สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงณภัทรา  ศรีตองอ่อน
 
1. นางสิริภา  เพชรดำดี
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เกิดอ่ำ
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงชนกานต์  รักษี
 
1. นางสาววันธนา  โพธิ์ศรีทอง
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายพีรวัศ  วงศ์ไทย
 
1. นางลักษมี  เสือวงษ์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่เห่ง
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงทอฝัน  แก้วปาน
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อังกาบ
 
1. นางลักษมี  เสือวงษ์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงพัชญา  รักษี
 
1. นางสาววันธนา  โพธิ์ศรีทอง
 
10 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงนันฐิกาล  แก้วเลาขวัญ
2. เด็กชายภัทรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวฐานิดา  กระต่าย
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
11 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงนันธภัทร  พานทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
 
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงพิชามญธุ์  มูลทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  พุ่มอิ่ม
 
1. นางกรกนก  อ่อนคำ
 
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายพัชรภูมิ  อัศวพรไพบูลย์
 
1. นางปนัดดา  สมศรี
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงศิริกานต์  ด่านปาน
 
1. นางรัชนี  จำปาดี
 
16 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขโสม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  บุญมาก
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คำขวา
 
17 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ช่างเรือนกุล
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คำขวา
 
18 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายวีรพัฒน์  สีเสนเกิด
 
1. นางรัชนี  จำปาดี
 
19 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงพรปรีญา  แก้วเณร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คำขวา
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงช่อฉัตร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร  สุขโสม
3. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  บุญมาก
 
1. นางปิยนุช  แสนสิงห์
 
21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงทัตพิชา  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  หอมทวนลม
3. เด็กหญิงศิริประภา  เล็กอินทร์
 
1. นางปิยนุช  แสนสิงห์
 
22 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงกนกพร  โกลากุล
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสมรส
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
23 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงตะวัน  สมสุข
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  พูนภิญโญ
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
24 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายธรรมรงค์ชัย  อันหะถา
2. เด็กชายเจษฎา  สุนทรวิภาต
 
1. นางปิยนุช  แสนสิงห์
 
25 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายชุติพนธ์  พันธ์ศิริ
2. เด็กชายยุทธนา  จันทร์มา
 
1. นางปิยนุช  แสนสิงห์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีสนิท
2. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ไทยลา
4. เด็กหญิงเมธาวี  บุญชัยเดช
5. เด็กหญิงไพลิน  เพ็งผลา
 
1. นางสาวนภาภร  ภูคัง
 
27 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ธนคูหา
2. เด็กหญิงพิชามญธ์  แป้นเขียว
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุฒิตรีภูมิ
4. เด็กหญิงอินทุภา  ครุฑทากูล
5. เด็กหญิงแพรวา  กลั่นจรัส
 
1. นางสาวนภาภร  ภูคัง
 
28 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงหงษ์หยก  พันระมา
2. เด็กชายอุดมศิลป์  กิมศาสตร์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  มีใจมั่น
 
29 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จินดา
2. เด็กชายธีรเดช  ดอนตะโก
 
1. นางสุดาพร  แจ้งไพร
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
30 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาคนิยม
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เผือนพันธ์มุกข์
 
1. นางปนัดดา  สมศรี
 
31 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงกนกพร  โรจน์บุญถึง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พ่วงโสม
 
1. นายจักรพันธ์  มาลัย
2. นายสมศักดิ์  พงษ์สุทัศน์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
32 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงปฐมพร  อุยไธสง
 
1. นางสาลินี  เปี่ยมทอง
 
33 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทศทอง
 
1. นางเยาวนิตย์  ดำแก้ว
 
34 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงกณทิชา  มารศรี
2. เด็กหญิงวณิดา  สุขวงษ์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
2. นางอัมพร  บัวแตง
 
35 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิชาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาสนา  กิ่มศาสตร์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
2. นางอัมพร  บัวแตง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
36 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายปิยะบุตร  เกิดโพชา
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูสุวรรณ
 
1. นางอัมพร  บัวแตง
 
38 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายธัชชัย  อินทะกาศูนย์
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
39 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จาคีไพบูลย์
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
40 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายธัชชัย  อินทะกาศูนย์
 
1. นางสาวิตรี  วงษ์สอาด
 
41 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  มาตรศรี
 
1. นางอัมพร  บัวแตง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
42 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายคมกิจ  ยอดเพ็ชร
2. เด็กหญิงนัณธิดา  เติมประโคน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แช่มละออ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คูหา
5. เด็กชายภูริภัทร  แก้วเณร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  มหาง้อ
7. เด็กหญิงมุชิตา  ผิวแดง
8. เด็กชายศิวัช  ใจดี
9. เด็กชายสรวิศ  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีทอง
 
