หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 16 31 22
2 035 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 18 42 30
3 037 โรงเรียนบ้านสามยอด 49 82 60
4 076 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 20 31 27
5 049 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 6 17 10
6 006 โรงเรียนบ้านเขาแดง 9 17 15
รวม 118 220 164
384