สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองรี-หนองกร่าง

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกติกา  สระทองหน
 
1. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงพีรดา  นาคแท้
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงชุลีพร   ตรีอินทร์ทอง
 
1. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกรกมล  ใจตรง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุคง
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ขุนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงอินทิรา   เทียมถม
 
1. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพัทธพล  เหมือนอ้อย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุคง
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  สระทองทัด
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
9 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงพรสิณี   กิจชอุ่ม
 
1. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มาลัยน้อย
 
1. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญมานุช
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แสนจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  มากบุญ
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงปาณิสา  พินชะนะ
 
1. นางสุภาวดี  ใจกล้า
 
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายก้องภพ  เนตรสน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   วิจิตรธำรงค์ศักดิ์
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นางดาวลอย  ปริยาปัญจางค์
 
15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงชุติมา   ใสสุข
2. เด็กหญิงสิริวิมล   สมภาร
 
1. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
2. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
16 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ประลำภู
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  มาลา
 
1. นางศุภานัน  จงโกเย็น
2. นายอดิศร  คชายุทธ
 
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชัยสุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มีศรี
 
1. นางศุภานัน  จงโกเย็น
2. นายอดิศร  คชายุทธ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กชายภูริวัฒน์  วงค์สุริวรรณ
 
1. นางสาวลำไพร  สังสะอาด
 
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธรรมกูล
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงหนามเตย  บุญขำ
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงนัฐพร  ทองคำเภา
2. เด็กชายอนุวัต  สีลาเลิศ
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แม้นกลิ่นเนียม
2. เด็กหญิงอนุศรา  จีนทอง
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางสาวจิตราภรณ์  ภุมริทร์
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายพิพัฒน์ชัย  บุญหลี
 
1. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แซ่จิว
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิสัตย์
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
 
26 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เรืองขจร
2. เด็กหญิงรัตนากร  ยิ้มใหญ่หลวง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  พูลพร้าว
2. นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศิริรัตน์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวนพัสลักษณ์  อิทธิชัยวัฒนา
2. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
28 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงจตุพร  สดสีใส
 
1. นายณัฐนันท์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีสง่า
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ภุมรินทร์
 
30 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายศิราพัฒน์  พันธุ์วงษ์
 
1. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
31 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชัยยุทธ  ปั้นคณาผล
 
1. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
32 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จันทร์เรือง
 
1. นางสาวสุรัตนาพร  ศักดิ์อุดมทรัพย์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
33 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายพัทธดนย์   เหมือนอ้อย
2. เด็กหญิงอัยรินทร์   ขุนณรงค์
3. เด็กชายเอกรินทร์    อินทจร
 
1. นายณฐภัทร    แก้วกุ่ม
2. นางสาวนิสรากานต์   เกณฑ์ชัย
 
34 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชนกันต์    ภาชวงษ์
2. เด็กชายชัยณรงค์  ขาวเป็นใย
3. เด็กชายทรงพล    ศรีสง่า
 
1. นายณฐภัทร    แก้วกุ่ม
2. นางสาวนิสรากานต์   เกณฑ์ชัย
 
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คล้ำสุข
2. เด็กชายธนพล   จันทร์เพ็ง
3. เด็กชายวรเมธ   ดาระดาษ
 
1. นายณฐภัทร    แก้วกุ่ม
2. นางสาวนิสรากานต์   เกณฑ์ชัย
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงนฤมล   แพงคำห้วย
2. เด็กหญิงภาวิณี   จันทร์คำ
3. เด็กหญิงเมษา  -
 
1. นายณฐภัทร    แก้วกุ่ม
2. นางสาวนิสรากานต์   เกณฑ์ชัย
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายนภดล  หลำเล็ก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่แต้
3. เด็กชายสันติภาพ  บำรุงรัฐ
 
1. นาย-  -
2. นางสาวนิชาภา  พุ่มศรี
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายนิภัทร์  ด้วงต้อย
2. เด็กชายปฏิภาณ  สระศรีสม
 
1. นายอดิศร  คชายุทธ
2. นายอำนาจ  ใจกล้า
 
39 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กชายก้องภพ  คล้ายไชยา
2. เด็กชายราเชนทร์  สุขสมกิจ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  พูลพร้าว
2. นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล
 
40 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กชายธนพล  สุขทองดี
2. เด็กชายศุภากร  เลิศกำแพง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  พูลพร้าว
2. นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วพรหม
2. เด็กหญิงธิราพร  รื่นบุตร
3. เด็กหญิงปิยมล   ยำยวน
4. เด็กหญิงวรรศมล  ปทุมสูตร
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แจ่มดอนไพร
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นางรำพรรณ  กุลขลา
 
42 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  โยยรัมย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  เกตุมณี
3. เด็กหญิงภาวินี  เส็งปรีชา
4. เด็กหญิงวิลาสินี  นิลสวาท
5. เด็กหญิงอรวรรยา  พิมพ์สอน
 
1. นางสาวพรทิพย์  มากบุญ
2. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
 
43 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สินธุฉ่ำ
2. เด็กหญิงจิราพร  พ่วงแสง
3. เด็กหญิงวณิชญา  ชูเพชรสมบูรณ์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  สืบปาน
5. เด็กชายไชยวัฒน์​   เขือรัมย์
 
1. นางธิดารัตน์   พุทธิสาร
2. นางสาวนาฏยา  สังข์เงิน
 
44 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชยพัชร  หมื่นโคต
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีดี
3. เด็กชายธนดล  ศรีสง่า
4. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีสง่า
5. เด็กหญิงอภิญญา​  เนตรสน
 
1. นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ
2. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
45 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงธินิดา  ขุนศรีอักษร
2. เด็กชายพิตตินันท์  บัวกลิ่น
3. เด็กหญิงสุพรรษา  -
4. เด็กชายอรรณพ  เนตรสน
5. เด็กหญิงอริสรา  ตรีอินทร์ทอง
 
1. นางสาวจิตราภรณ์​   ภุมรินทร์
2. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
46 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงปณิดา  พูลคล้าย
3. เด็กหญิงมุธิตา  ทองเชื้อ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เหี้ยมฺหาญ
 
1. นางธิดารัตน์   พุทธิสาร
2. นางสาวนิสรากานต์  เกณฑ์ชัย
 
47 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกฤตภัค   แสงทอง
2. เด็กชายธนชัย  จันทร์ชมยง
3. เด็กชายนพกร  ตันติกุลไพบูลย์
4. เด็กชายสหพัฒร์  สมบุญ
5. เด็กหญิงสุนันทา   ยิ้่มใหญ่หลวง
 
1. นายภัทรไชย  ศรียานา
2. นายอรรถพล  บุญรัตน์
 
48 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายนที  งามสุด
 
1. นางสาวรัศก์จิราภรณ์  ่อ่อนบรรจง
 
49 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงลสิตา  พรมประสิท
 
1. นางธิดารัตน์   พุทธิสาร
 
50 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ
 
1. นางธิดารัตน์   พุทธิสาร
 
51 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายภวรัญชน์  ถนอมสุขสันต์
2. เด็กหญิงโยษิตา  หลิมย่านกวย
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
2. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
 
52 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายสรศักดิ์  รอดภัย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำโตนด
 
1. นางสาวรัศก์จิราภรณ์  อ่อนบรรจง
2. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
 
53 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สินธุ​ฉ่ำ
2. เด็กหญิงมุธิตา  ทองเชื้อ
 
1. นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม
2. นางธิดารัตน์  พุทธิสาร
 
54 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกนภา  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มกระจันทร์
3. เด็กหญิงนัทชา  แซ่ไหล
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  นมนาน
5. เด็กหญิงพัชธิดา  นาสุรินทร์
6. เด็กหญิงสิราวรรณ   เมืองนิล
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  คำโตนด
8. เด็กหญิงสุภัค  เล้าสกุล
9. เด็กหญิงสุมนัศ  เล้าสกุล
10. เด็กหญิงแพรวพลอย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางชุติมา  ศิริรังษี
2. นางรำพรรณ  กุลขลา
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิจอรุณโชค
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
55 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายขวัญชัย  บำรุงเขต
2. เด็กชายธนันชัย  เซี่ยงเจ็น
3. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์หอม
4. เด็กชายปฏิญญา  สงวนพงษ์
5. เด็กชายรวีโรจน์  ผิวศรีสุข
6. เด็กชายวรโชติ  อยู่ยิ่ง
7. เด็กชายสุธี  สระทองขอ
8. เด็กชายสุนทร  ก่อศิลป์
9. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แอสูงเนิน
10. เด็กชายเมธี  ศรีนวล
 
1. นายชารีแวน  นกจันทร์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงทอง
3. นายภัทรไชย  ศรียานา
 
56 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกใน 1. เด็กชายณัชพล  แย้มบุญไทร
2. เด็กชายวรัญญู  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวรัชดา  งามรัตนปรีชา
2. นางสาววาศิริ  ศรีสุวรรณ
 
57 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แม้นกลิ่นเนียม
2. เด็กหญิงอนุศรา  จีนทอง
 
1. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
2. นางเบญจภัทร  คล้ายโพธิ์ทอง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
58 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกใน 1. เด็กหญิงธัญธร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ฟักแก้ว
 
59 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจบุญดี
 
1. นางสมควร  จันทศร
 
60 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงโคม
 
1. นางสาวจงลักษณ์  ขาวสะอาด
 
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงอริญชยา  ผิวพราม
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
 
62 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงวันดี  -
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
63 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายรัตนโรจน์  หาญเอี่ยม
2. เด็กหญิงไพลิน  เทศศิริ
 
1. นางสาวกัลยา  ตี่นาสวน
2. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
 
64 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายจีรศักดิ์   เขียวทินกร
 
1. นางสาวนิสรากานต์   เกณฑ์ชัย
 
65 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงดวงตา  สระทองแก้ว
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ช่างถม
3. เด็กหญิงแก้ว  -
 
1. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
2. นางสาวจุรีรัตน์  เลยกลาง
 
66 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายก้านเงิน   นงลักษณ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงธิดา   เดชกิจ
 
1. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
2. นางสาวศิรินญา  บุญญาน้อย
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
67 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงฐานิดา  ศรีสง่า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองดี
 
1. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสง่า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงฐานิดา  ศรีสง่า
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายภูวดล  คำมี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  สระทองล้อม
 
1. นายชัชวาลย์  ลือชา
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไกรเพชร
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
75 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดปลั่ง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิไลประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  เตี้ยทอง
4. เด็กหญิงรัตนากร  สุกใส
5. เด็กหญิงศรัยรัตน์  เนตรสว่าง
6. เด็กหญิงสุธาธินี  ทองเชื้อ
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัดไสว
8. เด็กหญิงโสพิศตา  ญาติวงค์
 
1. นางศิริวัลลิ์  เฟื่องอิ่ม
2. นางสุทราทิณีย์  มิตรดี
3. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
 
76 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายธาตรี  สิทธาวัช
2. เด็กชายนภชนก  ผิวพราม
3. เด็กชายภัคพล  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กชายสมเกียรติ  คมขำ
5. เด็กชายสิทธิชัย  เนื้อขาว
 
1. นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ
2. นางสาวทิพวรรณ  เกตุคง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
77 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
78 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงวรรณนภา  เหมือนปอง
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
79 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกใน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สันทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  บัวบาน
 
80 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปทิตตา  ทองเดือนเหมือน
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
81 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธนพร  ผิวกากี
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
82 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายแม็ก  -
 
1. นางสาวจิราพร  ชัยติสกุล
 
83 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  หมื่นสุวรรณวดี
 
1. นางสาวจิตญาดา  ศรีปน
 
84 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงปวิชญา  อะโรคา
2. เด็กหญิงอภิชญานันท์  สรวยล้ำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฟักเจริญ
2. นางสาวโสภิตา  จันทรา
 
85 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงฐานิดา  นาคเทศ
2. เด็กชายอนุกูล  นกแก้ว
 
1. นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ
2. นางสาวธิดา  ลือวันคำ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายชินพัฒน์  ศรีประมงค์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สายหยุด
3. เด็กชายลภัส  บำรุงเขต
4. เด็กชายศิรมณฑล  เมืองนิล
5. เด็กชายสุพพัต  อาจคงหาญ
6. เด็กชายอภินันท์  โพธิ์ทอง
 
1. นายชัชวาลย์  ลือชา
2. นางชุติมา  ศิริรังษี
3. นายภัทรไชย  ศรียานา
 
87 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายชัยภัทร  อินทรวงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลนนท์
4. เด็กชายนพดล  สาดคล้า
5. เด็กชายปฏิมากรณ์  ปลื้มจิตร
6. เด็กชายเตโช  คล้ายเจ๊ก
 
1. นายวิโรจน์  รุ่งเรือง
2. นางสาวศิริขวัญ  พูลพร้าว
3. นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล
 
88 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวแก้วดี
2. เด็กหญิงกมลพรรณ   แพงคำห้วย
3. เด็กหญิงอินทิรา  เทียมถม
 
1. นางสาวคชาภรณ์  พวงมาลัย
2. นางสาวอรทัย  เมฆกกตาล
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
89 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงธนัชชา  ดาสาลี
2. เด็กชายพีรพล  เพ็ชรใส
 
1. นางสาวณัฐธิชา  แต้เจริญทรัพย์
2. นางสาวมนัสตา  เย็นเปิง
 
90 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายบุญญารัตน์  แม้นกลิ่นเนียม
2. เด็กชายปารเมศ  -
 
1. นางสาวนาฏยา  สังข์เงิน
2. นางสาวสุมิตรา  ก้านเหลือง
 
91 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สืบปาน
2. เด็กชายณัฐพล   ขุนศรีอักษร
 
1. นางสาวนาฏยา  สังข์เงิน
2. นางสาวสุมิตรา  ก้านเหลือง
 
92 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภัทรพล  เห็นประเสริฐ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  ธรรมกูล
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาววิรากร  พนาพิทักษ์กุล
 
93 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายธนพัฒน์  คงสมบูรณ์
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ชาวอุบล
 
1. นางสาวณัฐธิชา  แต้เจริญทรัพย์
2. นางสุวรรณเขต  เย็นเปิง
 
94 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณาธาร  คล้ายสินธุ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ผิวหอม
 
1. นางสาวจุฑาธิบดิ์  แก้วบุญมา
2. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
 
95 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายธนภณ  ศรีเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร์  ถนอมสุขสันต์
 
1. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวอรทัย  นามวงค์
 
96 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายคุณากร  ป้องกัน
2. เด็กชายภูเบศ  จงโกเย็น
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
2. นางสาวโสภิตรา  จันทรา
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
97 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายณัฐกร  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ผิวพราม
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร
2. นายอรรถพล  บุญรัตน์
 
98 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พยาบาล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  นิตย์แสวง
3. เด็กหญิงนภาลัย  เลิศสุริยกาญจน์
4. เด็กหญิงพัชรา  อาจคงหาญ
5. เด็กหญิงสุภาพร  แตงอ่อน
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ขันทอง
 
1. นางสาวยุวดี  กล่ำเจริญ
2. นางสาววาสนา  เชียงวัณณา
3. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
 
99 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เซี่ยงฉิน
2. เด็กหญิงยุจิรา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงอุษา  -
 
1. นางสาวนาฏยา  สังข์เงิน
2. นางสาวสุมิตรา  ก้านเหลือง
 
100 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อ้นทา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรไพโรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รัตตะมาน
2. นางสาวภิรมย์  ภาคากล้า
 
101 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายกิตติกร    พรหมศร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมศร
3. เด็กชายก้องภพ  ปิ่นโรจน์
 
1. นางสาวกัลยา  ตี่นาสวน
2. นางสาวจารุณี  ญวนรัมย์
 
102 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงชลดา  ภูมิชิต
2. เด็กหญิงปานระพี  ใจตรง
3. เด็กหญิงอริสรา  แซ่อุย
 
1. นางสาววาสนา  เชียงวัณณา
2. นางวิลาวัณย์  ชมภูราช
 
103 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายนิภัทร์  ปริญญาสุจิตต์
2. เด็กชายปริวัฒน์  คล้ายเจ๊ก
3. เด็กชายเฉลิมพงค์  แอสูงเนิน
 
1. นางสาววรุฬยุพา  เซี่ยงหลิว
2. นางสาวอรทัย  นามวงค์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
104 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิลัยเสนาะ
2. เด็กหญิงฐิติชญา   ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  บำรุงเขต
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงทอง
2. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
 
105 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดีเสือ
2. เด็กหญิงณัฐชา  วงค์สุริวรรณ์
3. เด็กหญิงธิดาพร  ว่องไว
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงทอง
2. นางสาววิธิดา  แก้วพิกุล
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
106 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายวีรภัทร  จรเข้
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สิริเศรษฐานนท์
 
107 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงวริศรา  ฮ้อวิลัย
 
1. นางสาวประภัสสร  บัวเงิน
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
108 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พชวงษ์
 
1. นางสาวประภัสสร  บัวเงิน
 
109 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายศักดา  ยิ้มใหญ่หลวง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  กล้าหาญ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงวริสา   สมานทรัพย์
3. เด็กหญิงอัจฉรา   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวกัลยา  ตี่นาสวน
2. นางสาวจารุณี   ญวนรัมย์
 
111 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  สระทองเขิน
2. เด็กชายยุทธนา  เพชรปานกัน
3. เด็กชายอดิชาต  บำรุงเขต
 
1. นางปราณี  อินอนันต์
2. นายภัทรไชย  ศรียานา
 
112 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลําอีซู 1. เด็กชายมนตรี  ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงสาธินี  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวนาฏยา  สังข์เงิน
2. นางสาวสุมิตรา  ก้านเหลือง
 
รวม 112 249 178