1. นางสาวจิตติมา  นิ่มพิบูลย์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
43 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  นาคพร
 
1. นางสาวพัชรี  ร่วมชาติ
 
44 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กรองแก้ว
 
1. นางสาวพัชรี  ร่วมชาติ
 
45 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงอรัญญา  แสนวัง
 
1. นางสาวเรวดี  นามวงศ์
 
46 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายเป็นหนึ่ง  ดอนหว่างไพร
 
1. นางสาวพัชรี  กาฬษร
 
47 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงจิรชา  สนธิไชย
2. เด็กหญิงพลอยกาญจน์  มากระจันทร์
 
1. นางสาวพัชรี  ร่วมชาติ
 
48 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงมาริสา  ทองยิ้ม
2. เด็กหญิงวรรณษา  ศรีบุญมี
 
1. นางสาวพัชรี  กาฬษร
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
49 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายชญานิศ  แป้นเขียว
2. เด็กชายณัฐพล  ผดุงศักดิ์
3. เด็กชายธีรภัทร  รักษี
4. เด็กหญิงลักษิกา  สะเคียน
5. เด็กหญิงวราศิณี  ชะทินทร
6. เด็กชายอนาวิน  แป้นเขียว
 
1. นายสมพงษ์  แผนสมบูรณ์
2. นายสมโชค  สำราญมาก
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
50 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายกวินภพ  ม่วงแก้ว
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวกาญจนา  ฉายอรุณ
 
51 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 1. เด็กชายอัครพนธ์  ชมชื่น
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สงวนทรัพย์
 
1. นายนนท์  ทองสวัสดิ์
 
52 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. นายทัศนัย  ขำดำรงเกียรติ
2. นายพศุตม์  พูนภิญโญ
 
1. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
53 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 1. เด็กหญิงวรัญธญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงสสิพร  ภูฆัง
 
1. นายนนท์  ทองสวัสดิ์
 
54 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 1. เด็กหญิงกชกร  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้ววิชิต
 
1. นายนนท์  ทองสวัสดิ์
 
55 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พงษ์ศิริ
2. นายศานิต  สุภาวงษ์
 
1. นายสมชาย  อ่อนคำ
2. นายสิทธิพงษ์  พุทธิสาร
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
56 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงชลนิชา  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุรีรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์วิจารย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ฉายอรุณ
 
57 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กชายตู่  -
2. เด็กชายบอส  -
3. เด็กชายแม็ค  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงสุข
2. นางสาววรรวิศา  ภูฆัง
 
58 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำทรัพย์
2. เด็กชายอภิรุณ  บุญสิงห์
3. เด็กหญิงเกตนิกา  สุนทรวิจารย์
 
1. นางพิสุทธา  สีชาวนา
2. นางวรรณสา  ปุริสา
 
59 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อุ่นตาดี
2. เด็กหญิงธิดาขวัญ  หะระพันธ์
3. เด็กหญิงมาดี  พลายงาม
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี  จำปาดี
 
60 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. นางสาวลลิตา  โมกสุข
2. นางสาวศกาวรัตน์  สุทธิประกอบกิจ
3. นางสาวเกษร  วงศ์ศิลา
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางสาวพัชรี  กาฬษร
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
61 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โชติชวาลชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสมบัติภิญโญ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  หลักเพชร
 
1. นางสาวศิริฉัตร  ศรีคล้ำ
 
62 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงตาจีน  -
2. เด็กหญิงนิลภัทร  วงษา
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  รักษี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิลปพงษ์
2. นางสาวสุกันยา  ขำอรุณ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายชาญณรงค์  บัวทองคำ
2. เด็กหญิงรมิตา  ส่งอิ่ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิลปพงษ์
2. นางจันทร  สระทองเทียน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
64 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายอนุสรณ์  สนิมตัว
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
65 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  ลุ่มยิ้ม
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
66 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พรหมชนะ
 
1. นางสาวนภาภร  ภูคัง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ทองดี
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทานุวัตร์
3. เด็กชายพีรภัทร  ส่งอิ่ม
 
1. นางพรชื่น  โพธิ์ทอง
2. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
68 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายธนภัทร  ลาแพงดี
2. เด็กชายวิโยธิน  มอญเพชร
 
1. นางซงกรด  สงวนชีพ
2. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
 
69 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกิตติธัช  หนูทอง
2. เด็กชายดิศรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวศศิวิมล  สินธพ
2. นายเอกพงษ์  กองแก้ว
 
รวม 69 134 86