สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงเนียง  -
 
1. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงฐิติญา  อุ่นศรี
 
1. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนงนภัส  บัวเนตร
 
1. นางมยุรี  พาละการมย์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายชานนท์  สอนใจ
 
1. นางสาวสวนันท์  โพธิ์งาม
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจาริษา  เครือวัลย์
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
 
6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อารมณ์ชื่น
 
1. นางมยุรี  พาละการมย์
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาวเสาวนิตย์   สอนใจ
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจิตรสินี  สุกใส
 
1. นางสาวพิริยา  แผนกุล
 
9 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงไพลิน  เครือวัลย์
 
1. นางมยุรี   พาละการมย์๋
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์คำ
 
1. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งกุล
 
1. นางสาวพิริยา  แผนกุล
 
12 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. นางสาวปัทมา  แซ่เซียว
 
1. นางมยุรี  พาละการมย์
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ละว้า
 
1. นางชวารา  มากมูล
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงนิศามณี  แร่มี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  นิลสอาด
 
15 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงฉันทิดา  คนซื่อ
 
1. นางมยุรี  พาละการมย์
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บูชา
 
1. นางนวลลออ   ศิริปอง
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
17 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงบุญฑริก  ระย้าย้อย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กระจ่างรัตน์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  วิมลทิพย์
2. นางสาวเนตรนภา  สีเกตุสุข
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพรนภัส  เหมือนทัด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เซียว
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
2. นางสาวสวนันท์  โพธิ์งาม
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายบูนา  -
 
1. นางธิดารัตน์  มุ่งงาม
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายกิตติพัศ  ขันทองดี
 
1. นางธิดารัตน์  มุ่งงาม
 
21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สถุานสุข
 
1. นางสาวศืราภรณ์  เทวะผลิน
 
22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  จดจำ
2. เด็กหญิงศรัณยา  ภักดีสวาท
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินจันทร์
 
1. นางณัฐชา  จันทมัด
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ยิ้มใหญ่หลวง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  บูชา
3. เด็กหญิงอาภรณ์  แสนสุข
 
1. นางนวลลออ   ศิริปอง
2. นางสาวเสาวนิตย์   สอนใจ
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนโชคธรณี
 
1. นางนิตยา  บุญเต็ม
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสือสุด
 
1. นางนิตยา  บุญเต็ม
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงศิรดา  เหมือนรุ่ง
 
1. นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายกานกวิญช์  เล้าพาณิชวัฒนา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เล้าพาณิชวัฒนา
 
1. นายกฤษฎา  หวังดี
2. นางสาวชนัญชิดา  บุญลอย
 
28 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายประกฤษฏิ์   เหมือนอ้อย
 
1. เด็กชายกฤษฎา  หวังดี
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  พันพุฒ
 
1. นายกฤษฎา  หวังดี
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายนันทกานต์  กรวดนอก
 
1. นางธิดารัตน์  มุ่งงาม
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กาญจนแพทย์นุกูล
 
1. นางธิดารัตน์  มุ่งงาม
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายณัฐนันท์  จดจำ
2. เด็กหญิงภัสราภา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงอาภาสิริ  กลิ่นประทุม
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
33 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายกษมา  เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงกัณทิมา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจีรภัทร  แผ้วงาม
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงนฤพร   พันธ์เจริญ
2. เด็กชายสุรชา   สุทธิรัตน์
3. เด็กหญิงอาจารี  เหมือนโต
 
1. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
2. นางสาววราพร  พระแท่น
 
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญแก้ว
2. เด็กชายถิรายุ  วงศิล
3. เด็กชายปัณณธร  ยินดีอ้น
 
1. นางสาวดาวใจ  มะลินิล
2. นางมาลินี  ใจกล้า
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เปียแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูลรูปเหมาะ
3. เด็กหญิงเบญญาพร  แซ่ตัน
 
1. นางสาวพฤษรัตน์  ทองมาก
 
37 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  เหมือนอ้อย
2. เด็กหญิงจิตาภา  วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงอรศา  สำเนียงล้ำ
 
1. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
2. นายวราพร  พระแท่น
 
38 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายชุติพนธ์  บูชา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พิรักษา
 
1. นายวุฒิชัย  ชูชื่น
 
39 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายกัณภัทร  ธรรมทาทอง
2. เด็กชายเอิร์ท  -
 
1. นางสาวดาวใจ  มะลินิล
2. นางมาลินี  ใจกล้า
 
40 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กชายวงศกร  จับศรี
2. เด็กชายสุรสีห์  ศรีราจันทร์
 
1. นางสาวทิพย์กมล  เพลงปาน
2. นางสาวสิรินทรา  สุทำ
 
41 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจตุรพร  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายอานนท์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวทิพย์กมล  เพลงปาน
2. นางสาวสิรินทรา  สุทำ
 
42 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายนวพล  แสงเฟือง
2. เด็กชายภูมิรัตน์  สุวรรณฉิม
 
1. นางสาวดาวใจ  มะลินิล
2. นางมาลินี  ใจกล้า
 
43 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายนฤเมธ  คล้ายเงิน
2. เด็กชายพีรวิช  จินพละ
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
44 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองแท่งใหญ่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงญาณากร  พลชำนาญ
4. เด็กหญิงทิวา  วัญชูริกรณ์
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  โชคประกอบบุญ
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
 
45 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงณิชาภา  สามเสือง
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ธนูศร
3. เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีทุมมา
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วิมลทิพ
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
 
46 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงนันทิดา   เบญพาด
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  รู้พินิจ
3. เด็กหญิงอนิลธิตา  เขียวชอุ่ม
4. เด็กหญิงเกศรินทร์   สุทธิรัตน์
 
1. นางสาววิจิตรา   จันทรังงษี
2. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
47 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายปวริศ  แก้วสุขใส
 
1. นางสาวแสงจันทร์  จรบำรุง
 
48 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมอาจ
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
49 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงรุจิรา  เฉิดฉาย
2. เด็กชายเนติ  เลพล
 
1. นางศิริญญา  เสาสูงยาง
2. นางสาวสวนันท์  โพธิ์งาม
 
50 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายกริช  ปราบบำรุง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สุทธิรัตน์
 
1. นายสมบัติ  รามณี
 
51 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายทิพากร  มงคลรัตนาสิทธิ์
 
1. นายตุลยวัต  เทพเทียน
2. นางพรรณี  พันเดช
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
52 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายพิว  -
2. เด็กชายศิวัช   ระย้าย้อย
 
1. นางสาวนิตยา  กาบแก้ว
 
53 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ยังอยู่
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  สระทองกลัด
 
1. นางสาวกรนิกา  นนทารักษ์
2. นายคมสรรค์  ทับยาง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
54 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายณภัทร  บุญเลิศ
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
55 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายเอกชัย  นาระโต
 
1. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
56 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  งอนรถ
 
1. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
57 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรอน  -
 
1. นางสาวเววิกา  แก้วสาคำ
 
58 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายเบียร์  -
 
1. นางสาวเววิกา  แก้วสาคำ
 
59 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงเยียตะนา  -
 
1. นางสาวเววิกา  แก้วสาคำ
 
60 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงทัศนาวดี  สิทธิสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปัณณพร  สมศรี
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
2. นางสาวสวนันท์  โพธิ์งาม
 
61 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสง่า
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เสน่ห์หา
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
2. นางสาวสวนันท์  โพธิ์งาม
 
62 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ตรุสมูล
 
1. นายตุลยวัต  เทพเทียน
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
63 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายกมลวรรธ  จุลแดง
 
1. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
64 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงธีรนันท์  เหมือนอ้อย
3. เด็กชายบุญยกร  เหมือนอ้อย
 
1. นางสาวพัชรี  เกตุวิริยการ
2. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
65 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณฉิม
2. เด็กหญิงอรอนงค์  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงอริศรา  เหมือนเต็ม
 
1. นายตุลยวัต  เทพเทียน
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
66 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงอินทิรา  วงศิล
 
1. นางธัญญาพร  มานะสุวรรณ์
 
67 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงปภาณิน  ทิพสุทธิ์
 
1. นางสาวดาวใจ  มะลินิล
 
68 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รอดจำปา
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ทอง
 
69 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางวาสนา  โพธิ์ทอง
 
70 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงนภัสพร  พลพรม
 
1. นายวัชรพงษ์  เสถียรุจิกานนท์
 
71 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงแอกะปอ  -
 
1. นางสาวพัทธนันท์  วิมลทิพย์
 
72 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พลรัตน์
 
1. นายนาวี  รักอู่
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายภานุเดช  จิตนิยม
 
1. นางอารี   สงคราม
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพรไพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางอารี  สงคราม
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปรัชญา  ใจกล้า
 
1. นางอารี  สงคราม
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายภวัต  หล่อทอง
 
1. นางอารี  สงคราม
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเปีย
 
1. นางอารี  สงคราม
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงพัชรี  พลรัตน์
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายวิรัทธิ์พล  พลพรม
 
1. นายพนัส  แน่นพิมาย
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจตุพร  ปานบุญลือ
 
1. นางอารี  สงคราม
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงทิติภรณ์  เอกสมบัติ
 
1. นางอารี  สงคราม
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
84 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอรพินท์  จารุสกลพันธ์
 
1. นางละดาวัลย์  วางที
 
85 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงชมยดา  บุญขจร
 
1. นางธันยนันท์  ศิริพันธุ์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญมี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เอกจีน
3. เด็กชายพลาธิป  รู้ประมาณ
4. เด็กชายระพีพัฒน์  มูลรูปเหมาะ
5. เด็กชายสมชาย  -
6. เด็กชายอ่องหลอด  -
 
1. นายเฉลิมพงษ์  วัฒนะ
 
87 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายฉลองชัย  คนงานดี
2. เด็กชายชลกร  บูรณะ
3. เด็กชายปรวัฒน์  จันทบุตร
4. เด็กชายวริศ  ธรรมเนียมดี
5. เด็กชายสุชัจจ์  พึ่งกุล
6. เด็กชายอรรจน์  ชาวัน
 
1. นายพนัส  แน่นพิมาย
2. นายพรชัย  ชุ่มชื่น
 
88 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กหญิงจิราพร  น้ำใจดี
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  มะโนรมย์
3. เด็กชายวีรภาพ  มะโนรมย์
 
1. นางสาวอำภา  ยามา
 
89 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูทอง
2. เด็กหญิงนฤมล  แป้นเขียว
3. เด็กหญิงพฤษชาติ  เหมือนแดง
 
1. นางพรรณี  พันเดช
2. นางพรรณี  เอี่ยมอาจ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
90 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ชื่น
2. เด็กชายเตมี  -
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสาวสมหญิง  จริยา
 
91 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีแสด
2. เด็กชายวรรณลภย์  แสงนิล
 
1. นางสาวบุศรัตน์  แซ่เล้า
 
92 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใจน้ำ
2. เด็กชายดนัย  ธรรมจง
 
1. นางสาวมินตรา  ยินดี
 
93 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เปียแก้ว
2. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญชู
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางสาวศิริพร  สุขเอี่ยม
 
94 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงวัชรดา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงอารีย์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางสาวศิริพร  สุขเอี่ยม
 
95 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  บรรทัด
2. เด็กชายวรกันต์  ว่องประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สนั่นก้อง
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสาวสมหญิง  จริยา
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
96 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงศ์ปามุติ
2. เด็กหญิงฐิติยา  วงศ์ปามุติ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชุนเกษา
 
1. นางธนิตดา  กล้วยเครือ
2. นางสาวปัทมา  จันทร์วัน
 
97 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงการะเกตุ  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายบรรณสรณ์  คล้ายมี
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  แสวงคำ
 
1. นางจุไลรัตน์  ซองศิริ
2. นางพรพิมล  เหมือนริด
 
98 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุพรหม 1. เด็กหญิงชาลินี  วงศิล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เหลืองวัฒนวิไล
3. เด็กหญิงแพรวพิตรา  พลชำนาญ
 
1. นางสาววิไล  คำสุรันทร์
2. นางศรญานีย์  ศรีสมบรูณ์
 
99 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทันยาผล
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เต็มเปี่ยม
3. เด็กหญิงพิณทิพย์  พงษ์พันธ์แก้ว
 
1. นางบุญทิพา  อิ่มนิรันดร์
2. นายบุญเลิศ  ใบบัว
 
100 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายประภาวิชญ์  จันทร์สะอาด
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ทูลจิตร
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ละว้า
 
1. นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล
2. นางสาวพัชรี  เกตุวิริยการ
 
101 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงศิรประภา  พันธ์พุฒ
2. เด็กชายสยาม  เชตะวัน
 
1. นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล
2. นางสาวพัชรี  เกตุวิริยการ
 
102 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. นางสาวฐิติมา  สุวรรณฉิม
2. นางสาวดวงกมล  โชคประกอบบุญ
3. นางสาวอรวี  ทองเจริญ
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสาวสมหญิง  จริยา
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
103 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายฐิติกร  วงค์ขวัญเมือง
2. เด็กชายภคพงษ์  ทวีชัยการ
3. เด็กชายสรนันท์  จินทนา
 
1. นางสิริรัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จันทะบัณฑิต
 
104 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงชนัญญา  อ่ำสุข
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พุทธรักษี
3. เด็กหญิงปรวิศา  งามวิจิตร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เขียวแก้ว
2. นางจินดา  มะลิทอง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายชุติมันต์  ฟักขำเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญณี   ทำบุญ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
106 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงปวริศา  สุขใจ
2. เด็กชายวัชรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นางสมบัติ   รามณี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
107 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลีบทอง
 
1. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
108 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงลักษมี  บูชา
 
1. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
109 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กชายกิตติธัช  คำเรือน
 
1. นางนวลลออ   ศิริปอง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณภา   วิเศษสิงห์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชำนาญกำหนด
 
1. นางนวลลออ   ศิริปอง
2. นางสาวอมรา  นกแก้ว
 
111 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปฐมพร  บึงแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  แม้นจิตร
 
1. นางสาวจินตนา  ปานเปีย
2. นางสาวศิราภรณ์  เทวะผลิน
 
112 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายรัตนชัย  เหมือนหงษ์
2. เด็กชายวรัญญู  ไชยกุล
3. เด็กชายวัชรบูรย์  สามสวนแก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  จันทรังงษี
 
รวม 112 204 156