หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ใต้อาคาร 4 หน้าเวที 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ใต้อาคาร 4 หน้าเวที 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฏศิลป์ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ที่ 5 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ที่ 5 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/3 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3/3 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/3 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ลานกีฬา หน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ใต้อาคาร 4 ฝั่งห้องสมุด 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ใต้อาคาร 4 ฝั่งห้องสมุด 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/2 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) ใต้อาคาร 4 ฝั่งห้องสมุด 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา