สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  กร่างปรีชา
 
1. นางสายชล  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายวุฒิชัย  จีนกระจันทร์
 
1. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สาวสุดใจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงพรพิมล   เจิมสุวรรณ
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายสมภพ  พุ่มบางแก้ว
 
1. นางจงกล  มัจฉา
 
6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงมนัสนัน  วงษ์คำมี
 
1. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ช่างเคหะ
 
1. นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เคนดี
 
1. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงณัชชา  ใจตรง
 
1. นางสุรินทร์  ภู่สุวรรณ
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกนกพร  สมสวาท
 
1. นางสาวสิรินรัตน์  น้อยเจริญ
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงยุวพักตร์  คงวิเชียร
 
1. นางสุรินทร์  ภู่สุวรรณ
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงบุณยนุช  กางอ่อน
 
1. นางสุรินทร์  ภู่สุวรรณ
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มากระจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ
 
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงบุญญิสา  พันธ์ลืมริน
2. เด็กชายปฐวีกานต์  มั่นคง
 
1. นางจงกล  มัจฉา
2. นางสาวรัตนพร  พัฒรักษ์
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงนฤฌา  พิทักวงษ์
2. เด็กหญิงมาริสา  แจ๊ดนาลาว
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
 
16 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัลยกร  คิ้วแดง
2. เด็กหญิงเกวลิน  มากระจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาคุ้มทัพ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงศยามล  ฉอสุวรรณชาติ
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายพัชรพล  กลิ่นพุฒซ้อน
 
1. นายประทุม  แจ๊ดนาลาว
 
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  กิ่มสาตร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สามทอง
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายนันทศักดิ์  เกิดศิริ
 
1. นางสุรินทร์  ภู่สุวรรณ
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายธนดล  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางมณี  สุขเข
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์วรรณ
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
23 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายจิรภัทร  ปทุมสูติ
2. เด็กชายสัชฌุกร  เมืองนก
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
24 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายสวิตต์  ดอกระกำ
2. เด็กชายเจษฎาพร  ปทุมสูติ
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
25 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  รื่นเริงบุญ
 
1. นางสาวเกศศิรินทร์  สาระศาลิน
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปทุมสูติ
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
27 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธนากรณ์  เมืองนก
 
1. นางสาวจิระประภา  คำภาเกะ
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายธันวา  มังคุด
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงอริสา  อินตรา
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐพงษ์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงลีลาวดี  วงษ์ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงวิภาวี  พัดไสว
3. เด็กหญิงอัญชิสา  รักษี
 
1. นางสาวสมิหรา  ประเสริฐลาภ
 
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงบุษชยากร   ฐานโอฬาร
3. เด็กหญิงพัสนีวรรณ  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
 
32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงชนาธิป  ทรัพย์พล
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทราภิรมย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหรั่ง
 
1. นายอรรถพล  เอกศิลป์
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายวงศกร  มากระจันทร์
2. เด็กชายศุภกฤต  ประเสริฐสังข์
 
1. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
2. นางสาวอัมภา  เอกฉันท์
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายปริญญา  โกสินทร
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ชาวสวน
 
1. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
2. นางสาวอัมภา  เอกฉันท์
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายฐิตินันท์  เทียนบุญมี
2. เด็กชายสิงหา  แจ๊ดนาลาว
 
1. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
2. นางสาวอัมภา  เอกฉันท์
 
36 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายธนกาญจน์  สุดนาลาว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กล่ำเจริญ
 
1. นางน้ำอ้อย  สุดนาลาว
2. นางสาวอัมภา  เอกฉันท์
 
37 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายกมลเทพ  จิตต์นิยม
2. เด็กชายภัทรพล  เติดพัน
 
1. นายธนพัฒน์  เติดพัน
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
38 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายจารุมญช์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวณิชชาภัทร  บุญเมืองธนาภา
 
39 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงรัฒนา  ริสกุล
 
1. นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท
 
40 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัลยกร  อยู่ถิ่น
2. เด็กชายธนกาญจน์  พงษ์รักษา
 
1. นางสาวนฤมล  งิ้วแถว
2. นางสาวสุพรรณษา  พานณรงค์
 
41 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกตัญญู  ชูศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  พลเสน
 
1. นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ
2. นางดวงจันทร์  บัวผัน
 
42 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพิตรพิบูล  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงสรารี  ยาทิพย์
 
1. นายอภิศิษฎ์  บัวปรอท
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
43 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สระทองทา
2. เด็กหญิงประภัสสิริ  มั่นคง
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
44 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายศุภกร  ดีแย้ม
2. เด็กชายโภคิน  ลักนาลาว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เกษมสวัสดิ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
45 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงจตุพร  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
46 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นคง
 
1. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายอดิศร  เบี้ยวนาลาว
 
1. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
49 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงเมษา  รักราษฎร์
 
1. นายมงคล  ศรีคุณ
 
50 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงอนัญญา  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
51 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงอริสา  นามโชติ
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
52 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงกันตินันท์  รักอู่
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่ำพุทซา
 
1. นางจันทร์สุดา  มัจฉา
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
53 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายพัทธกานต์  ขุนพรหม
 
1. นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพิ่มพูน
 
54 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายณัฏฐากร  พงษ์พัว
2. เด็กชายทินกร  โสไกร
3. เด็กชายสาละวิน  เทพเทียน
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
55 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายพีรภัทร  สระทองทา
2. เด็กชายศราวุธท์  ทองเคร่ง
3. เด็กชายอดิศร  วงษ์คำมี
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
56 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศารสาลิน
2. เด็กชายวัชรวี  เนตรแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยศรีเมือง
 
1. นางสาวภัททิญา  รงค์ฤทธิไกร
2. นายมงคล  ศรีคุณ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
57 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายธีรภัทร  บริสุทธิ์
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกนกดารินทร์  จิตรธรรม
 
1. นายพงษ์สรวง  ศรีโมรา
 
59 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกตัญญู  ชูศรีจันทร์
2. เด็กชายชญานนท์  ทองลิ้ม
3. เด็กชายฐิติพงศ์  ทองลิ้ม
4. เด็กชายณัฎฐชาติ  พลายละหาร
5. เด็กชายธีรภัทร  บริสุทธิ์
6. เด็กชายนนทกร  บุตรแสง
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยมณี
8. เด็กชายพงศภรณ์  ประทุมสูตร
9. เด็กชายพิชญุตย์  ครุฑากูล
10. เด็กชายวรพรต  บุตรแสง
11. เด็กชายหริณโรจน์  น้อยมณี
12. เด็กชายอนุสิทธิ์  การะเกด
 
1. นายณรงค์  มาโสมพันธ์
 
60 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รูปคมสัน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุมณี
4. เด็กหญิงบุษบา  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อิ่มทอง
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายกวินภพ  เฉลิมศรี
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เอกสันฐาน
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายชนพงศ์  เรืองขนาบ
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ปทุมสูติ
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ดิษฐ์กระจัน
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงเกวลิน  วงคำมี
 
1. นายวีระพันธ์  แซ่จึง
 
67 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  แสงสว่าง
2. เด็กชายกฤษฎา  อินทร์ตรา
3. เด็กหญิงกาญจนรักษ์  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กหญิงกุลสตรี  นกขวัญ
5. เด็กชายจิรพัชร  มีศรี
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยาหอม
7. เด็กหญิงณัชณิชา  โสไกร
8. เด็กหญิงธัญย์ชนก  วงษ์ขวัญเมือง
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นันท์ดอนคา
10. เด็กชายนนทพัทธ์  มารูปหมอก
11. เด็กหญิงนภัสสร  ผลานิสงค์
12. เด็กชายนันทพงศ์  ผิวอ่อนดี
13. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปรางค์จันทร์
14. เด็กหญิงนิภาธร  กลั่นแก้ว
15. เด็กหญิงปรียานันท์  รักอู่
16. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจยง
17. เด็กหญิงพรชิตา  ดิษเทศ
18. เด็กชายพัชรพล  วงศ์ทอง
19. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มีสินธ์
20. เด็กหญิงภัทรกาญจน์  มั่นคงดี
21. เด็กหญิงภัทรชนน  คงเสือ
22. เด็กหญิงภัทรวดี  ดิษเทศ
23. เด็กชายรุ่งโรจน์  มากระจัน
24. เด็กหญิงวรรณกานต์  พลายละหาร
25. เด็กหญิงวัลลภา  ม่วงดี
26. เด็กชายวิศิษฎ์  ครุฑากูล
27. เด็กหญิงศศินิภา  แก้วเลาขวัญ
28. เด็กหญิงสุภาพร  รักษี
29. เด็กชายหนึ่งตะวัน  โอสถ
30. เด็กหญิงอดิสา  วงศ์แก้ว
31. เด็กชายอนุพงษ์  จ่าเมือง
32. เด็กชายอิทธิพัทธ์  นาคทองอินทร์
33. เด็กชายอิสระ  ศรีบุญเพ็ง
34. เด็กหญิงเกตุศิริ  ฟักทอง
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รุ่งสว่าง
36. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สระหงษ์ทอง
 
1. นายอนันต์  สุขจันทร์
2. นางสาวเรวดี  บุญมาก
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
68 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงฝ้าย  ทองประศรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พงษ์แขก
 
1. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
2. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
 
69 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลีดี
3. เด็กหญิงกิรณา  แย้มดีเลิศ
4. เด็กหญิงจารุนิภา  แผนสมบูรณ์
5. เด็กหญิงชนิดา  สมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงฐิติยา  ธรรมโลกา
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  กำมะณี
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มั่นคงดี
9. เด็กหญิงรมย์รวี  ปีเสือ
10. เด็กหญิงสิรีธร  วิเศษสิงห์
11. เด็กหญิงสุธาดา  ศรีสวัสดิ์
12. เด็กหญิงสุรภา  ชูศรีจันทร์
13. เด็กหญิงอัญชิสา  รักอู่
14. เด็กหญิงเขมณัฐ  เกิดสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พุทธวงศ์
16. เด็กหญิงเอมิกา  อังกาบ
 
1. นางสาวชนันพร  ขำคม
2. นางสาวดวงพร  ป้อมสกุล
3. นางสาววรรณพร  สวนพานิช
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
70 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงวิลัยพร  น้ำใจดี
 
1. นางสาวสมหมาย  เผือกสีทอง
 
71 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงพนมวรรณ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวเหมภัส  คำรัศมี
 
72 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ถาวรเรืองรุ่ง
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
 
73 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี  นพวงษ์
 
1. นางสาวเหมภัส  คำรัศมี
 
74 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงธันยมัย  ป้องกระโทก
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
 
75 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วแสง
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  มีสินธ์
3. เด็กหญิงนัทมนต์   สระศรีโสม
4. เด็กหญิงลินดา  สระวังแก้ว
5. เด็กหญิงเกวลิน  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวจรูญรัตน์  จำปีหอม
2. นายวงศกร  พ่อค้า
 
76 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายวีรวิชญ์  รักอู่
2. เด็กหญิงสุชาวดี  กล่ำคุ้ม
 
1. นางสาวจรรยา  ลิ้มศิริวัฒน์
2. นางสาวรัตนพร  พัฒรักษ์
 
77 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงษ์น้อย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวธนัชนิชา  ธนบูรณ์รุ่งโรจน์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
78 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สำเภาทอง
2. เด็กหญิงภรณ์วรัท  ทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี   โตแก้ว
4. เด็กชายสรธร  ทรัพย์พล
5. เด็กชายสรวิศ  ฉิมมา
6. เด็กหญิงอรัญญา  พิชิ
 
1. นางอำคา  ดวงจันทร์
 
79 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1. เด็กชายกฤษกร  ทองนุ่ม
2. เด็กชายจีรศักดิ์  หอมสุวรรณ
3. เด็กชายชนะพัฒน์  ม่วงดี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนจันทร์
5. เด็กชายธนภัทร  แผนสมบูรณ์
6. เด็กชายวรเทพ  นุ่มเจริญ
 
1. นายมนัส  เมืองนก
 
80 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  มาลัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์น้อย
3. เด็กชายนรุตม์ชัย  หอมเกสร
 
1. นายสุชาติ  พุ่มกระจันทร์
2. นางสาวอิชิยา  มีชนะ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
81 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายนราวิชญ์  เอี่ยมศรีใส
2. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทุรส
 
1. นางสาวจินดา  สุวรรณมิสระ
 
82 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายศุภอนันต์  การะภักดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พงษ์พัว
 
1. นายกฤษฎากร  ผาสุข
 
83 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงวิรัลยา  แสนชู
2. เด็กหญิงอรวรณ  ปานลอยวงค์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พันเดช
 
84 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายชยานันต์  ยศศักดิ์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีไชย
 
1. นายกฤษฎากร  ผาสุข
 
85 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  กันต์พงษ์
2. เด็กหญิงมธุกร  สักงาม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  พันเดช
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
86 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 1. เด็กชายภาณุวัชร  แสนคำ
2. เด็กชายอนัญลักษณ์  กุดตุ่ย
3. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
87 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายนนทกร  กิ่มสาตร์
2. เด็กชายปฏิพล  ปลีพุ่ม
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อินทสวาสดิ์
 
1. นายสงกรานต์  แก้วคง
 
88 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบุญดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายธนกิจ  ดอกระกำ
 
1. นายสัญญา  ชูศรีจันทร์
 
89 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กชายณภัทร  มั่นทุกะ
2. เด็กชายอดิเทพ  เขียวชะอุ่ม
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎากร  ผาสุข
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
90 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายวริษ  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภัตรา  ภู่สุวรรณ
3. เด็กชายอรรถนนท์  ศรีมณฑา
 
1. นางสาวสุวารี  แสงอรุณ
 
91 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงกินรี  ผิวผาย
2. เด็กหญิงณัฐชา  มากาเรือน
3. เด็กหญิงรินรดา  คล้ายคลัง
 
1. นางพิรดา  พวกยะ
 
รวม 91 220 110