หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2561   10 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ห้องสมุดพงษ์พัว 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ห้องสมุดพงษ์พัว 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ห้องสมุดพงษ์พัว 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น.
4 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ห้อง 214 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น.
5 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ห้องสมุดพงษ์พัว 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น.
6 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ห้องสมุดพงษ์พัว 10 ต.ค. 2561 09.00-10.30 น.
7 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ห้อง 214 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
8 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ห้อง 214 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
9 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ห้อง 214 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
10 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ห้อง 214 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2561 09.00-11.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2561 09.00-11.00 น.
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 424 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 424 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
5 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
6 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
7 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
8 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคารพอเพียงพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 423 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 1 ห้อง 112 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 1 ห้อง 112 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 1 ห้อง 112 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 3 ห้อง 313 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
3 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
4 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ลานธรรม 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สนามบาสเก็ตบอล 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม หลังอาคารพอเพียงพัฒน์ 10 ต.ค. 2561 09.00-13.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 3 ห้อง 311 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม อาคาร 3 ห้อง 312 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา