สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมเด็จเจริญ ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงภัสร์รวี  คำปาน
 
1. นางสาววัฒนา  เชื้อสุวรรณ์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วัฒนปริญญา
 
1. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจิระประภา  แฝ้ดทองซิว
 
1. นางสาวพิรุฬห์ณัฐ  คล้ายลักษ์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกฤติธี  เทพเทียน
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลนิชฐ์  จันทึก
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายพรชัย  กองแก
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธงชัย  มโนสุจริตชน
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายอภิชัย  ไกยวรรณ
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
9 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงสุพิศตรา  ศรีดี
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงอรณิษา  แจ่มดวง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แก้วบรรจง
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงณัชนก  สุดประเสริฐ
 
1. นางเหรียญทอง  พิมพขันธ์
 
12 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงปภานันท์  รื่นนุสาร
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงปาณรวินท์  โพ้มึงชุ้ง
 
1. นางลัดดา  สมบูรณ์
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แยกผิวผ่อง
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
15 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายรพีภัทร  แจ่มศรี
 
1. นางภาวนา  สังข์กลมเกลี้ยง
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  หารดี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วดี
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
17 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงยุลดา  รื่นนุสาร
2. เด็กชายโชดก  ปิงจันดี
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายศิริลักษณ์  ศรีอุบล
2. เด็กหญิงเกวลี  รอดภัย
 
1. นางสาวกานต์ระวี  โสคำภา
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
19 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายสุทธวีธ์  สระทองแพ
2. เด็กหญิงอัยลดา  ธะนนไชย
 
1. นางสาวศิริพร  ชาติชำนาญ
2. นางสาวอภิญญา  สิงหา
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกรฤต  จิตประเดิม
 
1. นางสาววัฒนา  เชื้อสุวรรณ์
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายภานุพงษ์  อิ้วอำพันธ์
 
1. นายกริช  สุขกลิ่น
 
22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงเปมิภา  รักอู่
 
1. นายศุภชัย  โคตรคำ
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธัญดา  พวงไทย
2. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  โฉมตระการ
3. เด็กหญิงยมลพร  พวงสุข
 
1. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
2. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนโชติ  บุญรอด
2. เด็กชายวัชระ  สระทองคาน
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศรีโยธา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
25 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์จิรา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงอทิติยา  เทพอาษา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
26 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  คงสุขี
3. เด็กหญิงอรัญญา  เซี่ยงฝุง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสาวสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
27 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายนิธินันท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์ชุ่ม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
28 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกาะลอย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์อินทรีย์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสุนันทา  กาญจนภิญพงศ์
 
29 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  ธรรมเนียมจิต
 
1. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
30 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธีระพงษ์  เจียงรัมย์
 
1. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
31 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงจรีภรณ์  สะสม
2. เด็กหญิงวรชยาภรณ์  อักษรศาสตร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
32 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชำนาญเรือ
2. เด็กชายอนุชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับทิมศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธีระชวาลวงศ์
 
33 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงไอรดา  อารีจันทวัฒน์
 
1. นางเมษา  โพธิ์พระยา
 
34 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  สารีคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ชาติชำนาญ
 
35 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายศักดิธัช  ตันสุริยา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
36 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงศุภรดา  ดอนกำยาน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เซี่ยงหลิว
 
1. นายปัณณทัต  พรหมกุล
2. นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์
 
37 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนิรชา  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงสุฐิตา  แก้วสระแสน
3. เด็กหญิงโศรดา  เทพสิน
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงฐิติวราดา  สระหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนิชาภา  นันทอินทร์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  บัวคลี่
 
1. นางสาวนิดา  อิ่มสมบูรณ์
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกานดิศ  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนภัสรัตน์  คำปาน
3. เด็กชายเดโชชัย  บุญยะ
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงณัฐธชา  นักจะเข้
2. เด็กชายสิทธินนท์  เกิดปุย
3. เด็กชายอนุภัทร  พระพรม
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาวแสงระวี  กาฬษร
 
41 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนันทยศ  สระทองเมือง
2. เด็กหญิงพนิดา  ขันทองดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  อำปั่น
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
42 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธนชัย  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กชายธนทัต  ประกอบธรรม
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
43 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธันวา  แสงดาว
2. เด็กชายอันนา  กาญจนบูรพา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
44 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายพงศกร  เปรี่ยนสมุทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  จีนพันธุ์
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
45 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายกฤษชพล  พ่าไขล่
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  แลเพชร
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นางสาววิลาสินี  ปลาทอง
 
46 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐพล  บุญตา
2. เด็กชายวิรุณศักดิ์  จะปูง
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นางอุบลภา  กาญจนบูรพา
 
47 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายภาสกร  ทรัพย์พงศ์เจริญ
2. เด็กชายยงยุทธ์  สามง่ามไกร
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ปานะศรี
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
48 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนนทิชา  ทนทอง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายอภิญา  สิทธิมาชาติ
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  อาจคงหาญ
5. เด็กหญิงอโนมา  พูนทวี
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
49 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงชัชญา  บึงลอย
2. เด็กหญิงปุณณดา  โฉมงามดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรทา
4. เด็กหญิงรุ้งลดา  ธะนนไชย
5. เด็กหญิงสุพินญา  โชติช่วง
 
1. นางตรีมาลา  เรือนทอง
2. นางสาวมนัสสนันท์  อรรถมานะ
 
50 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธนัชพร  กลั่นแฮม
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กองแก
4. เด็กหญิงนรินธรา  คงศิริ
5. เด็กหญิงอ้อยใจ  เฉลิมอักษรกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางสาวประภาภรณ์  ชาวละหาญ
 
51 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พนมกิจเจริญพร
2. เด็กชายศุภชัย  สังข์วรรณะ
3. เด็กหญิงสิตมณี  ตาลเพชร
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  แย้มศักดิ์
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
52 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงพรนภา  ผลดก
3. เด็กหญิงพิชญา  อินนวล
4. เด็กหญิงมลิสา  วงษ์คำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ปอศิริ
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
53 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ประทุมทอง
 
1. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
54 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
55 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงตติยา  พนมกิจเจริญพร
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อารีจันทวัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
56 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลาซ่า
2. เด็กชายปณภัทร  สร้อยเพชร
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
57 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใจดี
2. เด็กหญิงอภิชญา  จูรบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
58 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นเขียว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรืองวร
3. เด็กหญิงชมพูพรรณทิพย์  พันธุ์พงศ์
4. เด็กหญิงพิยดา  ทองจับ
5. เด็กหญิงภาวิณี  สร้อยบุญศรี
6. เด็กหญิงวรนุช  หนูอ้น
7. เด็กหญิงวรรณพร  ชูกลิ่นหอม
8. เด็กหญิงวิญาดา  ธรรมมา
9. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงอมรทิพย์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
2. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
3. นายสุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
 
59 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายจุลจักร  กุ้งกลางดอน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หกประเสริฐ
3. เด็กชายธนาธร  ประสิทธิ์นอก
4. เด็กชายภัทรภณ  ปาลวัฒน์
5. เด็กชายรัชชานนท์  ปั้นคำมน
6. เด็กชายสุชญาน  เพิ่มงาม
7. เด็กชายสุรภัทร  ขวัญเมือง
8. เด็กชายอนาวิน  สุขสมัย
9. เด็กชายอโนทัย  กรับทอง
10. เด็กชายเจตษฎา  พันสนิท
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
3. นางสาววันทนา  แซ่เล้า
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
60 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีใจ
2. เด็กหญิงสุชานารถ  จิตประเดิม
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวไอลดา  สุขสี
 
61 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณราวรรณ  บุษดาจันทร์
2. เด็กหญิงสริตา  เรืองวิทย์
 
1. นายสุนทร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวไอลดา  สุขสี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงธิติกานต์  สระทองคาน
 
1. นางสาววิมลรัตน์  เครือมี
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงปนวรรณ  เอี่ยมปรีดา
 
1. นางสาวอภิญญา  จันทะดี
 
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ยืนยงค์
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
65 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระสุข
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
66 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แดงระหงษ์
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
67 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สโรบล
2. เด็กหญิงแก้วจุฑา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวขวัญดาว  มาลัย
2. นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์
 
68 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายภีมพศ  มิ่งเหล็ก
2. เด็กชายไกรวิน  วงษ์คำมี
 
1. นางสาวขวัญดาว  มาลัย
2. นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์
 
69 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนริศรา  ทองคงหาญ
2. เด็กหญิงพัดชวาล  งามยิ่ง
 
1. นางสาวกุลรดา  แก้วละม้าย
2. นางสาวชลพิชา  เจริญกุล
 
70 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายพสุเทพ  กสิณพงศ์
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
71 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เชื้อสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใยเกตุ
3. เด็กหญิงปานอุษา  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์ภักดี
2. นางสาวราตรี  ภูโต
 
72 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกนกพิญช์  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงธนธรณ์  ลิขิตบัณฑูร
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  นานกระโทก
 
1. นางสาวชลพิชา  เจริญกุล
2. นางสาวราตรี  ภูโต
 
73 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายจักรินทร์  ผิวหอม
2. เด็กชายดนุภัทร  ธีระบุตร
3. เด็กชายสวัสดี  กันทสัง
 
1. นางสาวผุสชา  สมบูรณ์
2. นางเสาวนีย์  เศษศรี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายดำรงรัตน์  สระทองล้วน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงสิริดาราพร  ภูโต
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนพงษ์  พรหมมิ
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงศศมล  พงศ์ศิลป์วิจิตร
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงขวัญชนัฐ  ลี้ไพบูลย์
 
1. นางสาวนิสา  ศรีสารากร
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกิตตินันท์  เซี่ยงหว็อง
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  เจริญโต๊ะ
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวชวนตา  ฉ่ำเกตุ
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงวรนุช  นาคทั่ง
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงอิสรีย์  จันทร์โคตร
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนัดดา  สิทธิมาชาติ
 
1. นางสาวสาหร่าย  วงษ์ทองดี
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
85 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรนิภา  ประทุมนาค
 
1. นางสาวชวนตา  ฉ่ำเกตุ
 
86 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรกนก  เมฆฉาย
 
1. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
 
87 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนบูลย์  วงศ์เวช
 
1. นางสาวชวนตา  ฉ่ำเกตุ
 
88 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงชนิสรา  เนมีย์
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
 
89 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนภัทร  สอนวิสัย
 
1. นางสุภาพร  พูลเพิ่ม
 
90 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกรองทอง  เทพอาสา
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
 
91 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงลาวัลย์  สร้อยบุญศรี
2. เด็กหญิงอังคณา  ยศวิชัย
 
1. นายปัญญา  เอกมงคลเลิศ
2. นายศุภชัย  โคตรคำ
 
92 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงประภัสสร  สุขประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  เอกมงคลเลิศ
2. นายศุภชัย  โคตรคำ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายจิรธาดา  นทีประภัสสร
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเอก
3. เด็กชายปราโมทย์  ถีประถัมภ์
4. เด็กชายพัชรพล  แสงอุดม
5. เด็กชายวโรดม  พ่าไขล่
6. เด็กชายอภินันท์  ใจบุญ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นางลัดดา  สมบูรณ์
3. นายอนิวัฒน์  จันทร์อนันต์
 
94 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชนาทิป  ยังพะยอ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จำปานิล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  งอนเพ็ชร
4. เด็กชายธนายุทธ  อินทร์แสน
5. เด็กชายรัชพล  นาคทั่ง
6. เด็กชายเอกลักษณ์  บินเย็น
 
1. นายกริช  สุขกลิ่น
2. นายปิ่นชัย  ปิ่นกุมภีร์
 
95 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายณัฐพล  พาสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วรศิริ
3. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ล้อ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชาวบ้านใหม่
5. เด็กหญิงอำภา  เกรียงไกรวารี
 
1. นางตรีมาลา  เรือนทอง
2. นางสาวอภิญญา  สิงหา
 
96 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดแดง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชื้อกุดชู
3. เด็กชายปวริศร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวผุสชา  สมบูรณ์
2. นางเสาวนีย์  เศษศรี
 
97 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายทศพล  สุขตะกั่ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงอรรัมภา  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
98 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงนันทิตา  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  มนัสศิลา
3. เด็กชายสุธี  จะปูง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
 
99 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงศุจินันท์  สวัสดิ์พนาไพร
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลำใยวิจิตร
3. เด็กหญิงอรณิฌา  โจนอ่างน้ำ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีสิงห์
2. นางพูนศรี  ชมภูพันธ์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
100 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณิชาลฎา  นกอินทร์
2. เด็กหญิงพชรมนี  กลิ่นโฉม
 
1. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
2. นางสาวภัทรา  จำปาทอง
 
101 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  มโนสุจริตชน
2. เด็กหญิงณัฐมน  กลิ่นโฉม
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นางสาวภัทรา  จำปาทอง
 
