หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองรี-หนองกร่าง
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู 67 94.37% 4 5.63% 0 0% 0 0% 71
2 โรงเรียนบ้านหนองรี 42 97.67% 0 0% 1 2.33% 0 0% 43
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา 36 92.31% 2 5.13% 1 2.56% 0 0% 39
4 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
6 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
7 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง