หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 028 โรงเรียนบ้านพุพรหม 18 46 26
2 030 โรงเรียนบ้านรางขาม 14 23 20
3 034 โรงเรียนบ้านวังด้ง 43 67 55
4 039 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 37 48 47
5 042 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 12 25 19
6 038 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 35 59 43
7 085 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 7 12 9
8 086 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 37 67 52
รวม 203 347 271
618