สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงดาริกา  บำรุง
 
1. นางภัณฑิลา  ไม้หอม
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  อินทร์พันคำ
 
1. นางสาวอังสิยา  ช่างปรีชา
 
3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธวิชัย
 
1. นางภัณฑิลา  ไม้หอม
 
4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงปรนันท์  อุบลภาพ
 
1. นางภัณฑิลา  ไม้หอม
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวพึงพิศ  ศรีคำอ้าย
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงวริศรา  สัจจสวัสดิ์
 
1. นางจันทรา  ช่างปรีชา
 
7 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  ปัญญาไข
 
1. นางพเยาว์  พิทยรังสิยานนท์
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงรุ้งศิริ  โพธิ์พันธุ์อ้น
 
1. นางพเยาว์  พิทยรังสิยานนท์
 
9 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำเรียง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จิตนิยม
 
1. นางจันทรา  ช่างปรีชา
2. นางสาวอังสิยา  ช่างปรีชา
 
10 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธิราพร  แซ่เซียว
2. เด็กหญิงอัญญาณี  ตั้งวงษ์
 
1. นางมัชฌิมา  สุวาส
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
11 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงคณิศรา  เสกสิทธิ์กาญจน์
 
1. นางสายฝน  นพวงษ์
 
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กลิ่นอุดม
 
1. นางอัญชลี  สันห์ลักษณ์
 
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  บัวสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
 
14 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายฆนัท  สักคุโน
 
1. นางสาวอนัญญา  สังข์วรรณะ
 
15 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ภูฆัง
 
1. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายจิรภัทร  ฟุกคุ่ย
 
1. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
 
17 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายศราวุธ  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายสิงหนุ  กรีมาบุตร
 
1. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
2. นางสาวเพชรไพลิน  ชุ่มชื่น
 
18 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายดิษพงศ์  สวยล้ำ
2. เด็กชายวรโชติ  จำเมือง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
2. นางสาวเพชรไพลิน  ชุ่มชื่น
 
19 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงศวิตา  เรืองรัตนภูมิ
 
1. นางสาวปุณฐิภา  โชติปิติมน
 
20 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายภูสิน  วจีเสนาะธรรม
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
 
21 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงณิชกมล  แซ่กี้
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
 
22 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกัลยานุช  ชั่งเรือนกุล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
23 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  วงษ์ยะลา
2. เด็กหญิงพรชิตา  แอบทองไพร
3. เด็กชายรชต  ง่วนสำอางค์
 
1. นางสาวนภัสสร  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวเพชราวรรณ  จันทร์เติม
 
24 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายธนธรณ์  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงอภัสรา  คงกระพันธ์
3. เด็กหญิงเขมิกา  รุ่งเรือง
 
1. นางสุกัญญา  ศิริยะ
2. นางเยาวภา  แก่นจันทร์ดา
 
25 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายณัฐพนธ์   โชติศรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  เพิ่มพูนสินทรัพย์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
1. นางสาวนภสร  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวเพชราวรรณ  จันทร์เติม
 
26 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายวชรภณ  แช่มมงคล
2. เด็กชายเตวิช  เจริญโต๊ะ
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นายนพดล  ขุนชำนาญ
 
27 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายชนุดร  นาสืบ
2. เด็กชายศุภกรณ์  วิเศษสิงห์
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นายนพดล  ขุนชำนาญ
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายณภัทร  อัจฉริยรักษ์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  เข็มทอง
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นายนพดล  ขุนชำนาญ
 
29 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณัชพล  กาญจนสิงโต
2. เด็กชายปัญญพนต์  สอนใจ
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นางสาวเพชรไพลิน  ชุ่มชื่น
 
30 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุดใจ
2. เด็กชายรวินันท์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวนิตยา  พรมทอง
2. นางสุกัญญา  เสริมสุข
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เห็นประเสริฐ
2. เด็กหญิงณิชา  ทับทิม
3. เด็กหญิงพลอยปภัส  จำเมือง
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชื้อรุ่ง
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนจันทร์ดี
 
1. นางสาวนันทพร  นาสวนสวัสดิ์
2. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
 
32 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  หินลอย
2. เด็กหญิงรวิสรา  พิเคราะห์เหตุ
3. เด็กหญิงศศิประภา  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงอติกานต์  พลเสน
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฟุ้งพงศธร
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
33 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายขจิตพันธ์  พุทธรักษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตันติแก้วประโยชน์
3. เด็กชายธราเทพ  เซี่ยงหว็อง
4. เด็กชายพาเกียรติ  พรรณา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  คำมี
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
34 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  ชัยสวรรค์
2. เด็กหญิงพัชรพร  หงษ์ทอง
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นางสาวทัศนีย์  พัฒนมาศ
 
35 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงสุธาดา  เหมือนเขียว
2. เด็กชายสุมิตร  ศิริธนวิวัฒน์
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
36 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คงเรือง
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ชุมคำน้อย
3. เด็กชายจีรวัฒน์  คำหอม
4. เด็กชายซ่อน  -
5. เด็กชายธัชชัย  ปิ่นสุวรรณ์
6. เด็กชายธีรกานต์  สุขเกษม
7. เด็กชายวรกานต์  ศักสันติกุล
8. เด็กชายวิทยา  คงเรือง
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ขำพระบุตร
10. เด็กชายเสกฐวุฒิ  ผิวหอม
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นางสาวนิตยา  พรมทอง
3. นางสาวสุรัสวดี  มูลประหัส
 
37 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกมลศักดิ์  แก้วบัวดี
2. เด็กชายณัชภัค  อาจมูลลา
3. เด็กชายธงชัย  คเชนธร
4. เด็กชายธันวา  แผนกุล
5. เด็กชายนันทชัย  จิตนิยม
6. เด็กชายวรวุฒิ  เนียมทรัพย์
7. เด็กชายอาทิตย์  ชำนาญป่า
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางสาวรังสิมา  เรือนรื่น
3. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
 
38 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงนภัสสร  พรหมจรรย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มาลาพงษ์
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นายปภณ  ผิวทองงาม
 
39 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายชลธาร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  ใจซื่อ
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นางสาวรังสิมา  เรือนรื่น
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
40 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงชญากานต์  ชุนเชย
 
1. นางสาวณัฐินีข์  โพธิพล
 
41 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกรชวัล  แก้วแดง
 
1. นางสาวณัฐินีข์  โพธิพล
 
42 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกิตติยา  ใจกล้า
 
1. นางสุกัญญา  ศิริยะ
 
43 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงปริตตา  สืบเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สืบเกลี้ยง
 
1. นางสาวสรีวรรณ  จันทร์สว่าง
2. นางสาวเนตรนภา  เชี่ยวชาญชัย
 
44 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มหาโชติ
2. เด็กหญิงธันชนก  อาดเช
 
1. นางสาววาสนา  สืบกลัด
2. นางสายฝน  นพวงษ์
 
45 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงภัทรินันท์  ยังดี
2. เด็กหญิงษาวิกา  คุรุเศรณี
 
1. นางสุกัญญา  ศิริยะ
2. นางเยาวภา  แก่นจันทร์ดา
 
46 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉ่ำสดใส
2. เด็กชายสันติโชค  ศุภะวนาพงศ์
3. เด็กชายเสาร์เจริญ  พลีเพื่อชาติ
 
1. นางปิยนุช  วิเศษสิงห์
2. นางมณี  แก้วทิมา
 
47 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. เด็กชายชลธร  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีอินทร์งาม
3. เด็กชายทยากร  ตาปราบ
 
1. นางปิยนุช  วิเศษสิงห์
2. นางมณี  แก้วทิมา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
48 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกษิฐา  ดอนเจดีย์
 
1. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
 
49 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงศุภัชญา  มาลาพงษ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
 
50 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ผิวทองงาม
 
1. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
 
51 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญดอนนอก
 
1. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
 
52 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงชนารดี  บุตรพุ่ม
 
1. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
 
53 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าว้า 1. เด็กชายธนพล  คำชนะ
 
1. นายเริงชัย  เรืองศิริ
 
54 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงเบญจพร  นิ่มนวลรัตน์
 
1. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
 
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมลา
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สุวาส
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงธนาภา  แป้นทอง
 
1. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1. เด็กชายพร้อมพงศ์  คงถาวร
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  ม่วงแก้ว
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงสิรินดา  อำพันธ์เปรม
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สุวาส
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
59 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เสียงโสม
2. เด็กหญิงณัฐกมล  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขสมัย
4. เด็กหญิงพิชญาภา  มณฑาทัศน์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เห็นประเสริฐ
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  หมื่นชำนาญ
 
1. นางพิสมัย  สุคนธมณี
2. นายวุฒินันท์  สุคนธมณี
 
60 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงการะเกด  หร่องบุดศรี
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  อ้วนทา
3. เด็กหญิงนวพร  แก้ววงสา
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตะเพียนทอง
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตะเพียนทอง
6. เด็กหญิงสุชาดา  จิตรคำ
7. เด็กหญิงเกศสิริ  สระทองวงษ์
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นางสาวนางบังอร   ชื่นชวน
3. นางสาววรรณวิษา  มณีวรรณ
4. นางสาวเนตรนภา  เชี่ยวชาญชัย
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
61 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์แจ่ม
 
1. นางสาวช่อทิพย์  บุญไสว
 
62 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงปภัสสร  พานแก้ว
 
1. นางสาวอณิรดา  รู้ประมาณ
 
63 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงณัฐชา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์
 
64 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงวชัญญา  ผิวหอม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  มีมาก
 
65 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายชวาลภพ  ไม้หอม
2. เด็กชายณัศภณ  สุขนิยม
 
1. นางสาวช่อทิพย์  บุญไสว
2. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์
 
66 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ยาระศรี
2. เด็กหญิงมัลลิกา  นามพงษ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  มีมาก
2. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
67 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายชนสรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรวุฒิ  สุวรรณไศละ
3. เด็กชายพงศกร  สุดใจ
4. เด็กชายพงศธร  แก้ววงสา
5. เด็กชายพิทยา  จำเมือง
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  สืบเกลี้ยง
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นางบังอร  ชื่นชวน
3. นายบุญส่ง  โซยรัมย์
 
68 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สกลนิมิตร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ตันตระวานิชย์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ไสยา
4. เด็กหญิงปานไพลิน  เนียมหอม
5. เด็กหญิงพัชริศา  เนียมหอม
6. เด็กหญิงวราภรณ์  -
 
1. นางสาวณัฐกานต์  มีมาก
2. นางสาวนิตยา  พรมทอง
3. นายบุญส่ง  โซยรัมย์
 
69 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมลา
2. เด็กหญิงณัฐชา  แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงธนาภา  แป้นทอง
4. เด็กหญิงธิราพร  แซ่เซียว
5. เด็กหญิงวรพิชชา  พิเคราะห์เหตุ
6. เด็กชายอนุวัทย์  กระต่ายทอง
7. เด็กชายอนุวิท  กระต่ายทอง
8. เด็กหญิงอัญญาณี  ตั้งวงษ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา  สุวาส
2. นางสาวสุกัญญา  ตันสุวรรณ
3. นางสาวเพชราวรรณ  จันทร์เติม
 
70 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกมัยธร  พลโคตร
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ภูมี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมบุญ
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางสาวรังสิมา  เรือนรื่น
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
71 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายจักรพรรณ์  แอบสำโรง
2. เด็กหญิงณัชชา  จินมิน
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
 
72 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันทะเสน
2. เด็กชายปวริศน์  สืบเกลี้ยง
 
1. นายอุเทน  แตงอ่อน
2. นางสาวเกษสุนีย์  สายแก้ว
 
73 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายคมชาญ  คงศิริ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มหาโชติ
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
 
74 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายทินวุฒิ  แซ่หยี
2. เด็กชายนันทชัย  เสกสิทธิ์กาญจน์
 
1. นางสาวพัชราวลี  คำเถื่อน
 
75 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายอมรเทพ  วรรณะ
2. เด็กชายอิทธิกร  โพธิ์พันธุ์อ้น
 
1. นายอุเทน  แตงอ่อน
2. นางสาวเกษสุนีย์  สายแก้ว
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
76 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายณภัทร  อัจฉริยรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภานุโรจน์
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุพัฒตา
 
1. นางกมลชนก  ขุนชำนาญ
2. นายนพดล  ขุนชำนาญ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
77 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช้างป่าดี
2. เด็กชายวายุกาญจน์  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายสิระ  ออกหาญ
 
1. นายเริงชัย  เรืองศิริ
 
78 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงชลดา  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงวรพิชชา  พิเคราะห์เหตุ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวณัฎธี  อาชีวมงคล
2. นางสาวอารีญา  ครึกเครือ
 
79 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงสุชาดา  ละว้า
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ธัญญะเจริญ
3. เด็กชายอนุวิท  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  พัฒนมาศ
2. นางสาวอารีญา  ครึกเครือ
 
80 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงกนกกร  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ทองดี
3. เด็กชายอนวัทย์  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  หงษ์ทอง
2. นางสาวอารีญา  ครึกเครือ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
81 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่เซี่ยว
2. เด็กหญิงพนิดา  เชื้อรอด
3. เด็กหญิงศิวดาดิ์  ธุวลักษณ์ประยูร
 
1. นางสาวกัญญามาศ  สุคนธมณี
2. นางสาวปวีณา  อาจคงหาญ
 
82 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงญดา  ใหญ่ลำยอง
2. เด็กหญิงปัณพร  ไม้หอม
3. เด็กหญิงภีรญา  ศรสินชัย
 
1. นางสาวกัญญามาศ  สุคนธมณี
2. นางสาวปวีณา  อาจคงหาญ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. เด็กหญิงณัฐญา  ละว้า
2. เด็กชายณัฐพล  เอกบัญชา
 
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
84 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. เด็กหญิงศิวนาถ  คงชุ่ม
 
1. นางสาวเปรมรัศมี   พานแก้ว
 
85 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าว้า 1. เด็กชายศิวกร  ละว้า
 
1. นายเริงชัย  เรืองศิริ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิ้มละไม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองลม
 
1. นางสาวพชรพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสุนันทา  หงษ์ทอง
 
รวม 86 192 134