สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโสน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงปิติกมล  ดาวเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  แช่มโสภา
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุวรรณสี
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วกระจ่าง
 
1. นายเพ็ชนิรัญ   หุ่นช่างทอง
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงพัดชา  กลิ่นมณฑา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสมศรี
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  กลับวงษ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทาเอื้อ
 
6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงปัทมพร  อังกุลดี
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. นางสาวขนิษฐา  แสงดิษฐ์
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ท้าวลา
 
1. นายเอกศักดิ์  ท้าวฬา
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสมูล
 
1. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงจันจิรา  สาธุพันธ์
2. เด็กหญิงปนัสยา  ส่งแสงจันทร์
 
1. นางสาวนิภาพร  อิทธิชัยเลิศทวี
2. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. นางสาวนิตยา  สุวรรณสี
2. นางสาวสุพัตรา  คล้ายลอย
 
1. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงวาสนา  พึ่งงาม
2. เด็กชายสินชัย  เกตุประทุม
 
1. นางสาววิภาพรรณ  โพธิ์ไพจิต
2. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงเบญจพร  อุ่มแก้ว
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  แสงดิษฐ์
 
1. นางดลนภา  เมฆพยับ
2. นางสาวเกวรีย์  เกษมรัตน์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายศุภชัย  มาลัย
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
 
15 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พลยางนอก
 
1. นายพิศณุ  เหลืองวิลัย
2. นายเสนาะ  เทพเทียน
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เมืองแก
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
 
17 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายบริภัทร  บุญปัญญา
2. เด็กชายปฏิเวช  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ยอดแก้ว
2. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
18 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายภูมิธกร  กลิ่นมณฑา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ยอดแก้ว
 
19 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำภาวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  ทองอินทร์
 
20 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เทพเทียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  ทองอินทร์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายรชต  อุ่นจุ่น
2. เด็กชายศิวัช  ดิษฐกระจัน
3. เด็กหญิงสุขประการ  แดงเหล่าขวัญ
 
1. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน
2. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
 
22 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงธันยพร  อุ่นแทน
2. เด็กชายปรัตถกร  ศรีคำ
3. เด็กชายพัฒนากร  จุลเสริม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสมศรี
2. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน
 
23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงกิ่งคุณากร  สุวรรณศรี
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ประเสริฐสิริสิทธิ์
3. นางสาวเพชรลดา  เพ็ชรประกอบ
 
1. นางสาวนฤมล  ทองงาม
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
24 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กรึกกลาง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ฉิมเพชร
3. เด็กชายอลงกรณ์  แสงบุรมย์
 
1. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน
2. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
 
25 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายพัชรพร  ปิ่นทอง
2. เด็กชายพินทุ์สุดา  มาลัย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธนละมุข
 
1. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน
2. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
 
26 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายพัชรพล  กล้วยตาณีย์
2. เด็กชายรัตนโชติ  ยวงสอน
 
1. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน
2. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
 
27 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายธีรทัศ  เปี่ยมทอง
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อุ่นม่วง
 
1. นางสาวปรารถนา  มะลิซ้อน
2. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายกิตติภณ  ชินสอน
2. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  เมืองแก
 
1. นางนิรุชา  ชูเชิด
2. นายโชคชัย  อยู่ประพัฒน์
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายดนัย  สงฆ์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทิมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  ทองอินทร์
2. นายทวีโชค  เรือนรื่น
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เปี่ยมทอง
2. เด็กหญิงทิพยวิมล  คำแสน
3. เด็กชายพีราพิชยุ  ผิวอ่อนดี
4. เด็กหญิงอินทิรา  กุมารสิทธิ์
5. เด็กหญิงเตชินี  ฟ้ารักษา
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ยอดแก้ว
2. นางสาววิภาพรรณ  โพธิ์ไพจิต
 
31 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สังข์เพชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาลัย
3. เด็กหญิงกัลยา  สายด้วง
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  อาจฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
32 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายธนพล  โสมะมี
2. เด็กหญิงบุษกร  ดวงเที่ยง
3. เด็กหญิงปราณัสมา  จีนจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทรา
5. เด็กชายศุภวิชญ์  จิตร์ตรีเมต
 
1. นางสาวอารญา  ทองไพรวรรณ
 
33 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  โสชาลี
 
1. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
34 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายธนดล  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
35 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กหญิงพรนภา  กลั่นศิริ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เภาตา
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
2. นางสาววรรณี  อยู่แก้ว
 
36 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพากย์  วัตยา
2. เด็กหญิงเพ็ญกวี  วงคำมี
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
2. นางสาววรรณี  อยู่แก้ว
 
37 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายดิศรณ์  เกิดเอี่ยม
2. นางสาวสิริลักษณ์  ครุทธา
 
1. นางดลนภา  เมฆพยับ
2. นางสาวสุทธิวรรณ  นาครำพา
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
38 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายดุษฏี  วงษ์กัณหา
2. เด็กชายดุสิต  วงษ์กัณหา
 
1. นางนิรุชา  ชูเชิด
2. นายโชคชัย  อยู่ประพัฒน์
 
39 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ศรีวะอุไร
2. นางสาววิธิตา  เอี่ยมศรีดี
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทาเอื้อ
2. นายสนาม  ทาเอื้อ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
40 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมสอน
 
1. นางสาวนิภาพร  อิทธิชัยเลิศทวี
 
41 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  ใจเก่งดี
 
1. นางสาวนิภาพร  อิทธิชัยเลิศทวี
 
42 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายชยานันท์  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  คำวงศ์
 
1. นางวัชชรี  พุฒิตรีภูมิ
 
43 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนียมแก้ว
 
1. นางวัชชรี  พุฒิตรีภูมิ
 
44 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  กรุดเพ็ชร
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ผ่องผาย
3. เด็กชายศักดิ์ดา  อวนมิน
 
1. นางสาวตติมา  บุญมาก
2. นางสาวสุนิสา  มามีสุข
 
45 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายนราวิชย์  พุทธา
2. เด็กชายพงศกร  เปี่ยมสะอาด
3. เด็กชายพัชรพล  พิมพิเศษ
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
2. นางสาววรรณี  อยู่แก้ว
 
46 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  หอมทวนลม
3. เด็กหญิงรินรดา  ลิสอน
 
1. นายปรีชา  ไกรตะนะ
2. นางสาวลัลนา  ช้างกรุด
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กชายวชร  บัวผัน
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขเจริญ
 
1. นางศุภรดา  รัตน์ชโวทัย
 
49 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภาวหา
 
1. นางพจนา  ช่วงชู
 
50 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงเมอร์ริน่า  รักน้อย
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
51 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กหญิงสาวิตา  โดยคำดี
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
52 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงออวะอรรณ  พรรณมี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  แตงหวาน
 
53 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กชายศุภากร  สิริบวรสิทธา
 
1. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
54 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. นางสาวปนัดดา  โสชาลี
 
1. นางสาวอารญา  ทองไพรวรรณ
 
55 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  บวรวุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  สวนสมบูรณ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสมศรี
2. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แสงดิษฐ์
2. เด็กหญิงชลดา  นพวงษ์
3. เด็กชายธนากร  อายุวรรณะ
4. เด็กหญิงภาวิณี  พลอยงาม
5. เด็กชายรพีภัทร  ดวงเที่ยง
6. เด็กชายอิทธิกร  โสไกร
 
1. นายพิศณุ  เหลืองวิลัย
2. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
3. นายเสนาะ  เทพเทียน
 
57 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 1. เด็กชายชนาธิป  แตงนวลจันทร์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  เสือวงษ์
3. เด็กชายวีรภัทร  บุุตรผล
 
1. นางสาววรรยุภา  ระดาดาษ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
58 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายภานุพงษ์  รอดพึ่ง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไกรหา
 
1. นางนิรุชา  ชูเชิด
2. นางสาวผุสดี  เพ็ชรศิลา
 
59 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีรีรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  อินตรา
 
1. นายทวีโชค  เรือนรื่น
 
60 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. นายปริชญา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ภูฆัง
 
1. นางสาวนฤมล  ทองงาม
2. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
 
61 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สมใจเดช
2. เด็กหญิงปราณัสมา  สุโขทัย
 
1. นางสาวนฤมล  ทองงาม
2. นางสาวภัทรญา  อธิภัทรวาทิน
 
62 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงจิรัศยา  ใจเก่งดี
2. เด็กชายปวริศ  ศรีพันธ์
 
1. นายทวีโชค  เรือนรื่น
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
63 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สืบด้วง
2. เด็กชายสิทธิกร  พวงทอง
3. เด็กชายอนิวรรต  พรมมิ
 
1. นายพิศณุ  เหลืองวิลัย
2. นายเสนาะ  เทพเทียน
 
64 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราภา  เกิดพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  เภาตา
3. เด็กชายพีรดนย์  ไทยพยัค
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
2. นางนิรุชา  ชูเชิด
 
65 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ดอนเจดีย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณ
3. เด็กชายศิริวิน  กาอินทะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสมศรี
2. นางสาวอาธิติยา  งอกสิน
 
66 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงปริยากร  หลายรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีโพธิ์งาม
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์เรือง
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นางสาวเสธินี  ศรีเดช
 
67 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 1. เด็กหญิงนงนภัส  ปานชา
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  พืชพา
3. เด็กหญิงเพรียงตา  ศรีสุข
 
1. นางวันวิสา  ศรีคูบัว
2. นางสาวเสธินี  ศรีเดช
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
68 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อุ่นหลัง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ปานบุญ
3. เด็กหญิงศรุตา  อ่างคำ
 
1. นางอธิกา  หมื่นบำรุง
 
69 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มบางแก้ว
2. เด็กหญิงสุภนิช  กรับทอง
3. เด็กหญิงอารียา  สร้างสวน
 
1. นางอธิกา  หมื่นบำรุง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
70 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายศิวกร  เปี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
71 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงวาสนา  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางสาวศรัณย์ยุพา  เทพเทียน
 
รวม 71 143 105