102 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ่อนอินทร์
2. เด็กชายวีรักษ์  -
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
103 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายวรเมธ  แสงจันทร์
2. เด็กชายฮเล็กซ์  แข่ลีซอ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
104 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายจิตพล  เกิดนุช
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  ชูจิตร
3. เด็กชายอัครเดช  เที่ยงธรรม
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกษไธสง
2. นายไชยเชษฐ์  แซ่ลิ้ม
 
105 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญเสริม
2. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สหัสน
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีดี
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
 
106 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ขวัญเล็ก
2. เด็กชายธนวัฒน์  เซี่ยงหลิว
3. เด็กชายเมธา  อาจคงหาญ
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
 
107 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หารดี
2. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษ์คำไชย
 
1. นางสาวจรินทร์  คล้ายสินธุ์
2. นางสาววัฒนา  เชื้อสุวรรณ์
 
108 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แซ่เจียม
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ด้วงคำจันทร์
3. เด็กชายเอกรัตน์  บุญยะ
 
1. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
2. นางสาวเมตตา  เสือส่าน
 
109 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกชพร  อาจคงหาร
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงสุขี
3. เด็กหญิงรุจิรดา  เที่ยงแท้
 
1. นางจำนงค์  สุขกลิ่น
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
110 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงพรชนก  วีระสุข
2. เด็กหญิงพัชรา  หม้อทิพย์
3. เด็กหญิงอัญชลี  แสนเงิน
 
1. นางสาวณัฐธภา  รุ่งเรือง
2. นางสาวพัชยา  ศรีคำไทย
 
111 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลี้คง
2. เด็กหญิงอรวรา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  รุ่งศิริมงคลชัย
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นางสาวภัทรา  จำปาทอง
 
112 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายฐิติพงษ์  เนียมตั้ง
2. เด็กหญิงสุนทรี  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สระสีโสม
 
1. นางณัฐตาภรณ์  ศักดี
2. นายอำนาจ  เปรมปรีดิ์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
113 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายจิรภัทร  คงศิริ
2. เด็กหญิงนิธิกร  ตันเจริญ
3. เด็กชายอธิกิตต์  บุญทวี
 
1. นางสาววัลภา  คำกาหลง
2. นางสาวเมตตา  เสือส่าน
 
114 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กหญิงกันติชา  ทับทิมเทศ
2. เด็กหญิงปภาวี  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอติพร  ศรีใจ
 
1. นางสาวกนกพร  บาลนคร
2. นางสาวเดือนนภา  ขำอรุณ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
115 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายอภิชิต  เขียวอร่าม
 
1. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
116 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ขอสุข
2. เด็กชายสรธัญ  สวัสดิ์วนากุล
3. เด็กชายสรวิชญ์   จันทร์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
117 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายวัชรพล  ดีเมฆ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จำปางาม
 
1. นางสาวจันทร์สวย  นาทันรีบ
2. นายชัยณรงค์  พิฤก
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
118 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายปกป้อง  รอบรู้
2. เด็กหญิงพัชญธิดา  พุกภูษา
 
1. นางกาญจนา  ภู่สอน
2. นายสุกิจ  เจริญกุล
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
119 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สุวรรณมุก
 
1. นางลัดดา  สมบูรณ์
 
120 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายฤชุสร  แจ้งคลายลม
 
1. นางสาวราตรี  ภูโต
 
121 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายณัฐพล  มากาเรือน
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
 
122 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายพงศกร  ใจกล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
 
123 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงส์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  ขำนอง
3. เด็กหญิงนัชชา  แซ่คู
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ตันซึ่งคุณธรรม
5. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อินทรีย์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีบุตรดี
7. เด็กหญิงใบเตย  แสงผึ้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปทุม
2. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
3. นางสาวอุษาวดี  มากล้น
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 1. เด็กชายธงชัย  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์ทอง
3. เด็กชายสุทธิกาญจน์  ยาวิชัย
 
1. นายชัยณรงค์  พิฤก
2. นางสาววิมลรัตน์  หวังสุข
 
125 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายภัทราวุธ  ใจกล้า
2. เด็กชายเจษฎา  งามยิ่ง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
126 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายสิทธิชัย  สวัสดิ์วนากุล
2. เด็กชายอภินัทธ์  กล้วยตาณีร์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พาชื่น
2. นายอนิรุตติ์  ผาริโน
 
รวม 126 277 203