สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงวรัญญา  เดชอ่อนพันธุ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แก้วพูล
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงอริสรา  ผลอุดม
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงวรกานต์  สมสุข
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายสาริน   แซ่อุน
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ทิมวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายธนกิตติ์  เกิดสมบัติ
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายตะวัน  เรียงรัตน์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงศิรภัสร  ศรีโมรา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
9 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงดวงกมล  คงใจดี
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกริณฑัตน์  ฟองงสุพรรณ
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงอนัญญา  เทพประสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
12 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทิวาวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำบ้านฆ้อง
 
1. นายวินัย  ทองคำ
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงธันวลี   อ่ำขำพงษ์
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
15 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายจิรายุทธ  เพชรวงษ์
 
1. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงสุภัทร์พิณ  อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญพรม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวชื่น
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
17 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงแคทรียา  กาฬภักดี
 
1. นางกาญจนา  ปราสาททอง
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คล้ายทอง
2. เด็กชายฑีฑายุ  คงเยือกเย็น
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
19 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงมนธิชา  อ่ำเขียน
 
1. นายมนต์เทพ  บาตรโพธิ์
2. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายวายุ  บุญแหยม
 
1. นายชีวกานต์  สายนุช
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พุ่มพฤกษ์
 
1. นายชีวกานต์  สายนุช
 
22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงอนัญญา  เขียวหวาน
 
1. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  งามสะอาด
2. เด็กหญิงสุดาหรา  สมใจเดช
3. เด็กหญิงแพรวา  บุญใส
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีธัญญากร
2. นายมานพ  ผ่องใส
 
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายขวัลวิทย์  ตนดี
2. เด็กชายจิณณพัต  ปรางทอง
3. เด็กหญิงพีรดา  สว่างชัย
 
1. นายกรวัฒน์  ภูฆัง
2. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  เรียนเวช
 
1. นายกรวัฒน์  ภูฆัง
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กชายจิรายุ  ดาวเรือง
 
1. นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ
 
27 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงสุนันท์  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ทิมิลกุล
2. เด็กหญิงชาลิสา  ดาวเรือง
 
1. นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ
2. นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ
 
29 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระศรีสม
2. เด็กหญิงปรารถนา  วงษ์เกิด
 
1. นายกรวัฒน์  ภูฆัง
2. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทร์พันคำ
 
1. นายพิสิทธิ์  แก้วพิภพ
 
31 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงสุราณี  จำปาเงิน
 
1. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงกมลสิริ  อุ่นศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  ธิษาจารย์
 
33 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขำวงษ์
 
1. นายกรวัฒน์  ภูฆัง
 
34 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายชัยมงคล  แซ่ลิ้ง
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีธัญญากร
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพชร์รัตน์
2. เด็กหญิงปรายดาว  ชุมละออง
3. เด็กหญิงพลอยณิชา  พิกุลทอง
 
1. นางสาวชลลดา  งามดี
2. นางสาวปาณิสรา  ธิษาจารย์
 
36 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีบุญเพ็ง
2. นายศรเพชร  จันต๊ะหอม
3. เด็กหญิงอรรษา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวชื่น
2. นางสาวสุวิดา  ขาวพวง
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถมทรัพย์
2. เด็กหญิงมนิสรา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมณี
 
1. นางสาวพรพิมล  รักแตง
 
38 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กลั่นเขตกิจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ภูธร
3. เด็กชายไชยา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล
2. นางสาววรรษมน  เหลืองประมวล
 
39 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายขวัญชัย  อานมณี
2. เด็กชายภควัต  จันทร์วงษ์
3. เด็กหญิงโชติดารา  อ่างทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บัวชื่น
2. นางสาวสุวิดา  ขาวพวง
 
40 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  ปานศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  ผ่อนผัน
3. เด็กหญิงรักนาวลี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวพรพิมล  รักแตง
 
41 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายอนุชิต  ทองมา
2. เด็กชายเจษฎา  ริมแจ้ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เทพจันทร์
2. นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล
 
42 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายศุภชัย  บุญพรม
2. เด็กชายอาทิตย์  เทพบาล
 
1. นายวิเชียร  เกิดสมบัติ
2. นายสุริยา  สำราญจิตต์
 
43 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายธนวินท์   ศรีชำนาญ
2. เด็กชายศุภณัฐ  เสาแพง
 
1. นางสาวชลลดา  งามดี
2. นางสาวปาณิสรา  ธิษาจารย์
 
44 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายชยุตพงษ์  แก้วโกมุด
2. เด็กชายธนภัทร  บุญประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  เกิดสมบัติ
2. นายสุริยา  สำราญจิตต์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
45 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กชายกรกช  ทุ้ยเพียร
2. เด็กชายธราเทพ  คุณสมบัติ
3. เด็กหญิงพิมนภา  สุพรรณคง
4. เด็กชายพีระ  ม่วงใจ
5. เด็กหญิงวิชิตา  กิ่งแก้ว
 
1. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
2. นางสาวพิมพร  สุริยพล
 
46 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กชายฐิติโชติ  บุญสูง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ปั้นงาม
3. เด็กชายธนภัทร  ดอกชะเอม
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์พันธ์ุ
5. เด็กหญิงเขมิกา  แช่มช้อย
 
1. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
2. นายสิทธิพงษ์  รัตนพันธ์
 
47 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สวนดอกไม้
2. นางสาวณัฐฐิรา  พวงนิล
3. เด็กหญิงประกายทิพย์  สาลีผล
4. เด็กหญิงศิริพร  ใจโอบอ้อม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญลือ
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นางสาวอัญชลี  ยอดปราง
 
48 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงธัชกร  รักญาติ
2. เด็กหญิงปลิดา  แจ่มกระจ่าง
3. เด็กหญิงรุ่งระตรี  แจ่มจำรัส
4. เด็กหญิงสุธิยา  คล้ายสุบรรณ
5. เด็กหญิงไอรดา  กองพรม
 
1. นางสุมาลี  ผาสุข
2. นางสาวอัจฉรา  ยศศักดิ์ศรี
 
49 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีสังวาลย์
2. เด็กหญิงทิพปพา  จันทร์นุช
3. เด็กหญิงนภัสสร  ดอกไม้แก้ว
4. เด็กหญิงวรรณนิศา  สรวยล้ำ
5. เด็กชายศิวา  คงแดงดี
 
1. นางสาวณัฐฏยา  ภักดีนิมิตร
2. นางสาวนฤมล  บุญธรรม
 
50 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชญา  บุบผา
3. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สวนดอกไม้
5. เด็กหญิงสิริภรณ์  สวัสดี
 
1. นางสุมาลี  ผาสุข
2. นางสาวอัจฉรา  ยศศักดิ์ศรี
 
51 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอกชะเอม
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อุดมบูรณ์
3. เด็กชายธนิษฐ์  สุคันธจันทร์
4. เด็กชายธีทัต  พุทธชงค์
5. เด็กชายปิติพล  กิจการนา
6. เด็กหญิงพัชรพร  มะทา
7. เด็กชายพิชิตพงษ์  พิกุลศรี
8. เด็กหญิงภณิดา  สบายแท้
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทุ้ยเพียน
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  โอสถเจริญ
11. เด็กชายอธิภัทร  ชิดปรางค์
12. เด็กหญิงอภิศรา  ชาวบ้านกล่าง
13. เด็กหญิงเกวลิน  อนุพงษ์อภัย
14. เด็กชายเสกสรร  คำทอง
 
1. นางสาวชุลี  เกตุคง
2. นางสาวชุลี  เกตุคง
3. นางสาวอมรา  อินทร์สกุล
4. นางเกศนี  ช้อยเชื้อดี
 
52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงณัชชา  เพชรวงษ์
 
1. นางสาวชลลดา  งามดี
 
53 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายตะวัน  แดงชอบกิจ
 
1. นางสาวชลลดา  งามดี
 
54 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงบุตรตรา  ทองโสภา
 
1. นางเพทาย  เหลืองชัยพร
 
55 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จำปาบัว
2. เด็กชายพัชรพล  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายวันชัย   หมื่นบำรุง
2. นางสาวเนาวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
56 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูฆัง
2. เด็กหญิงษิญาภา  รักญาติ
 
1. นายธีรวุฒิ  ทวีสุวรรณไกร
2. นายภาคภูมิ  เจริญสุข
 
57 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงวริสสรา  เทพสาร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนียมแก้ว
 
1. นางอภิญญา  สว่างตา
2. นางเพทาย  เหลืองชัยพร
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
58 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายภูเบศ  ผิวสุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พวงโลก
 
1. นายประพันธ์  ร่มโพธิ์ศรี
 
59 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. นางสาววัชราภรณ์  ดุงสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนัญญา  เขียวหวาน
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
2. นางสาวสุวิดา  ขาวพวง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
60 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สร้อยระย้า
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
61 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงนันทิตา  แช่มช้อย
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
62 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกฤติมา  มณีอินทร์
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
63 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีคำ
 
1. นายพงศ์ศิริ  อ่อนคำ
 
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายเอกลาภ  หงษ์โต
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
65 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายอนุชิต  ดอกสาหร่าย
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
66 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายนันธวัฒน์  สีถาวร
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
67 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายศรัณย์  พลเสน
 
1. นายเดชา  คงเกิดลาภ
 
68 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงฐิตามร  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสุพัตตา  หงษ์ทอง
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
69 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เค้ากล้า
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
70 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พระมาลา
 
1. นางวัชรี  พลเสน
2. นางเสาร์วนี  อ่อนคำ
 
71 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรีชาวนิชย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
72 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กหญิงกานต์นิชา  หิรัญอ่อน
2. เด็กชายกิตติกาญจน์  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงปัตฐมา  ทองเหมืองหลวง
 
1. นางสาววารินทร์  ดิษฐกระจันทร์
2. นางสาวเอื้อมพร  ส่ำประเสริฐ
 
73 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กชายชลกร  มังคุด
2. เด็กชายฐิติพงษ์  แก้วปานกัน
3. เด็กชายวัชระ  หนูทอง
 
1. นายพิทยา  แสงพราย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงอัมพาภรณ์  สมสินธ์
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายราเชน  ตู้แก้ว
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แก้วพูล
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงวิชุดา  บุตรหลอด
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายก้องภพ  มีศรี
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายศราวุธ  บุญกล่อม
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กหญิงปุญญิศา  โพธิ์ศรี
 
1. นายชรินทร์  อินเทพ
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  สาลีผล
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายก้องภพ  มีศรี
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายเกษม  ฟักเงิน
 
1. นางสาวกฤษฎาทอง  อุทัยจันทร์
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงพรนัชชา  พรประสาตร์
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงธนพร  อินทร์แหยม
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
87 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายชวกร  เผือกพันธุ์ด่อน
2. เด็กชายดนุพล  สว่างอารมณ์
3. เด็กชายธนภัทร  พงษ์ศิริ
4. เด็กชายรพีภัทร  ดาวเรือง
5. เด็กชายไพรศาล  ทับศรี
 
1. นางสาวปาณิสรา  ธิษาจารย์
2. นายวันชัย   หมื่นบำรุง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
88 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อวยพร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ประเชิญสุข
 
89 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  พรหมทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ประเชิญสุข
 
90 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กชายบัญญพนธ์  บราวน์
 
1. นางสาวพรพิมล  รักแตง
 
91 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. นางสาวอริสา  ผิวพิมพ์ดี
 
1. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะลังกา 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองเจริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ภูฆัง
3. เด็กชายธนากร  สมใจเดช
4. เด็กหญิงพรกนก  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงศิรินันท์  สระทองจุติ
6. เด็กชายอานุภาพ  ช้างเจริญ
 
1. นายชรินทร์  อินเทพ
2. นายพิทยา  แสงพราย
3. นายสุทธิพงษ์  ภาษาดี
 
93 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอกชะเอม
2. เด็กชายณัฐวัตร  นาพนัง
3. เด็กชายวายุ  พรหมสว่าง
4. เด็กชายอัตรวิทย์  วัตสุข
5. เด็กชายอาณัติ  เผือกพันธ์ด่อน
6. เด็กชายโชคชัย  แสนทวี
 
1. นายพงศ์ปณต  รอดทอง
2. นายสิทธิพงษ์  รัตนพันธ์
3. นายอนุวัช  นิบรรพต
 
94 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายชานนท์   มั่นคำ
2. เด็กชายนนทวิวัฒน์  แก้ววิเชียร
3. เด็กชายมนัสชัย  วัฒวงศ์
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผิวสุข
5. เด็กชายวรวิชญ์  เสถียรรัมย์
6. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีคำ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  แตงทอง
8. เด็กหญิงเบญญาภา  สีจันดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เทพจันทร์
2. นายพงษ์พิทักษ์  ทุพลชัย
3. นายยงยุทธ  นาครำพา
 
95 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองแท้
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ศรีคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ดิษฐวัตร
 
1. นางสาวขนิษฐนภา  ช่างผาสุข
2. นางสาวรัชนก  ดอกลำเจียก
 
96 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โอสถเจริญ
2. เด็กหญิงสรัญญา  สุทนต์
3. เด็กหญิงอัยรดา  วงศ์ดี
 
1. นางสาวสายฝน  ตุ้มนิลกาล
2. นางสาวเสาวณา  วังเวงจิตต์
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
97 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เขตแสงทอง
2. เด็กชายณฐกร  สุดใจ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ประเชิญสุข
2. นางสาวยุพิน  พานโถม
 
98 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายพีรดนย์  น้ำค้าง
2. เด็กชายเนตรณรงค์  ไฝเพชร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ประเชิญสุข
2. นางสาวยุพิน  พานโถม
 
99 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายพิพรรธพงศ์  ภูฆัง
2. นางสาววันวิสา  เทพสาร
 
1. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
100 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายวรวัส  พวงมาลัย
2. เด็กชายเตชิต  รอดสวนขิง
 
1. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
101 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐนิช  นาคเสน
2. เด็กชายปฐมพงศ์  เชื้อสายสิทธิ์
 
1. นางสาวชมัยพร  ไกรหา
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิวพรมณฑล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
102 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมณี 1. เด็กชายจีรศักดิ์   สวนสมบูรณ์
2. เด็กชายชัยบรรชา   ผลโภชน์
3. เด็กชายนนทวัฒน์  หมู่แก้ว
 
1. นายวันชัย   หมื่นบำรุง
2. นางสาววันเพ็ญ  แก้วพูล
 
103 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐชัย  หิรัญอ่อน
2. เด็กชายธนากร  ศรีระ
3. เด็กหญิงยอดสร้อย  ขาวพวง
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
2. นายอนุวัฒน์  ศิษย์อนันต์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
104 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายตรัยรัตน์  จันทร์วิทยานุกูล
2. เด็กหญิงธนาวดี  ธนีเพียร
3. เด็กหญิงอริษา  ทองอุไร
 
1. นางสาววิไล  ติ๊บบุตร
 
105 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีละ
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  แก้วปานกัน
 
1. นางสาวอังคณา  อู่ทอง
2. นางอำภา  ทองคำ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
106 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายฐนรัชต์  บุญเติม
 
1. นางสาวชุลี  เกตุคง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
107 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายพงศกร  ตู้แก้ว
 
1. นางสาวอมรา  อินทร์สกุล
 
108 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายบอล  เกิดสมบุญ
 
1. นางเบญจพร  ศรีเหรา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จิตแจ้ง
2. เด็กชายสมพงษ์  ศรีศักดา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  มานะ
 
1. นางภคพร  คำภา
2. นายอนุวัช  นิบรรพต
 
110 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 1. เด็กชายชนะพล  หยิบจันทร์
2. เด็กชายศุภชัย  ภูฆัง
3. เด็กชายสมพร  สังเวียน
 
1. นายฐิติวัสส์  จีนจันทร์
2. นางสาวพิมพร  สุริยพล
 
รวม 110 227 161