
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
-
00.00
7 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
00.00
8 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
00.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
-
00.00
3 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
-
00.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
00.00
5 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
00.00
6 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
00.00
2 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00
3 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00
2 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
-
00.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
-
00.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
-
00.00
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
-
00.00
2 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00
3 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
-
00.00
2 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
-
00.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
-
00.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
00.00
2 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
-
00.00
3 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
-
00.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
-
00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา