สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยนาม
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1. เด็กหญิงพัชรพร  จีนดอนไพร
 
1. นายวิรัตน์  ชัยฤทธิ์
 
3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงไพลิน  แก้วบัวสา
 
1. นางวนิดา  คำดี
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ป้องกัน
 
1. นางสาวจริญญา  วัฒนธรรม
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงวุ้นเส้น  วัชรชัยโสภณสิริ
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แซ่ไหล
 
1. นางนัยนา  ใยเยื่อ
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดาว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางนัยนา  ใยเยื่อ
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงฆัฆพร  เพ็ชรพันธ์
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1. เด็กหญิงชลดา  เกศประทุม
 
1. นางสาวนิสาร  สามบุญชื่น
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงนุชนาถ  กกอู่
 
1. นางพรพรรณ  แสงศรี
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงปนัดดา  รื่นเจริญ
2. เด็กหญิงวาสินี  โสมภีร์
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ฉวีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลิ่นซ้อน
 
1. นางพรพรรณ  แสงศรี
2. นางสาวระวิวรรณ  มณีจินดา
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงพัทธีรา  สุปติ
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงอริสา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวนงนุช  ปานลอยวงค์
 
15 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ดอนไพรยอด
2. เด็กหญิงธนัชพร  ดอนน้อยเวียน
 
1. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
2. นางสาวโสภา  ดอกโศก
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายสมศักดิ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขวัญทอง
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
 
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
19 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตู้สมบัติ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ลักนาลาว
 
1. นางสาวนงนุช  ปานลอยวงค์
2. นางสาวระวิวรรณ  มณีจินดา
 
20 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายพนากร  บรรเทาวงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
21 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายอานนท์  อรรถมาลี
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
22 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยพร  วัตธุรัฐ
 
1. นางสาวศิริพร  ทองดอนน้อย
 
23 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ปานลอยวงค์
 
1. นางสาวนงนุช  ปานลอยวงค์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
24 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองแท่งใหญ่
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เปรมปรีดิ์
3. เด็กชายอรรถชัย  ปทุมสูตร
 
1. นางสาวสุดา  โชระเวก
2. นางอมรพรรณ  ใจดี
 
25 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงนภาพร  จิระพันธ์วานิช
3. เด็กชายสุรวิชญ์  แซ่ไหล
 
1. นางสาววัลยา  พุ่มพยอม
2. นางสาวศิริพร  ทองดอนน้อย
 
26 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง
3. เด็กหญิงศิริกร  เพชรศิริ
 
1. นายคุณภัทร์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวนิสาร  สามบุญชื่น
 
27 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงธนภรณ์   สุขสำราญ
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  คำปาน
3. เด็กชายสิทธิโชค  ฉิมเพชร
 
1. นางสาวมนัณญา  คำมี
2. นางสาวระวิวรรณ  มณีจินดา
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีทอง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีหว้าสระสม
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายธงชาติ  ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สว่างศรี
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โตแก้ว
2. เด็กหญิงประภาศิริ  แซ่ไหล
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  พรมหนองโดก
4. เด็กหญิงอิงลดา  บุญรอด
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  สืบแจ้ง
 
1. นางธนธรณ์  เวชกุลธำรง
 
31 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงจิรประภา  อินงาม
2. เด็กชายสุศิลา  เปียทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่โง้ว
2. นางสาวมานิดา  แก้วตาสาม
 
32 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1. เด็กหญิงปาณิศา  โพธิ์พระยา
2. เด็กชายสิงหา  กันต์พงษ์
 
1. นายคุณภัทร์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวนิสาร  สามบุญชื่น
 
33 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกิตฏิญาฎา  หงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บูชา
3. เด็กหญิงชลธิชา  รักซ้อน
4. เด็กหญิงณิชากร  ดอนไพรยอด
5. เด็กหญิงธิติพันธ์  ปืนฮวน
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ดอนไพรยอด
7. เด็กหญิงวีรานันท์  แสงโสม
8. เด็กหญิงศัลสนีย์  รูปขำดี
9. เด็กหญิงหยกชมพู  น้อยพันธ์
10. เด็กหญิงอรทัย  โคตรสีพรม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
2. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
3. นางสาวโสภา  ดอกโศก
 
34 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่ไหล
2. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ไหล
3. เด็กหญิงธนัชญา  เรืองนรา
4. เด็กหญิงนฤมล  แห่หล้า
5. เด็กหญิงนิติยา  คนงานดี
6. เด็กหญิงพรลภัส  สุชีวผลิน
7. เด็กหญิงลักษณพรรณ  คำตัน
8. เด็กหญิงหทัยชนก  มงคลพาณิชย์
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลสมบัติ
10. เด็กหญิงเบญจพร  เบญจวลีพร
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  จิตมะกล่ำ
2. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
3. นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
35 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  มณีแก้ว
2. เด็กหญิงอาภาสิริ  เมืองมนต์
 
