หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
4 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
11 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
12 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
8 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
9 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
10 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.5 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
11 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.5 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.6 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
5 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
4 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
5 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
3 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม อเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม อเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม อเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม อเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม อเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
-
09 00-12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง ป.3 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
3 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 09 00-12.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 00.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 00.00
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม โรงอาหาร 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 9 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง อนุบาล 2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม ห้อง อนุบาล3 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา