สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์วิเศษวิทยา
 
1. นางรุจิเรข  โชคถาวรธุรกิจ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรกุล
 
1. นางสาววารุณี  ปัญญาเสน
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงชญาภา  วิทยาอุ่นวิบูลย์
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขุนรุ่งเรือง
 
1. นางวิลาวัลย์  นุชนิ่ม
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  เชื้อทอง
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  ไชยประสิทธิ์
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เซ็งแซ่
 
1. นางวิลาวัลย์  นุชนิ่ม
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงศศิชา  ว่องมหาชัยกุล
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
9 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงธนัญญา  ท่าน้ำตื้น
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชลิตา  สืบปาน
 
1. นางวิลาวัลย์  นุชนิ่ม
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธีรเทพ  มะลิถอด
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
12 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชาววังเย็น
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศจีวรรณ  ว่องมหาชัยกุล
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายณัฐพล  พรมคำ
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
 
15 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงรัชติญา  ขุนศรีรักษร
 
1. นางเยาวเรศ  ภู่ระหงษ์
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญตา
2. เด็กหญิงวาสิตา  สะศิธร
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวรัชดาวรรณ  อินนา
 
17 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณวงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  พิบูลย์ชัยนันท์
 
1. นางอุสนีย์  พ่วงกุล
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ขุนพิทักษ์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  สง่างาม
 
1. นายนนทชัย  สุขสำราญ
2. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
19 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วฉวี
2. เด็กหญิงศศิธร  สระทองหน
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงประภาดา  ผิวชอุ่ม
 
1. นายวัฒนา  อ่อนเบา
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชลดา  แซ่ตัน
 
1. นางสาววารุณี  ปัญญาเสน
 
22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายอมรเทพ  พรรณยิ้ม
 
1. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกาญเกล้า  ด้วงปาน
2. เด็กชายติณณภพ  ขำจันทึก
3. เด็กชายภูรินทร์  ตันประทุมวงษ์
 
1. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
2. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงชมัยพร  ชำนาญป่า
2. เด็กหญิงอาทิมา  เจริญผล
3. เด็กชายเจษฎา  สวยดี
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
25 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  โอตพล
2. เด็กหญิงปาริตา  คงคล้าย
3. เด็กหญิงมัญชุภา  ทิพวัลย์
 
1. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
2. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
26 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญกุล
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  อุบลไทร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จำปาหอม
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
 
27 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายวิวรรธน์  แทนเพชร
2. เด็กชายอิทธิพล  ปรีชาชน
 
1. นางสาวปิยะธิดา  เศษไธสง
2. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
28 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายชนพล  วงค์ขุมเงิน
 
1. นางบัวเรียน  ยอดครู
 
29 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สาสุข
 
1. นางสาวสุชิรา  กิ่งสามี
 
30 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธีรธนศักดิ์  นาคจินวงษ์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
 
31 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพัชรี  อินทรกุล
2. เด็กหญิงมีนา  บุญเฮี๊ยะ
 
1. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
2. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
32 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายพัชร  เลาหสถิตย์
2. เด็กชายเฉลิมพล  พงศ์ศิริศิลป์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
 
33 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิภา  ประยูรวงค์
 
1. นางสาววารุณี  ปัญญาเสน
 
34 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายจรัญ  จรูญรักษ์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
 
35 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิมเทศ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  สุขสมกิจ
 
36 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กชายพีรพล  สุขทองดี
 
1. นางสาวสุชิรา  กิ่งสามี
 
37 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองทา
 
1. นางสาวอณัฐญา  แก้วไซเกิด
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
38 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สวยดี
2. เด็กหญิงณัฐสินี  นิธิเจริญอธิพร
3. เด็กหญิงสุทธิวา  พิเชฐษ์ณัฐกุล
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ธรรมศร
2. นางสิษฐี  อินทรฉาย
 
39 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  สิงห์โต
2. เด็กชายทีปกร  นุ่มจุ้ย
3. เด็กหญิงนิตยา  บากบั่น
 
1. นางสาวมนัสยา  โพธิ์ประสาท
2. นางวิลาวัลย์  นุชนิ่ม
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธีรภัทร  นุ่มจุ้ย
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองแสง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวพรรณี  สุนทรวิภาต
2. นางสาวมาริส  มาช่วย
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  การุณ
2. เด็กหญิงณัฐพร  หวังสกุล
3. เด็กชายณัฐภูมิ  นิลรอด
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นายชัชวาล  เพชรชาลี
 
42 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายกวิน  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  นนท์ช้าง
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นายชัชวาล  เพชรชาลี
 
43 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายธีรเทพ  ชวนอยู่
2. เด็กชายวรยศ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายณัฐกรณ์  จิตตาดู
2. นายธนา  เมฆนาคา
 
44 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายธนโชติ  เอี่ยมแสง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  มนตรี
 
1. นายณัฐกรณ์  จิตตาดู
2. นายธนา  เมฆนาคา
 
45 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กราดทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชัยยา
 
1. นายณัฐกรณ์  จิตตาดู
2. นายธนา  เมฆนาคา
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
46 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงปุญฑริกาญจน์  มามีสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัท  กองเกิด
3. เด็กหญิงวรรณษา  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไทรย้อย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ไทรย้อย
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเจษราพร  ผาโคตร
 
47 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจิราพร  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธนภัค  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์รังษี
4. เด็กหญิงพีรชยา  ว่องมหาชัยกุล
5. เด็กหญิงวันอุมา  สุริยศาสตร์
 
1. นางพนิตตา  สำลีอ่อน
 
48 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงกิตติมา  เริงนิสัย
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กำเหนิด
3. เด็กหญิงนฤภร  ไกรรัตน์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  คงสิริ
5. เด็กชายอภิศักดิ์  ยอดพรมแว่น
 
1. นางสาววันทนีย์   คล้ายเอี่ยม
2. นางสาวอาทิตยา  เวชกรณ์
 
49 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดุสรักษ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ช่างทำร่อง
3. เด็กชายธิติพัทธ์  พรามมณี
4. เด็กหญิงพรนภา  งามสีทา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไทยลา
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
 
50 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์กัณหา
 
1. นางสาวน้องทราย  สุวรรณ
 
51 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ตันเนียม
2. เด็กชายวิริยะ  เลาหสถิตย์
 
1. นางบุญเรือน  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
52 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงชยพัทธ์  ถนอมแสนดี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ม่วงคง
 
1. นายนฤภัทร  พฤฑฒิกุล
2. นางพนิตตา  สำลีอ่อน
 
53 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมบูรณ์
2. เด็กชายภานุเดช  โตสิงหราช
 
1. นางบุญเรือน  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
54 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงปุณญนุช  ป้อมรบ
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  อินทรกุล
 
1. นายทินกร  มอญแช่มช้อย
 
55 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายอนุชา  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงไอยรา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายทินกร  มอญแช่มช้อย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
56 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ตันเจริญ
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
57 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงสิม๊ะ  -
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
58 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายตนุภัทร  อินทร์คง
 
1. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
 
59 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิแพทย์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
60 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงศันศนีย์  คุณพันธ์
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองคำธรรมรงค์
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
62 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงพรนภา  งามสีทา
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
63 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์พวง
 
1. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
64 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ธรรมผุย
2. เด็กชายจารุกิตติ์  แอ่นเพ็ชร
 
1. นายนฤภัทร  พฤฑฒิกุล
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
65 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงศาณิกา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวรัทยาภร  เทพขาม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
66 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกีรติ  ด้วงปาน
2. เด็กหญิงนันทิชา  วงโคคุ้ม
 
1. นางสาวรัทยาภร  เทพขาม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
67 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  ตะถา
 
1. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
 
68 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายนนทกร  เพ็ชรกุล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สายพัฒน์
3. เด็กหญิงอนัญญา  ชาววังเย็น
 
1. นายวรวัฒน์  เอกวารี
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
69 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณใจ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  อ่อนเบา
3. เด็กหญิงไปรยา  วันทอง
 
1. นางสังวาล  แก่นจันทร์
2. นางสาวสุมาลี  พุ่มมาลา
 
70 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงฐานิดา  ไทยลา
2. เด็กชายธนพัทร  ช่องทำร่อง
3. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนพงศ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สีสุข
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
71 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายชัยธวัช  ภูฆัง
 
1. นายกิติพงษ์  สีสุข
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายพนธกร  หอมกลาง
 
1. เด็กหญิงนิตยา  ฉิมวัย
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีป้องไพร
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงภัทรนิดา  ทองใบ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ทนเถื่อน
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพีรดา  น้ำใจดี
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเรือง
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์วิเศษวิทยา
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปักครึก
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงนปภา  ติเยาว์
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  กลมกล่อม
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปักครึก
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายสิรวุฒิ  อ่อนวิมล
 
1. นางสาวนิตยา  ฉิมวัย
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีป้องไพร
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงธัญญภัทร  พิบูลชัยนันท์
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิราภา  แพงศรี
 
1. นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
85 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่นคง
2. เด็กชายชัยธวัช  ภูฆัง
3. เด็กชายณัฏฐณิชา  วงด์วาส
4. เด็กชายณัฐชัย  ผ่องคงอ่วม
5. เด็กหญิงดาราธิป  เกิดสวัสดิ์
6. เด็กหญิงทิตตยา  กรณืสิงห์
7. เด็กชายธีรภพ  จำปาบุรี
8. เด็กหญิงธีรเดช  อ่วมเสือ
9. เด็กหญิงนฤมล  สุกใส
10. เด็กหญิงภัสสร  เกิดเมือง
 
1. นางยลพิชา  ไวคำนึง
2. นางสาวรัทยาภร  เทพขาม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
86 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายฐิติกร  แอ่นเพชร
2. เด็กชายณัฐภูมิ  นิลรอด
3. เด็กชายธนทัต  ซื่อสิน
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลั่นอ่ำ
5. เด็กหญิงนันทิชา  วงโคคุ้ม
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสายใจ
7. เด็กหญิงมนัสดา  โม่มาลา
8. เด็กหญิงสิรีธร  เฉยศรีเพ็ชร
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  หวังสกุล
10. เด็กชายอภิรักษ์  แดงเพชร
 
1. นางพัชรี  หอมหวล
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
 
87 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายกฤษกร  แห้วเพ็ชร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  น้ำแก้ว
4. เด็กชายชัยธวัช  ภูฆัง
5. เด็กหญิงณัฎฐชา  วงด์วาส
6. เด็กชายณัฐชัย  ผ่องคงอ่วม
7. เด็กหญิงทิตตยา  กรณืสิงห์
8. เด็กชายธีรภพ  จำปาบุรี
9. เด็กชายธีรเดช  อ่วมเสือ
10. เด็กหญิงนฤมล  สุกใส
11. เด็กหญิงพีรชยา  ว่องมหาชัยกุล
12. เด็กหญิงภัสสร  เกิดเมือง
13. เด็กหญิงรินรดา  แสงใส
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหรา
15. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีลาวัลย์
 
1. นายกิตติพงษ์  สีสุข
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นางสาวรัทยาภร  เทพขาม
4. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษา
 
88 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกีรติ  ด้วงปาน
2. เด็กชายชญานนท์  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงฐานิดา  ไทยลา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นขจร
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วปรางค์
6. เด็กชายธนพจน์  สำเนียงเย็น
7. เด็กชายปัญญากร  แซ่เล้า
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  นนท์ช้าง
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ถาวงกลาง
10. เด็กชายสุธิเดช  น้ำแก้ว
11. เด็กหญิงอรปรีญา  จำปาบุรี
 
1. นายชนาธิป  บุญยอง
2. นางยลพิชา  ไวคำนึง
3. นางสาวรัทยาภร  เทพขาม
4. นายสุรศักดิ์  ไวคำนึง
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพุทธรักษาฃ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
89 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ธัญญผล
 
1. นางกัลยา  พงษ์ไพบูลย์
 
90 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  สวนสุวรรณ
 
1. นางสาวสิริธร  ศิริบูรณ์
 
91 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายชยางกูร  กล้าหาญ
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
 
92 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ทอง
 
1. นางพัชรี  หอมหวล
 
93 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน    
94 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายอัครวิทย์  ไทรย้อย
 
1. นายนนทชัย  สุขสำราญ
2. นายเกษม  ประจักษ์ศิลป์
 
95 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกีรติ  ด้วงปาน
2. เด็กหญิงวรัมพร  สุขพันธ์
 
1. นางกัลยา  พงษ์ไพบูลย์
2. นางพัชรี  หอมหวล
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  นิลรอด
2. เด็กชายธีรภัทร  ฤทธิ์สำแดง
3. เด็กชายศิวกร  พงค์พ้นภัย
4. เด็กชายสิทธิพล  สืบนาค
5. เด็กชายสิทธิพันธ์  สอนใจ
6. เด็กชายสิทธิโชค  กองตัน
 
1. นางสาวกชพร  เขมะนุเชษฐ์
2. นายนุกูล  พรไกรเนตร
3. นางสาววันทนีย์   คล้ายเอี่ยม
 
97 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  คาทอง
2. เด็กหญิงชฎาพร  อ่อนละออ
3. เด็กชายณัฐพล  นาคขำ
4. เด็กหญิงธันยพร  วงษ์ษา
5. เด็กชายพัชรินทร์  แซ่หล่อ
6. เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่เตียง
 
1. นายสุชาติ  ประเสริฐลาภ
2. นายเวนิส  ศรีสมบูรณ์
3. นายเอกราช  พิบูลย์
 
98 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ชาดำ
2. เด็กหญิงสุนารี  -
3. เด็กชายอนุพงศ์  อินทสว่าง
 
1. นางยุวดี  คำเรียง
2. นางสาวสิริธร  ศิริบูรณ์
 
99 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  ร่มแสง
2. เด็กหญิงภัทราพร  สันติวราวิทย์
3. เด็กหญิงศศินัดดา  ขุนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   สวัสดิ์เชิดวงศ์
2. นางสาวอัมพวัน  รอดผึ้ง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
100 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายธนภัทร  สาหร่ายสุวรรณ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์อินทร์
 
1. นางสาวอรุณี  หงษา
2. นางสาวเจษราพร  ผาโคตร
 
101 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายคงศักดิ์  ละอองนวล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขำสะอาด
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
102 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธนภัทร  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายธเนศ  จันทร์วิทยากูล
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
103 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จำปาหอม
2. เด็กชายทศบดี  สุขแสง
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
104 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงสิริยากร  กรวยทอง
2. เด็กชายสุรยุทธิ์  บำรุงเขต
 
1. นางพรพรรณ  สุขสำราญ
2. นางสาวอรุณี  หงษา
 
105 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายเมธี  เขตต์งูเหลือม
 
1. นายชลธิศ  ศรีม่วงพงษ์
2. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช
 
106 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  หวังสกุล
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีลาวัลย์
 
1. นายกิติพงษ์  สีสุข
2. นางสาวรุ้งธิวา  จันทร์ผ่อง
 
107 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กชายชานน  แก้วปานกัน
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  รักน้อย
 
1. นางสาวอรุณี  หงษา
2. นางสาวเจษราพร  ผาโคตร
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
108 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อ่อนวิมล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิมเทศ
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายนนทชัย  สุขสำราญ
2. นางสาวสุนันทา  พร้าวตะคุ
 
109 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงกัลยกร  วรกูล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์บัวงาม
3. เด็กหญิงวาสนา   ลิขิตเขียน
 
1. นางสาวขวัญยืน  ช่วยนุ่ม
2. นางสาวสุรีรัตน์  พุมมา
 
110 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกานติมา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ราชวงค์
3. เด็กชายสรยุทธ  ขันทองดี
 
1. นายณัฏฐกิตต์   โคนโท
2. นางประภัสสร  แดงเลือด
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
111 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สุขทองดี
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  โฉมงาม
3. เด็กหญิงวิรญา  สืบชมภู
 
1. นางสาวนฤมล  วรรณโส
2. นางเนาวรัตน์  นิลรักษา
 
112 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายวรินทร  เล่าเปี่ยม
2. เด็กหญิงสุขศิริ  ใจเด็ด
3. เด็กหญิงโชติกา  วิเศษสิงห์
 
1. นางชุลี  ว่องสมทรัพย์
2. นางรจนา  มิลินทจินดา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
113 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงสวรส  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  คงวัง
 
รวม 113 245 174