หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 อาคารใหม่โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 อาคารใหม่โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
6 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
7 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
8 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
9 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
11 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
12 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ห้องวิทยาศาสตร์ อาคารใหม่โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
13 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ห้องประถมศึกษาปีที่ 6 อาคารใหม่โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ห้องประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ห้องประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
6 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
7 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ห้องประชุมวิชาการอาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ห้องประชุมวิชาการอาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ห้องประชุมวิชาการอาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
6 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห้องพระพุทธศาสนา อาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
7 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห้องพระพุทธศาสนา อาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 อาคารใหม่โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
6 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิชาการอาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิชาการอาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ห้องประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ห้องประถมศึกษาปีที่ 3 อาคารไม้โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
4 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ห้องอนุบาล 2,3โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ห้องอนุบาล 2,3โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00
2 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา