สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงสิรภัทร   เสมอหน้า
 
1. นางวิจิตร  พ่อค้า
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีเหรา
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกรกมล  ขาวนวล
 
1. นางเยาวภา  สมพงศ์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ช้างศิริ
 
1. นายพยุง  โพธิพันธุ์
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงพิยดา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงกัลยาพร  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงนงคราญ  -
 
1. นางเยาวภา  สมพงศ์
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนุชวรา  จีนจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงลลนา  แก้วสุกใส
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงวิริยา  จงรักษาวงศ์กุล
 
1. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงตวงทอง  เหมือนเสมียน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    ธำรงกุลโภไคย
 
1. นางวิจิตร  พ่อค้า
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงเกสรา  แก้วเพชร
 
1. นางณัฐชานันท์  อักษร
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  สระเจา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สังข์สุวรรณ
 
15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงชนิกา  คงถาวร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขดี
 
1. นางนฤพร  โพธิพันธุ์
2. นายพยุง  โพธิพันธุ์
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงภัณฑิรา   ศรีจันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงโสภา   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวจุฑาพร  ทัศนา
2. นางสาวชุติมา  ภาชีรัตน์
 
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงณัชยา   ศักดิ์เล็บประดู่
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   เสียงดัง
 
1. นางสาวลูกหว้า  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวสุวนิดา  คชกฤษ
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ปากเมย
2. เด็กหญิงน้ำฝน   แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวจุฑาพร  ทัศนา
2. นางสาวชุติมา  ภาชีรัตน์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายจักริน  รักน้อย
 
1. นายแทน  เรือนแก้ว
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจิราวดี  ราชสิงโห
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงญาณิศา   ศรีเหรา
 
1. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
 
22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายภากร  โพธิ์พรหม
2. เด็กหญิงรัตนา  อังคณิตย์
3. เด็กหญิงโมรียา   โทนารินทร์
 
1. นางชื่นกมล  จิตนิยม
2. นางสาวบุณฑริกา  แผนสมบูรณ์
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่    
24 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  นุชกระแส
2. เด็กหญิงยมลพร  รังสวัสดิ์จิตร์
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  จีนฉาย
 
1. นางสาวนฤมล  สีโสภา
2. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
 
25 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดยอดสร้อย
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จีนกระจัน
3. เด็กหญิงสุภาภร  วงษ์เซ่หมา
 
1. นางกัญญาภัค  ปัญญาดี
2. นางสาววันเพ็ญ  คำศรี
 
26 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธนภัทร    มณีอินทร์
2. เด็กชายวงศกร   โพธิ์พรหม
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
 
27 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกสิน    เอี่ยมคำ
2. เด็กชายธนาตย์   พูลเงิน
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
 
28 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงแพรวา  สอดศรี
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
29 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงธันญพร  เซี่ยงหลิว
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
30 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  หงษ์โต
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
31 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คนทน
2. เด็กชายเจษฎา  จีนจันทร์
 
1. เด็กหญิงประจักษ์  ชุมสงฆ์
2. นายอานนท์  แผนสมบูรณ์
 
32 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนกานต์    โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงสหัสยา    บุญมาก
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
 
33 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ถ้วยทอง
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
34 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอัครเดช  กัณหาสุระ
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
35 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  รังสวัสดิ์จิตร์
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
36 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีพันธ์
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
37 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พ่วงแสง
 
1. นายประจักษ์  ชุมสงฆ์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
38 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เดชแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์ต๊ะ
3. เด็กชายโชตยากร  โตเอี่ยม
 
1. นายไพศาล  โพธิ์ทอง
 
39 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นหอม
2. เด็กชายอธิภัทร  เชื้อโพล้ง
3. เด็กหญิงโสพิญา   ปานโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายมนูญ   แสนสิงห์
 
40 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  กองม่วง
2. เด็กชายพงศกร  พันธ์แตง
3. เด็กหญิงอำภา  จับทอง
 
1. นางสาวบุณฑริกา  แผนสมบูรณ์
2. นางประทุม  บุญมาเกิด
 
41 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงลักษณ์ชนก  อินอำไพ
2. เด็กหญิงอนุสรา  เชื้อนาม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดิษฐกระจัน
 
1. นางสาวบุณฑริกา  แผนสมบูรณ์
2. นางประทุม  บุญมาเกิด
 
42 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงธนัทดา  ช่างเกวียนดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ช้างดี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  งามวงค์
 
1. นางวิลาวัลย์  แก้วสระแสน
2. นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์
 
43 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายบัญชา  จิตอมรพรรณา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หม้อเหล็ก
3. เด็กชายเอกลักษณ์  คุณทา
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นางสาววาสนา  แตงเพ็ง
 
44 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงนุจนาฏ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงเอมยุพา  สุดขำ
 
1. นายณรงค์  พัดแดง
2. นางสาวยุพาพร  ขุนรุ่งเรือง
 
45 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายกัปตัน  ปิ่นประเสริฐ
2. เด็กชายวงศกร  เชื้อสายสิทธิ์
 
1. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
2. นางภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
 
46 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สะโรบล
2. เด็กชายอนุสรณ์  พัฒรักษ์
 
1. นางจิราภรณ์  ชิวปรีชา
2. นางสาวนภาพร  แซ่จัง
 
47 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายจิรายุส  วงค์อาษา
2. เด็กชายณัฐนันท์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
2. นายอุดร  เรือนรื่น
 
48 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายบัณฑิต  วารีรัตน์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ช่างเกวียนดี
 
1. นางดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
 
49 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเหรา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวเขียว
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
2. นายอุดร  เรือนรื่น
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงมลฤดี  มากระจันทร์
2. เด็กหญิงศิรินภา  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีพนัส
4. เด็กหญิงสุพิชชา  ผิวนวล
5. เด็กหญิงเกสรา  แก้วขวัญ
 
1. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
2. นายสุคนธ์  เทพเทียน
 
51 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงธนัชชา  จันทะวิมล
3. เด็กหญิงประภัสสร  อยู่สุข
4. เด็กหญิงรติรัตน์  มากะเรือน
5. เด็กหญิงเนตรกมล  หมั่นคงดี
 
1. นางสาวศิรินันท์  รูปเทวิน
2. นายสิงห์  สีเงิน
 
52 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงณัฐชยา   น้อยแก้ว
2. เด็กหญิงธนัญญา   เศรษฐีสมบัติ
3. เด็กหญิงนิตยา   รักน้อย
4. เด็กชายพุฒิพงศ์   แก้วกล้า
5. เด็กหญิงลาวัลย์   สุดยอด
 
1. นายจักรกริช  บัวแก้วดี
2. นางสาวศศิธร  คล้ายเจ๊ก
 
53 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชนานันท์  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เภาเสน
3. เด็กหญิงพัชรา  โพธิ์พรหม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  เทพคำ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ปั้นหยา
 
1. นางชื่นกมล  จิตนิยม
2. นางประทุม  บุญมาเกิด
 
54 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  สำเภาเพชร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลัย
3. เด็กหญิงชญาดา  แผนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงทิพย์ณารินทร์  นงนุช
5. เด็กชายนัทธพงศ์  นงนุช
 
1. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
2. นายสุคนธ์  เทพเทียน
 
55 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายพิพัฒน์  สาลีผล
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองถมยา
3. เด็กหญิงสายธาร  สืบศักดิ์
4. เด็กหญิงสุทัตตา  สมรูปดี
5. เด็กหญิงเทียนทิพย์  บุญเจริญ
 
1. นางกัญญาภัค  ปัญญาดี
2. นางสุรัญญา  ชัยโยชน์
 
56 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกชพร  บริสุทธิ์
2. เด็กชายนพรุจ  หอมสุวรรณ
3. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ศรีทอง
4. เด็กหญิงโสภิตวลัย  มูลวัติ
5. เด็กชายไกรวิชญ์  ดวงสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวนภัค  สุขสถาพรชัย
2. นายแทน  เรือนแก้ว
 
57 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่มน้อย
 
1. นางพนพพร  หาญกล้า
 
58 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงศลิตา  ภู่ทอง
 
1. นายแทน  เรือนแก้ว
 
59 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธีรภัทร  ขาวเป็นใย
 
1. นายแทน  เรือนแก้ว
 
60 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรชนะ
2. เด็กชายพงศพัศ  ม่วงใจ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มรัตน์
 
61 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายกฤชนัท  นพวงศ์
2. เด็กหญิงณิชา  อ่อนเฉียบ
 
1. นางณัฐชานันท์  อักษร
2. นางสาวภณิดา  ขวัญใจสกุล
 
62 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ภักดิบดี
2. เด็กหญิงสายฝน  สืบศักดิ์
 
1. นางกัญญาภัค  ปัญญาดี
2. นางสุรัญญา  ชัยโยชน์
 
63 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงการะเกด  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงญดาพร  อนุศรี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  แผนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ตาแดง
5. เด็กหญิงปานทิพย์  คงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงพรรณทิพย์  มาหัวเขา
7. เด็กหญิงสุนิสา  ใจชื่น
8. เด็กหญิงสโรชา  โกษา
9. เด็กหญิงอภิรดี  มีแก้ว
10. เด็กหญิงอาทิตยา  พุ่มกระจัน
 
1. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
2. ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฎิ์  รอดมาดี
3. นายสุคนธ์  เทพเทียน
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
64 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายธันยธรณ์  ปานโพธิ์ทอง
2. เด็กชายธาวิน  รักอยู่
3. เด็กชายนรภัทร  มัยกลาง
4. เด็กชายพงศกร  รถจักรดี
5. เด็กหญิงยุพา  แดงดี
6. เด็กหญิงรดา  แก้วเลาขวัญ
7. เด็กชายศิวัฒน์  แก้วบัวดี
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เปียสง่า
9. เด็กชายเมธิชัย  วงดีอิน
10. เด็กชายเมธี  เจิมสุวรรณ
 
1. นางณัฐชานันท์  อักษร
2. นางสาวภณิดา  ขวัญใจสกุล
3. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
65 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงชนาพร  โพธิ์เรือนดี
2. เด็กหญิงปฐมพร  ชาวท่าโขรง
 
1. นายนรา  ปรอดโปร่ง
2. นายมนูญ  คนสะอาด
 
66 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  หาญจำปา
2. เด็กหญิงนันทิดา  โทวะดี
 
1. นายอานนท์  แผนสมบูรณ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
67 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงอัญธิกา   รถจักรดี
 
1. นางวัชรี  สมคิด
 
68 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงศิริณี   เหรียญเครือ
 
1. นางวัชรี  สมคิด
 
69 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 1. เด็กหญิงดวงกมล  เวสสันเทียะ
 
1. นางสาวศศิวรรณ  หงส์ทอง
 
70 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายสุริยะ  พลเยี่ยม
 
1. นายวรวุฒิ  ช่างทำดี
 
71 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายธนภรณ์  อินทร์รักษา
 
1. นายวรวุฒิ  ช่างทำดี
 
72 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายสุรพัส  มั่นคงดี
 
1. นายวรวุฒิ  ช่างทำดี
 
73 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  มณีนิล
2. เด็กหญิงจารวี  ขุนบูรณ์
 
1. นางสาวบุญนาค  ไทยนวล
2. นายวุฒิเวช  สุทน
 
74 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เพชรปานกัน
2. เด็กชายธนนชัย เถาว์พันล้อม  เถาว์พันล้อม
 
1. นายวุฒิเวช  สุทน
2. นางอัญชัน  มาตรวิจิตร
 
75 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายพีระพงษ์  เชื่้อโพล้ง
2. เด็กชายอัฐพงษ์  ดีมี
 
1. นางสาวดารณี  ใจดี
2. นางสาวสายฝน  ขำเขมร
 
76 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายณัฐพล  ธาระสิทธิ์
 
1. นายวรวุฒิ  ช่างทำดี
 
77 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วสาสุข
2. เด็กหญิงตรีเพ็ชร  ทองขาว
3. เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วแสง
 
1. นางทองสาย  ผิวอ่อนดี
 
78 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วแสง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เนียมหอม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จ่าเมือง
 
1. นางทองสาย  ผิวอ่อนดี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
79 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายกิตตินันทร์  ใจดี
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
80 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธนภัทร  ปุยสมุทร
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
 
81 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายอรรมริณ  จีนฉาย
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
82 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงอติกานต์  โภคา
 
1. นางขันทอง  เรือนรื่น
 
83 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายเอกราช  พลพวก
 
1. นายอำนาจ  กลั่นเขน
 
84 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กชายธีราทร  ไชยเสริม
 
1. นางนฤพร  โพธิพันธุ์
 
85 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธีรศักดิ์   หล้าทุม
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
86 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไหม 1. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  โพธิ์ทอง
 
1. นางนฤพร  โพธิพันธุ์
 
87 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงเกดมณี   ชดประสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
88 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายรังสิมันต์  กองม่วง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพ์พิสิฐถาวร
 
89 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายกฤษณะ  โพราดพร้าว
 
1. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
90 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กหญิงเดือนรุ่ง  มะลิคง
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีวิเชียร
 
91 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อังกาบ
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
 
92 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายรพีภัทร   โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายอดิวัฒน์   เรือนรื่น
 
93 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อินประเสริฐ
 
1. นายแทน  เรือนแก้ว
 
94 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองยิ้ม
 
1. นางสาวนฤมล  สีโสภา
 
95 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายสันติ   ลิ่มกองลาภ
 
1. นางสาวศศิธร  คล้ายเจ๊ก
 
96 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กหญิงชนกานต์  อ่อนน้อย
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีวิเชียร
 
97 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไทยนวล
 
1. นางนฤมล  สีโสภา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
98 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายจตุพล  หงส์สา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อทิม
3. เด็กหญิงดาว  -
4. เด็กชายปราโมทย์  ศรีดีเอี่ยม
5. เด็กชายึคัชชาธาน  สตาล
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
99 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงไปรยา  พวงมณี
 
1. นางสาวไอยวริญท์  ตลอดไธสง
 
100 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  ศรีอินทร์งาม
 
1. นางสาวไอยวริญท์  ตลอดไธสง
 
101 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  จิตรเย็น
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
 
102 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
 
103 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงลลิตา  โทวะดี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เทวะผลิน
 
104 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสตางค์  มีทรัพย์มั่ง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สีสังข์
 
1. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต
 
105 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงจิดาภา   เจิมสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรียานุช   ประกอบธรรม
 
1. นางสาวนภัค   สุขสถาพรชัย
2. นายเสรี   ชมภูทาน
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจั่น 1. เด็กชายณัฐพร  รักอู่
2. เด็กชายธนกฤต  บริสุทธิ์
3. เด็กชายบวรรัตน์  ผิวอ่อนดี
4. เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดฤทธิ์
5. เด็กหญิงพรชนันท์  เกิดฤทธิ์
6. เด็กชายวงศธร  ขิมทัศ
 
1. นางพิกุล  เกิดฤทธิ์
2. นายวินัย  ศรีวิเชียร
 
107 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายณัฐชาต  ศรีสำราญ
2. เด็กชายพีรพล  เชื้อสายสิทธิ์
3. เด็กชายวีรภัทร  ปาลพันธ์
4. เด็กชายสลักชัย  สุขประเสริฐ
5. เด็กชายสิทธิกานต์  โตงาม
6. เด็กชายไตรภพ  ตันชนะ
 
1. นายธวัชชัย  อ่ำสกุล
2. นางสาวสุชาดา  โภคา
 
108 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ลิขิตบัณฑูร
2. เด็กชายชลชาติ  มณฑา
3. เด็กชายชิณนุพงษ์  โพธิ์แก้ว
4. เด็กชายธีรพัฒน์  พูลสวัสดิ์
5. เด็กชายนนทวัฒน์  คงอาจหาญ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ตันชนะ
7. เด็กชายวรวิทย์  อยู่หลาบ
8. เด็กชายเจษฎากร  ตันชนะ
 
1. นายธวัชชัย  อ่ำสกุล
2. นางสาวสุชาดา  โภคา
 
109 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงณัฐพร   ทองเหม
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   มีแย้ม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พ่วงคำมี
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นางสาวลูกหว้า  แผนสมบูรณ์
 
110 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   ฆ้องบ้านโข้ง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   เชื้อบัณฑิต
3. เด็กหญิงเกณัฐชา   ยิ่งยวด
 
1. นางสาวจุฑาพร  ทัศนา
2. นางสาวชุติมา  ภาชีรัตน์
 
111 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วสุกใส
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์อุดม
3. เด็กชายอัญชลี  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางสาวยุวันดา  วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
112 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธนานพ   กล่อมดี
2. เด็กหญิงอริสรา   สุขเกษม
 
1. นางสาวนภัค   สุขสถาพรชัย
2. นางสาววาสนา  แตงเพ็ง
 
113 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์ดีอินทร์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวยุวันดา  วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
114 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายธีรชาติ  บรรลือศักดิ์
2. เด็กชายพาทิศ  พุฒิตรีภูมิ
 
1. นางกัญญาภัค  ปัญญาดี
2. นางสาวโควิน  บุตรดาวงศ์
 
115 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายทองพูน  แซ่เจี่ย
2. เด็กชายรัฐเศรษฐ  พรหมมณี
 
1. นางสาวโควิน  บุตรดาวงศ์
2. นางสาวไอยวริญท์  ตลอดไธสง
 
116 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงวิรดา  เสมแก้ว
2. เด็กหญิงสุชาวลี  จีนจันทร์
 
1. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
117 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กชายธนภัทร  ทองยิ้ม
2. เด็กชายเอกรินทร์  คนใหญ่บ้าน
 
1. นางสาวดวงทิพย์  แผนสมบูรณ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  กลิ่นพุฒซ้อน
 
118 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แคล้วศรี
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วลาวขวัญ
 
1. นางสาวยุวันดา  วงษ์สอาด
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
119 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กชายสิทธา  พุ่มพันธ์วงศ์
2. เด็กชายสุภกิณห์  พละศักดิ์
 
1. นางสาววัชรี  ใจเก่งดี
2. นางสาวอภิญา  ศรีแก้ว
 
120 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงชนาพร  รุ่งอรุณ
2. เด็กหญิงบุญฑิการ  ปานโพธิ์ทอง
 
1. นายพิชา  ปอยดินแดง
2. นางสาวโควิน  บุตรดาวงศ์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
121 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายทัสกร  สว่างวงศ์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  กรส่งแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา  ปาลพันธ์
 
1. นายศุภกฤต  จีนจันทร์
2. นางสาวสุดาวรรณ  สระเจา
 
122 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายชัยชนะ  ชมชื่น
2. เด็กชายณัฐภูมิ  บุบผาพวง
3. เด็กชายล้มฟ้า  โพธิ์ทอง
 
1. นายศุภกฤต  จีนจันทร์
2. นางสาวสุดาวรรณ  สระเจา
 
123 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงพรธิตา  นุชสวัสดิ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กัณชะนะ
3. เด็กชายเกรียงไกร  กัณชะนะ
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
124 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เพชรใส
2. เด็กชายธีรเทพ  เหมาเพชร
3. เด็กหญิงสุวันดี  สะพุ่ม
 
1. นางสาวอรณัชชา  พึ่งฤทธิ์
 
125 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกษพานิช
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีประทุม
3. เด็กหญิงมธุรดา  อยู่สุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยอดนิล
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
126 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงนภสร   มาตรชาวนา
2. เด็กหญิงปาริสา   แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   บุญเกิด
 
1. นางสาวคนึงนุช  ยางศิลา
2. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
127 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงปาน  -
2. เด็กหญิงรัชนี  อบทม
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ชมชื่น
 
1. นายวรวุฒิ  บุญรอด
2. นางสาวเมลดา  สุวรรณดี
 
128 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงธิรดา   จีนกระจัน
2. เด็กหญิงนันท์ชพร   เหรียญเครือ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ   พุ่มโยนก
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายอดิวัฒน์    เรือนรื่น
 
129 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงชนากานต์    โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กชายธนายุต   โพธิ์เรือนดี
3. เด็กหญิงพรนภัส   วิทยายนต์
 
1. นางสาวปิยวดี  พรมตวง
2. นายเสรี    ชมภูทาน
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
130 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา   นาคพจน์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  แคกระโทก
3. เด็กชายสิทธิกร  เล็กกุล
 
1. นางสาวปราณี  สามสุวรรณ์
2. นางสาวอัญชลี  ตาลเพชร
 
131 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดมาดี
2. เด็กหญิงถลัชนันท์  เปียสง่า
3. เด็กชายวิวรรธน์  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวพจมาลย์  ชั่งกุล
2. นางสาวโชติรส  สังข์ทอง
 
รวม 131 281 195