1. นายวรวุฒิ  สมบูรณ์ดี
2. นายสุวัน  ดวงจันทร์
 
36 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงดลพร  ครุฑใจกล้า
2. เด็กหญิงนฤตยา  แสนโดด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต์
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  กำธรธนกาญจน์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
37 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงสุริวิภา  จำปาทอง
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
38 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1. เด็กหญิงนภัสสร  บูชา
 
1. นางสาวสร้อยทอง  ชัยรัตน์
 
39 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  นามเลิศ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พึ่งชอุ่ม
 
40 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงวริยา  สระศรีสม
 
1. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
41 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายปริพัตร  พันแตง
2. เด็กชายวิษณุ  เพ็ชรพันธ์
3. เด็กชายสุทธิภัค  สุนทรวิภาค
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
42 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุรเสกข์  ชาวทหาร
 
1. นางธนธรณ์  เวชกุลธำรง
 
43 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงวันวิสา  ลาดสีแก้ว
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  จิตมะกล่ำ
 
44 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายอนันตชัย  องอาจอิทธิชัย
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
45 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายปภาวิน  เพ็งสัน
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  พวงพั่วเพชร
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงนงนภัส  พยาบาล
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายศิริชัย  หอมสุวรรณ
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
49 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสกร  หมื่นเอ
 
1. นางธนธรณ์  เวชกุลธำรง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
50 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกันตพงษ์  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
 
51 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวศริญา  ผิววงษ์
 
52 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรประภา  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  พวงพั่วเพชร
 
53 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีบุตรดี
2. เด็กชายอรรถพล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนิรมล  ศรีภุมมา
2. นางสาวพิมพ์พิศา  พวงพั่วเพชร
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายธนกฤต  อยู่วงษ์อั๋น
2. เด็กหญิงน้อมบุญ  จงเพิ่มวัฒนะผล
3. เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วสาสุข
5. เด็กชายพีรดนย์  ภู่อ่อน
6. เด็กชายสุทธิชัย  อ่อนใจดี
 
1. นางสาวทัศน์ธารี  แสนชา
2. นางสาวสิริรัตน์  คงสิน
3. นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต์
 
55 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐพรรณ  ศรีวารี
2. เด็กชายภมรพล  ผิวนวล
3. เด็กชายรัฐภูมิ  รัตน์เจริญ
4. เด็กชายศุภเชฎฐ์  สระศรีสม
5. เด็กชายเพชรอนันต์  ขันทองดี
6. เด็กชายโสภณ  ใจดี
 
1. นางสาวสิรินทร  เพิ่มสุวรรณ์
2. นายเจนวิทย์  กรองแก้ว
3. นางสาวเอื้ออนุช  ศักดิ์หารอินทร์
 
56 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายก้องภพ  ยิ้มละม้าย
2. เด็กหญิงนพวรรณ  นักใจธรรม
3. เด็กหญิงอภิปรียา  พยอมหอม
 
1. นางสาวระวิวรรณ  มณีจินดา
2. นางวนิดา  คำดี
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
57 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กชายชยธรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายธนาธิป  กุมภาพันธ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พึ่งชอุ่ม
 
58 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงพนิดา  นักจะเฆ่
2. เด็กชายภูวสิษฎ์  สะแกดำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่โง้ว
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
59 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  โสอุดร
2. เด็กหญิงจีรนันท์  งามดิษฐใหญ่
3. เด็กหญิงปรินทร  นิยมวงค์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ไทรย้อย
 
60 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายพงศกร  กล่ำเจริญ
2. เด็กหญิงพันธิตา  แซ่คู
3. เด็กชายเปรมศักดิ์  เปรมภักดี
 
1. นางสาวรัชนี  จตุรพิสัย
2. นางสาวสุนิสา  ขุนพรหม
 
61 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นพคุณ
3. เด็กหญิงชนิกานต์   สืบเรือง
 
1. นางสาววัลยา  พุ่มพยอม
2. นางสาวศิริพร  ทองดอนน้อย
 
62 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพยอมงาม 1. เด็กหญิงรักษ์ติกานต์  มั่นคง
2. เด็กหญิงลักษมี  ดอนไพรอ่อน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาโบราณ
 
1. นายคุณภัทร์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวสร้อยทอง  ชัยรัตน์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
63 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายนราวิชญ์  เกตุแห่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  การุณวิรัชฎา
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทวาส
 
1. นางสาวยุพา  กิจบุญศรี
2. นางสาวสิรินทร  เพิ่มสุวรรณ์
 
64 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กหญิงกวินชนก  เหมือนปอง
2. เด็กหญิงธันยกานต์  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงนภัทรสรณ์  ใขรัมย์
 
1. นางสาวนันทภัค  อู่สุวรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  แซ่โง้ว
 
รวม 64 133 94