สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงรัฐฌาพร  พลายละหาร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรกาล  อุ่นดา
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทรัพย์วิริยะกุล
 
3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เฮ็งสุวรรณ
 
1. นางวรรณทนา  ด่านปาน
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ดัดใจเที่ยง
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กหญิงวรววรรณ  ดอกพุฒซ้อน
 
1. นางสาวเรณู  สุพรรณคง
 
6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงสิรีธร   เทพเทียน
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงสาธิกา   ขันทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุขเจริญ
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กชายเปรม  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณทนา  ด่านปาน
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงนาตยา  บุรี
 
1. นางสาวรุจิรัศมิ์  พรหมมา
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงธารารัตน์   สัตบุตร
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  วงโคคุ้ม
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงวริศรา  หิมโสภา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
2. นางสุดา  เงินงาม
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงนิศามณี  เอมคร้า
2. เด็กหญิงวศินี  ศรีลาสวัสดิ์
 
1. นางประไพ  นุ่นลอยฟ้า
2. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงน้องฟ้า  สืบปาน
2. เด็กชายอานุภาพ  วงษ์คำมี
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาววิยะดา  ศรีรัตน์
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รอดหอมกลิ่น
2. เด็กหญิงอาภัสริน  เผือกพันธ์มุกข์
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
2. นางสุดา  เงินงาม
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เงินงาม
 
1. นางสาวภัคชนก  ทองจันทร์
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กชายเฉลิมพล  นุชชาวนา
 
1. นางสาวนุดติยา  หญ้างาม
 
18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายภิษะณุพงษ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  ศรีมายา
3. เด็กชายอิทธิมนต์  สนธิพันธ์
 
1. นางปิยะรัตน์  รัตนบุญมีกุล
2. นางสาวภัคชนก  ทองจันทร์
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายนนทกร   ต้นงอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ   สีดาพันธ์
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แต่งงาม
 
1. นางปิยะรัตน์  รัตนบุญมีกุล
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายภาคิน  นุพิศรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อุมัน
2. เด็กหญิงชุติมา   เนียมวีระ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ชมชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ   สีดาพันธ์
 
23 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สระสีสม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ชมชื่น
 
24 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ร่มโพธิ์ไทร
 
1. นางสาวภัคชนก  ทองจันทร์
 
25 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงชลฐิชา   เปียสวน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ชมชื่น
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
26 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงอุษณิษา  มาลัย
3. เด็กหญิงอ้อมขวัญ  คงศิริ
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาววิยะดา  ศรีรัตน์
 
27 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติภัทรา  อินแตง
2. เด็กชายณัฐพล  อินเขาย้อย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบัวงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท์  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวจุไรรัตน์  วังกุ่ม
 
28 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายชินกรณ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงเบญมาส  ปานสุวรรณ
 
1. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
2. นางสาวอารมณ์  สระทองจวง
 
29 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงนริศรา  สร้อยอุดม
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ผลจรัญ
3. เด็กชายวศิน   ด้วงละม้าย
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
30 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  เอี่ยมศรีดี
2. เด็กหญิงปาริตา  เกิดบูชา
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  จันทร์คำทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท์  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวจุไรรัตน์  วังกุ่ม
 
31 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงธิดาภา   สงวนทรัพย์
2. เด็กชายธีรนัย  พูลเกิด
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
32 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายณัชพล  สนธิพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อากรกิจพัฒนากร
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
2. นางสาวอารมณ์  สระทองจวง
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายกิตติกวิน  พลายละหาร
2. เด็กชายสุรเชฐ  แก้วเณร
 
1. นางสาวดวงเดือน  เทพเทียน
2. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายอิทธิพล  ขาวสอาด
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
2. นายสุนทร  สอนอิ่ม
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กชายภูสิทธิ์  กาละภักดี
2. เด็กชายศุภรากร  ดอกกุหลาบ
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงธิคำพร  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงบวรรัตน์   งามงอน
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ปทุมสูตร
4. เด็กหญิงพุฒิพร  ทองนุ่ม
5. เด็กหญิงสุภัชชา  จีนกระจันทร์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  แสงธาดา
2. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
37 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชลนิชา  มังคุด
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทิมทอง
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  ดิษฐ์แก้ว
4. เด็กหญิงลลิตา  สืบอิน
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อินตรา
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
38 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายชนาภัทร  ช้อยสามนาค
2. เด็กหญิงชลดา  มังคุด
3. เด็กหญิงรชนีรมย์  มาลัย
4. เด็กหญิงอรปรียา  เพิกเฉย
5. เด็กหญิงเดซี  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
39 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หุ่ยปาน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เชื้องาม
3. เด็กหญิงวรรณษา  จันทร์นาค
4. เด็กหญิงวรัญญา  ทองนุ่ม
5. เด็กหญิงวริศรา  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวศิริกัญญา  แสงธาดา
2. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
40 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลวัน
 
1. นางสาวเขมิกา  จิตอะคะ
 
41 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกิตติญา   วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสมชาย  อินทรกุล
 
42 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชนันท์  น่วมศรีนวล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กำลังสิงห์
 
1. นางสิริขวัญ  อนุศรี
2. นางสุพรรษา  วันแว่น
 
43 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงวนิดา  คำนวณ
2. เด็กชายศิระพัฒน์  สอนพลงาม
 
1. นางสิริขวัญ  อนุศรี
2. นางสุพรรษา  วันแว่น
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
44 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงกัญยาณี   ชูศรีจันทร์
2. เด็กหญิงอนันตญา   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพัชรา  ใจตรง
2. นายสุชัย   สุสวัสดิ์ทองคำ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
45 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  จาดทองคำ
 
1. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
 
46 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  แตงทอง
 
1. นางสาวสุภาพ  เรียนจันทร์
 
47 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วิลัยรัตน์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
 
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ปานทอง
 
1. นางสาวธารารัตน์  วงษ์สุกรรม
 
49 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ผิวบุญเรือง
 
1. นางสาววรรณา  เนียมทรัพย์
 
50 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายกรกรต  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
 
51 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงจริยา  -
2. เด็กหญิงน้องฟ้า  -
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
2. นางสาวภัคชนก  ทองจันทร์
 
52 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทุ้ยเพียน
2. เด็กหญิงณัฐชา  กล่ำจีน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
2. นายสุนทร  สอนอิ่ม
 
53 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงบุลพร  สนธิพันธุ์
2. เด็กหญิงวิภาจรี  สนธิพันธุ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงชัย
2. นายสุนทร  สอนอิ่ม
 
54 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เทียนดอนไพร
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  สอนพลงาม
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พลายละหาร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทรัพย์วิริยะกุล
2. นางสาวเปมิกา  มาลัย
 
55 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงปิยรินทร์  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงวรกานต์  บุญนาค
3. เด็กชายอมรเทพ  โพร้งวงษ์
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ไวยปราชญ์
 
1. นายมนูญ  คำศิลา
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงนัทชา  คะสูงเนิน
 
1. นายมนูญ  คำศิลา
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงนิตยา  รอดหอมกลิ่น
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายชวัลกร  สุขสำราญ
 
1. นางสิริขวัญ  อนุศรี
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงธนิษกานต์  เอี่ยมศรีดี
 
1. นางสาวเปมิกา  มาลัย
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายศราวุฒิ  ขันติสถาพร
 
1. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงสุกานดา   คชสิงห์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีรัตน์
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงธิติยา  ชาสุทธศรี
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายเตชินท์   การะเวก
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ศรีสุข
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายธนากร  จำปาเทศ
 
1. นางสาวเขมิกา  จิตอะคะ
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงรินรดา  สรนุวัตร
 
1. นายปณวัฒน์  เรืองจิรโชติ
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วรรณทวี
 
1. นางสาวเขมิกา  จิตอะคะ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
68 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายปุริม  ประกอบธรรม
 
1. นางสาววรรณา  เนียมทรัพย์
 
69 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองโชติ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีรัตน์
 
70 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงธนัชพร  นนท์แก้ว
 
1. นางประภาพร  ฟักเงิน
 
71 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายศุภโชค  คงพินิจ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีรัตน์
 
72 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงปัณฑรีย์  โม้พา
2. เด็กชายรชต   เผ่าพันธุ์ดี
 
1. นางสาววรรณา  เนียมทรัพย์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีรัตน์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
73 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พินิจนารถ
2. เด็กชายชัชวาล  ครุฑธา
3. เด็กชายธนพล  นวลขาว
4. เด็กหญิงนภาพร  วงษ์สุวรรณ
5. นายนิรภัทธ  บุญมาก
6. เด็กชายอังคาร  ขาวสอาด
 
1. นางสาวปราถนา  ริดพันธ์
2. นางสาวพุทธชาด  พวงไธสง
3. นางสุดา  เงินงาม
 
74 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  เมฆสำลี
2. เด็กชายวรพล  ฉัตรทอง
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชาสุทธศรี
4. เด็กชายสิทธิโชค  สังข์ทองงาม
5. เด็กหญิงสิวพร  ศิริยานนท์
6. เด็กหญิงโสภาพร  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวพุทธชาด  พวงไธสง
2. นายมานพ  บัวคลี่
3. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
75 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   หนองแคน
2. เด็กชายเขมชาติ   แตงหวาน
3. เด็กหญิงเตือนใจ   สุวรรณสี
 
1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
76 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงจรินทร์ญา  เชิดฉัน
2. เด็กหญิงณกมล  คนแรงดี
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
2. นางสาวอารมณ์  สระทองจวง
 
77 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรจำพันธ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ฉัตรทอง
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
78 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  โพธิ์พ่วงพันธ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขโสม
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
79 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายสามารถ   คชสิงห์
2. เด็กชายสุรพงษ์   เล็กพงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  รัตนมุนีบรรพต
2. นายเตชิต  ภัทรศรีวงศ์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
80 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หันกลาง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  กางอ่อน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เสถียรเขต
 
1. นายสมชาย  อินทรกุล
2. นางสาวสุพรรณี  รัตนมุนีบรรพต
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
81 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายกิตติธาดา  พลายละหาร
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  มะลิวงษ์
3. เด็กชายอายุวัฒน์  พินิจนารถ
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
82 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายบัณฑิตย์  พลายละหาร
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  บุญมาก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สายแก้ว
 
1. นางธมน  ขาวนิลรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรีทอง
 
83 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายชานน  บุญเกต
2. เด็กหญิงณัฐฏ์นรี  เผ่าเสน
3. เด็กชายพรรษา  เกตุวงษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มาลัย
5. เด็กชายอภิญญา  แผนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอรวรา  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาววิยะดา  ศรีรัตน์
2. นางสาวศิริกัญญา  แสงธาดา
3. นางสาวสุวิชา  แสงงาม
 
84 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กชายสิรวัชญ์  พุ่มเปลี่ยน
3. เด็กหญิงสุนิสา  อุ่นจุ่น
 
1. นางภัคธดา  เพชรธนาภัทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารารัตน์  เพ็ชรจั่น
 
85 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กชายกรกนก  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กชายพรเทพ  เณรจาที
3. เด็กหญิงเปมิกา  แตงทอง
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. นางสาวสุภาพ  เรียนจันทร์
 
86 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์สกุลดี
2. เด็กหญิงศิรินภา  กาละภักดี
3. เด็กหญิงอธิชา  เชื้องาม
 
1. นางประภาพร  ฟักเงิน
2. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
 
87 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศิรประภา  โพร้งวงษ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สืบปาน
3. เด็กหญิงโฮป  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวพิณทอง  เรืองจิรโชติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  มีชนะ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
88 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 1. เด็กชายนัสกร  -
2. เด็กชายนิวกร  -
3. เด็กชายพงศภัค  ผิวแดง
 
1. นางสาวดวงเดือน  เทพเทียน
2. นางเบญจพร  โสดาภักดิ์
 
89 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงดวงกมล   ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงลลิตา   อิทธิชัยเลิศทวี
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   ศรีคำ
 
1. นางสาวนัตพร   สิงหาเทพ
2. นางสาวน้ำฟ้า   เขื่อนเก้า
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
90 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชาวละหาร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทรัพย์วิริยะกุล
 
91 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กชายกัมพล  นาคขำ
2. เด็กชายจิรธาดา  ม่วงโพธิ์
3. เด็กชายชนิตนันท์  จันทร์ที
4. เด็กชายณัฐภูมิ  สมใจเดช
5. เด็กชายปัญณธร  คงอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท์  เซี่ยงหลิว
2. นายจรัญ  ชนชั่งยา
3. นางสาวเปมิกา  มาลัย
 
รวม 91 183 141