หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 028 โรงเรียนบ้านพุพรหม 20 49 28
2 030 โรงเรียนบ้านรางขาม 15 25 22
3 034 โรงเรียนบ้านวังด้ง 44 69 57
4 039 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44 52 51
5 042 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 14 27 21
6 038 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 40 60 45
7 085 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 14 25 17
8 086 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 42 75 58
รวม 233 382 299
681