สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงชลิตา  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
 
1. นางพิศมัย  ปลั่งกลาง
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงโบ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางณิฐิญาพัชร  พรรณบัตร
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. นางสาวพิมลวรรณ  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มูลละออง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงวิภาวี  ทวีศรี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  โสอุดร
 
1. นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงเดิม
 
1. นางสุดารัตน์  สาระ
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงดลพร  ศรีปานนาค
 
1. นางสุดารัตน์  สาระ
 
9 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  วังกุ่ม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงศิวญา  คุณวัชรกิจ
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  อ่อนเบา
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
12 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงธัญกร  ใจดี
 
1. นางพิศมัย  ปลั่งกลาง
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงจิดาภา  มนัสวงษ์กาญจน์
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  อ่อนเบา
 
15 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ราชบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงสมศิริ  อุบลวงษ์ศรี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วงามประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐชยา  กุลไธสง
 
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนกฤษ  ต้นแก้ว
2. เด็กชายภูวดี  บัวทอง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  แย้มน้อย
2. เด็กหญิงโชติกา  มะมี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองดอนเกือง
2. นางสาวศิริจันทร์  วงศ์ศิลป์ชัย
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายพชรพล  ศักดิ์อรุณชัย
 
1. นางศิริญญา  เสาสูงยาง
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงรสิตา  จำปาทอง
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจคงหาญ
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  จันทศร
 
1. นายรักพงษ์  คงประกอบ
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิมสมาน
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ลิโมทัย
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจคงหาญ
2. นางพรพิศ  นงลักษณ์
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายสหรัต  ศรีศิลป์
2. เด็กชายสิริภพ  ศรีพูล
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจคงหาญ
2. นางพรพิศ  นงลักษณ์
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายจรัสพงศ์  ศรีอุ้ย
 
1. นายไกรสร  จันทรศร
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายประวีร์  คล้ำสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพัชรดา  อ่องนก
 
1. นายไกรสร  จันทรศร
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายณัฐวัชร  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกลียวงาม
2. เด็กชายเมธัส  เรืองขจร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
2. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายเอกชัย  พุ่มบุญ
 
1. นายกิตติพันธ์  อาจคงหาญ
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายวีรภัทร  บำรุงเขต
 
1. นายรักพงษ์  คงประกอบ
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงเก็จมณี  เป็งปิง
 
1. นางพรพิศ  นงลักษณ์
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สีดี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประทุมลี
 
33 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายภูสิทธิ  สู้เหิม
 
1. นางสาวสุภาวดี  เหมือนเทียน
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายนที  นวลดี
2. เด็กชายนฤเบศร์  แซ่ตัน
3. เด็กชายวรากร  มะลินิล
 
1. นางสาวทยากร  ตาลแก้ว
 
35 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  เสลาหอม
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เครือเช้า
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ผันสืบ
 
1. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์
2. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
36 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  รัศมีพรม
2. เด็กหญิงธิภาพรรณ  เขื่อนพรม
3. เด็กหญิงนภาศร  สาดบุญสร้าง
 
1. นางวราภรณ์  เชื้อพิมพ์
2. นางสาวอนงค์  เบ้าชาลี
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนากร  โตลูกสม
2. เด็กชายรณพีร์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายจิรวัฑฒ์  เจริญจาด
2. เด็กชายวีรภัทร์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
39 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายนพดล  อุ่นเรือน
2. เด็กชายโกมินทร์  เสนจันตะ
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงปาลิตา  คงถาวร
2. เด็กหญิงภรภัทร  อาจคงหาญ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุดใจ
4. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ฉิมหมอไว
5. เด็กหญิงอภิสรา  กิมบุ้น
 
1. นางสุมิตรา  พลศรีราช
 
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงปวีณา  กุลทอง
2. เด็กหญิงพัชริดา  เพ็ชรใส
3. เด็กหญิงรัตนา  ป้อมรอย
4. เด็กหญิงสโรชา  ว่องไว
5. เด็กหญิงเทวิกา  นักจะเฆ่
 
1. นางสาวศิริกานต์  โพธิ์ทอง
 
42 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงกชพร  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สุดเขต
3. เด็กหญิงรุจิราพร  ศรีทองอ่อน
4. เด็กหญิงอรุณี   จังพรม
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  วรรธนผลากูร
 
1. นางสาวผกามาศ  ทองศรีเมือง
2. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์เงิน
 
43 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีขาวผ่อง
2. เด็กหญิงจารุภา   แซ่ฉั่ว
3. เด็กชายธีรดา  กุญแจทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมพิทักษ์
5. เด็กชายลดาวัลย์  ติงสะ
 
1. นางสาวภาสินี  กลมกล่อม
2. นางสาวสุพรรณิภา  แก้วมณี
 
44 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสุปวีณ์  ชัยเจริญ
 
1. นางสาววัลนิสา  เทพเทียน
 
45 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสิริรักษ์  รังสีชุติพัฒน์
 
1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
 
46 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. นางสาวสุรีมาศ  สระทองออ
 
1. นางวิไล  ศรีสุข
 
47 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กชายนพรัตน์  พ่วงสมจิตร
2. เด็กหญิงพนิดา  ตันสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทับประยูร
2. นางสาวณิชชาณัฏฐ์  รักแสงเจริญเดช
 
48 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธีรเทพ  ปานธรรม
2. เด็กหญิงปณิตา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
2. นางวิไล  ศรีสุข
 
49 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงนฤมล  พวงทอง
2. เด็กชายภูดินันท์  เขียวไสว
 
1. นายพงษ์พัฒน์  แซ่ฉั่ว
2. นางวิไล  ศรีสุข
 
50 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ใสกระจ่าง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สืบดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  นพคุณ
4. เด็กหญิงณิภาวรรณ  คงทับ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ศีลทอง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จรเข้
7. เด็กหญิงวริยา  ทัศนสุวรรณ
8. เด็กหญิงวริศรา  ขันแก้ว
9. เด็กหญิงศิวพร  สระทองจวง
10. เด็กหญิงศุกลรัตน์  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  พรมวิหาร
2. นางพิมพ์ญดา  ประโลมรัมย์
3. นางสาวอารยา  อาจจงรักษ์
 
51 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายธันวา  สืบดี
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  เสลาหอม
3. เด็กหญิงนิภาวดี  แน้นสันเทียะ
4. เด็กชายบุรโชติ  เครือเช้า
5. เด็กหญิงพิมวรา  กิจจะ
6. เด็กชายภานุพงษ์  เจริญโต๊ะ
7. เด็กชายมาร์ติน  วงษ์อาชา
8. เด็กหญิงสุทิพาวดี  ธรรมโชติ
9. เด็กชายสุวิชญ์ชัย  ใจตรง
10. เด็กหญิงเอมอร  กลัดคล้าม
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เบกขุนทด
2. นางสาวนิสา  แสงขำ
3. นางสาวศรัญญา  เอี่ยมใจดี
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
52 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกัลยากร  หรีหร่อง
2. เด็กหญิงจีระนันท์  สุนทอน
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก้วคูนอก
4. เด็กหญิงวันนิสา  ทัศนาจร
5. เด็กหญิงวันวิสา  ทัศนาจร
6. เด็กหญิงวาสินี  ผิวเผือก
7. เด็กหญิงสุคณธา  พรหมทัศน์
8. เด็กหญิงสุชานรี  อุ่นเรือน
9. เด็กหญิงอาภาพร  จันทพิมพ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  ไกรหา
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
2. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
3. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
53 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงศุภัทรศิริณ  ตันสุวรรณ
2. เด็กหญิงเพชนันท์  คำหอมกุล
 
1. นายกานตวีร์  ขาวสะอาด
2. นางสาววิพชร  บุณยนิภา
 
54 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงสมิตา  ลึกวิลัย
2. เด็กหญิงอริสา  วันดี
 
1. นางสาวสุนันท์  เหมือนทัด
2. นายสุรเชษฐ์  บุตรพุ่ม
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
55 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงหยาดเพชร  เป็งปิง
 
1. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
56 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  คูณหงษ์
 
1. นางสาวธนภร  ศรีวิจิตร
 
57 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงมิมิ  -
 
1. นางสาวพาขวัญ  น้อยม่วง
 
58 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทองอ่อน
 
1. นางสาวสุพรรณิภา  แก้วมณี
 
59 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพีรดา  พันธ์แตง
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
60 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดภัย
2. เด็กหญิงไพลิน  ทุมสูตร์
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
61 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  สระทอมา
2. เด็กหญิงพิชชาอร  พุกเศรษฐี
3. เด็กหญิงภานุฌนาช  ชาติโย
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
62 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กหญิงธนภร  อรมัย
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  แซ่ฉั่ว
3. เด็กชายสุเมธ  สังข์ศิริ
 
1. นางวิไลลักษณ์  พลับวังกล่ำ
2. นางสาวสุพรรณี  สุนทรแต
 
63 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายกรีพล  ทุมสูตร
2. เด็กชายอธิชัย  บุญมีสุข
3. เด็กชายอนุพล  แย้มฉ่ำไพร
 
1. นายรักพงษ์  คงประกอบ
2. นายวัชริศ  เจริญกุล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
64 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงวารุณี  สุวรรณเกิด
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
65 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงประภัสสร  แย้มชื่น
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
66 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายนิทเทศ  ม่วงพลาย
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
67 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายนันทกร  พัดไสว
 
1. นายอัศวิน  จันทร์สวาท
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายภูริวัฑฒ์  เสือบุญ
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงเกตุวดี  รัตนวิสัยสุข
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจิรดา  จิ๋วประเสริฐ
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปานศรีแก้ว
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจิรดา  จิ๋วประเสริฐ
 
1. นายอุดร  ศรีสุข
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายปฎิพล  เขาทอง
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สระทองเพชร
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
75 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยี่ทอง
2. เด็กหญิงญานิศา  วัฒนอำพล
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สระทองรอด
4. เด็กหญิงสุธิดา  อินทร์ทจร
5. เด็กหญิงอรกช  ป้องกัน
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โตแก้ว
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
76 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงจิราภัทร  โพธิ์พิจิตร
2. เด็กหญิงนิตยา  ฉิมพงษ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  จรูญศรี
4. เด็กหญิงภคพร  ทัศน์เอี่ยม
5. เด็กหญิงอารียา  ภาษิต
6. เด็กหญิงเขมิกา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
77 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายชลชาติ  แสงทอง
3. เด็กหญิงชีวาพร  โทมา
4. เด็กหญิงช่อผกา  ศรีปานนาค
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชื้อรอด
6. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  จันทศร
7. เด็กหญิงธันยพร  พุ่มใจดี
8. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หลีประเสริฐ
9. เด็กหญิงปิยวรรณ  จูแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุธิดา  ป้องกัน
2. นายอานนท์  สารชาติ
 
78 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กหญิงธัญธิดา  สุขลาภ
2. เด็กหญิงภคพร  คล้ายหงิม
3. เด็กหญิงวรกัญญา  อุดมพิทยานันท์
 
1. นางสาวสุธิดา  ป้องกัน
2. นายอานนท์  สารชาติ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
79 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปวริศราณ์  ช้อยเครือ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เฟื่องประเสริฐ
 
80 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ปาลพันธ์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เบกขุนทด
 
81 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงทราย  จะโก
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
82 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยงวิบูลย์ภัณฑ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
83 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงพิธญาภา  ศรีธร
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
84 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงภาวิณี  บัวทอง
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
85 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายภัคพล  สะสม
 
1. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
86 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงคณาพร  แก้วใสดี
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ขวัญเจริญ
3. เด็กหญิงณัชชา  ชาติโย
4. เด็กชายวิธาน  จงงดงาม
5. เด็กชายอนุรักษ์  โพธิกุล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ป้องแก้ว
2. นายโสภณ  บุญเรืองรอด
 
87 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ศักดิ์อรุณชัย
2. เด็กหญิงสุธีรา  ผันสืบ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เบกขุนทด
2. นางสาวศรัญญา  เอี่ยมใจดี
 
88 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สีดี
2. เด็กหญิงศศินภา  รัธยา
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เบกขุนทด
2. นางสาวศรัญญา  เอี่ยมใจดี
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายณัฎฐ์ชภูมิ  วัฒนอำพล
2. เด็กชายธนกร  เหมือนคล้าย
3. เด็กชายธนกฤต  เหมือนคล้าย
4. เด็กชายปฐมกาล  ม่วงพลาย
5. เด็กชายยี่  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายไชยวัฒน์  แสนแก้ว
 
1. นางสาววัลนิสา  เทพเทียน
2. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
90 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พันธวงศ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  สระทองทา
3. เด็กหญิงมนฑกานต์  หนูอ้น
4. เด็กหญิงวนัชพร  ดอกจันทร์
5. เด็กหญิงสุภัตรา  บุญตะนัย
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
2. นางสาวสุกัญญา  เฟื่องประเสริฐ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
91 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายทวยทวย  -
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จานแก้ว
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
92 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายบูรพา  ผ่องโอสถ
2. เด็กชายพิตรพิบูล  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
93 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายณัฐพล  มะลินิล
2. เด็กชายรัตติกร  บุญช่วย
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
94 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายจิรครินทร์  จำปาเป็น
2. เด็กชายปรภณ  กิจจะ
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
95 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กชายพีรภัทร  รัธยา
2. เด็กชายวิชยุตม์  ป้องกัน
 
1. นางสาวธัญญา  เพียสุระ
2. นายมานะชัย  ตันสุวรรณ
 
96 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กชายกิตติธัช  แซ่คู
2. เด็กชายยศกร  กาญปรีชา
 
1. นางสาวยุวดี  แซ่ฉั่ว
2. นายสกล  ตรีเดชา
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
97 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชอบนา
3. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วอุดม
 
1. นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์
 
98 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปลี่ยนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภา  นาจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพันธ์  กระดังงา
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวสุนันท์  เหมือทัด
 
99 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายจักรกฤษ  เปลกระโทก
2. เด็กหญิงทนาภา  จิระมะกร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  แย้มชื่น
 
1. นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  สอาดเอี่ยม
 
100 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  แซ่ฉิน
2. เด็กหญิงณัฐมน  ลีลาคุณารักษ์
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บรรจง
 
1. นางขวัญยืน  เรืองรัตนภูมิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สวัสดิ์พงษ์
 
101 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายนครินทร์  งานสันเทียะ
3. เด็กหญิงปวิชญา  สาระวัต
 
1. นางจิรวดี  บุตรพุ่ม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แดงงาม
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
102 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนัชติณณ์  นพรัตน์วราภรณ์
2. เด็กชายธีรเมธ  เสือใจ
3. เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนนอก
2. นางอรวรรณ  เปียสวน
 
103 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วคูนอก
2. เด็กหญิงฐานิตย์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสนานน
 
1. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชุลี  ปานศรีแก้ว
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
104 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายสรณ์ศิริ  ศรีเหรา
 
1. นางสาวนลิตา  ชัยเจริญ
 
รวม 104 231 156