สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเปมิกา  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสาวพันนิดา  แก้วสระแสน
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงอภิชาดา  พลานนท์
 
1. นางภัทรดานันทน์  กรองแก้ว
 
3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายเจษฎา  สุทธิรัตน์
 
1. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงศรัญญา  เทียบจตุรัส
 
1. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกิติยากร  เอี่ยมสอาด
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายศิษฐภณ  วงษ์สนิท
 
1. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงสกนธ์วรรณ  พรหมชนะ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงพรรณนสุ  สุขประเสริฐ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงภารวี  สุทธิประภา
 
1. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงพลอยณิชา  ศุขปราโมทย์
 
1. นายสุนทร  เอี่ยมแสง
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงโชติกา  บุญญวรรณ
 
1. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายศิลาชัย  ปิ่นทอง
 
1. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนัณภัทร  สระทองทา
 
1. นางสาวพันนิดา  แก้วสระแสน
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อุปถัมภ์
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
 
15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกุลปรียา  น้ำว้า
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีรัตน์
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
2. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมเมธากุล
2. เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณพันชู
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
2. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายวุทธิชัย  รูปงาม
2. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงจารุนันท์  สุทธิประภา
2. เด็กชายสรสิทธิ์  ศตะกูรมะ
 
1. นายปิยะณัฐ  เอ็นดู
2. นางสาววัลภา  ผลาผล
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นุ่มสนิท
 
1. เด็กชายมนตรี  ลำใย
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พรดี
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จักร์เพชร
3. เด็กหญิงภัศสร  กิจสังสรรค์กุล
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
22 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายชัชรินทร์  แจ่มศรี
2. เด็กชายนันทวุุฒิ  เเจ่มศรี
3. เด็กหญิงศิรดา  ชีพันธ์
 
1. นายนภา  ชาลี
2. นางสาวปฐมภรณ์  คำภาพล
 
23 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงปรานต์ธิดา  อุดรสอาด
3. เด็กหญิงอรัชภร  ใคร่ครวญ
 
1. นายนภา  ชาลี
2. นางสาวปฐมภรณ์  คำภาพล
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพรสุดา  แสงสุข
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สืบสิมมา
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเฉลิมศรี  เทียบคำ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สืบสิมมา
 
26 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภา  เครื่องพาที
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  สุวรรณเพชร
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายกวี  แย้มโสภี
 
1. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสุมาลี  รักธัญการ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สืบสิมมา
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายวศตม์  จ้างอีจาง
 
1. นางสาวบุหลัน  ทองดี
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุราชวงษ์
2. เด็กหญิงศิวัตรา  โคลำ
3. เด็กหญิงอารียา  จะโก
 
1. นางสาวชุลี  สัมพดา
2. นางสาววนิดา  พรหมชนะ
 
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่จึง
2. เด็กชายพงศ์พล  นิโกธา
3. เด็กชายสรศักดิ์  สืบเมฆ
 
1. นางสาวนิตยา  รักอู่
2. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แผนสะท้า
2. เด็กชายนภัสกร  แซ่จึง
3. เด็กหญิงอาริสา  คงสิริ
 
1. นางสาวอนุสรา  สายแสน
2. นางสาวอรทัย  คุ้มกัน
 
33 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกรียงไกร
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แสงมณี
3. เด็กชายคีตะ  ด้วงต้อย
 
1. นางสาวนิตยา  รักอู่
2. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายณัฐพล  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงพรณพัฒน์  โคกแก้ว
3. เด็กหญิงเกศสินี  รอยวิบูลย์
 
1. นางสาวอนุสรา  สายแสน
2. นางสาวอรทัย  คุ้มกัน
 
35 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กหญิงสุจิรา  สืบดา
3. เด็กหญิงสุรภา  ชาวไธสง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พรดี
2. นางสาวพัชรารัตน์  สิทธิเลาะ
 
36 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐพล  รัฐวรณ์
2. เด็กชายพณิชพล  แดงละมูล
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ตันศิริ
2. นางสาวศศิกมล  พรรณบัตร
 
37 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายธนภัทร  เซ็งเส็ง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชู
 
1. นางภาวนา  นุ่มอัมพรศิริ
2. นางวิไลวรรณ  อุ่นธวงษ์
 
38 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายธีราพร  รัตนะโคตน์
2. เด็กชายวัชรกุล  เหมือนอินทร์
 
1. นางภาวนา  นุ่มอัมพรศิริ
2. นางวิไลวรรณ  อุ่นธวงษ์
 
39 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายจักรพงศ์  ประชุมพวก
2. เด็กชายศิวะกร  เรืองรัตนภูมิ
 
1. นายธนกฤษ  สุภาพันธ์
2. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายขวัญจิรา  เย็นกลม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สโรบล
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ใจหาญ
4. เด็กหญิงรุจิรา  ใจหาญ
5. เด็กหญิงสิริวิมล  พ่วงแสง
 
1. นายกมล  อุบลธรรม
2. นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า
 
41 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายกฤษณะ  นิลสวาท
2. เด็กหญิงกัณยาวีย์  วัฒนกิจรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงปิยาพร  โต๊ะน้อย
4. เด็กหญิงลลิดา  อาจมูลลา
5. เด็กหญิงศศิประภา  วิบูลย์ศักดิ์
 
1. นางสาววนิดา  สรนุวัตร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กลับศรี
 
42 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงจันทกร  มีสถาน
2. เด็กชายธีรพล  เสนอก
3. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ตัน
4. เด็กหญิงพิมพิศา  เส็งหนองเเบน
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ยินดี
 
1. นายกมล  อุบลธรรม
2. นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า
 
43 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายธิติวุฒิ  สีสงสาร
 
1. นายกมล  อุบลธรรม
 
44 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพิ่มทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุพร
 
1. นางภาวนา  นุ่มอัมพรศิริ
2. นางวิไลวรรณ  อุ่นธวงษ์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
45 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงบัว  วังใหญ่
2. เด็กหญิงพิรดา  โพธิ์แสนสุข
3. เด็กหญิงวรกานต์  สุขนิยม
4. เด็กหญิงวาสิตา  ปลื้มโต๊ะสะอาด
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สระหงษ์ทอง
6. เด็กหญิงศิราพร  อยู่ญาติมาก
7. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พันอิน
8. เด็กหญิงหทัย  อ่อนสมจิตร
9. เด็กหญิงอทิตยา  วังใหญ่
10. เด็กหญิงอารียา  จะโก
 
1. นางนัดดา  สุคนธมณี
2. นางสาววิกานดา  เผ่าสวัสดิ์
3. นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห์
 
46 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายจรณินท์  ระเบียบ
2. เด็กชายปภังกร  จำปาทอง
 
1. นางภัทรดานันทน์  กรองแก้ว
 
47 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงณัชชา  ใจหาญ
2. เด็กหญิงบุญรอด  ฝอยทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  นิโกธา
2. นางสาวนาฏตยา  ไตรผล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
48 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
49 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงวิชุดา  สระหงษ์ทอง
 
1. นางปรางประภา  เมืองพันธ์
 
50 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   กันหา
 
1. นางภัทรดานันทน์  กรองแก้ว
 
51 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  พีราณุวัฒน์
 
1. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
52 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
53 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์  คุณปรึกษา
2. เด็กชายภูวดล  สุพานิช
 
1. นายกรภัทร์  กิจสมชีพ
2. นางสาวชุลี  สัมพดา
 
54 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
55 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายวิศรุต  นาคน้อย
 
1. นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูฆัง
 
1. นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายณัฐกาญจน์  สนุกช่วย
 
1. นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงวิรชา  แซ่จึง
 
1. นางสาวณัชฐญา  ศรีคำแหง
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายศรันย์กร  สืบดา
 
1. นายพิชญ์สาคร  พวงเปีย
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
62 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
63 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
64 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายณัฐชนน  ใจหาญ
 
1. นางสาวณัชฐญา  ศรีคำแหง
 
65 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงกรองกนก  พัทคำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญหนา
 
1. นางสาวพัชรดา  ช่วงชัย
 
66 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อุดรสอาด
2. เด็กหญิงปิยพร  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวพัชรดา  ช่วงชัย
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
67 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายกิตติเดช  สุกร
2. เด็กชายจักรชัย  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายธนกร  ผู่สูงเนิน
4. เด็กชายพงศ์พัฒน์  วิบูลย์ศักดิ์
5. เด็กชายวรากรณ์  แสนปัดสี
6. เด็กชายวรินทร  สุกร
 
1. นายณัฐวัฒน์  นงลักษณ์
2. นายภูวนาท  แจ้งทอง
3. นางสาววนิดา  สรนุวัตร
 
68 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด    
69 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สืบเมฆ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ป้องพรมมา
3. เด็กหญิงเตือนใจ  อินทร์เขาย้อย
 
1. นางสาวกรรณิกา  พากเพียร
2. นางสาวกรรณิกา  บึงแก้ว
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
70 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงจิเจรุ  นิยะมะ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  นาคน้อย
 
1. นายวชิระ  มณีโรจน์
2. นายเจนณรงค์  ไชยปันดิ
 
71 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สามคุ้มพิม
2. เด็กหญิงนลิน  หอมทวนลม
 
1. นายวชิระ  มณีโรจน์
2. นายเจนณรงค์  ไชยปันดิ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
72 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงณิชา  เหมือนใจ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่จึง
3. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สันทัด
 
1. นางสาวดาวประกาย  วัฒนกิจไพศาล
2. นางสาวนาฏตยา  ไตรผล
 
73 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงชนาภา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชรพร  วรรณเลิศ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาวดาวประกาย  วัฒนกิจไพศาล
2. นางสาวนาฏตยา  ไตรผล
 
74 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนัณภัทร  สระทองทา
2. เด็กชายอิทธิพล  เสน่ห์ชอบ
3. เด็กชายเตชินท์  เสือพายัพ
 
1. นายวชิระ  มณีโรจน์
2. นายเจนณรงค์  ไชยปันดิ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
75 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กหญิงฐายิกา  ทองดี
2. เด็กชายพนา  สุขสะอาด
3. เด็กชายภูผา  แก้วบัวดี
 
1. นางวาสนา  สุวรรณฉิม
2. นางสุกฤตา  วังสุข
 
76 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กหญิงฐิติชา  ท้าวรถ
2. เด็กหญิงพรประภา  แก้วบัวดี
3. เด็กชายภัทรวรินทร์  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวจิราพร  หรพริ้ง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กลับศรี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
77 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องด่าน 1. เด็กชายคชินทร์  ภุมรินทร์
2. เด็กชายพงศกร  พรมทัด
3. เด็กหญิงศิรดา  ทองจุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  พากเพียร
 
รวม 77 144 105