หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.5 2 ต.ค. 2561 00.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.5 2 ต.ค. 2561 00.00
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.5 2 ต.ค. 2561 00.00
4 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.4 2 ต.ค. 2561 00.00
5 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.5 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.3 2 ต.ค. 2561 00.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.3 2 ต.ค. 2561 00.00
3 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.2/2 2 ต.ค. 2561 00.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ต.ค. 2561 00.00
5 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.2/1 2 ต.ค. 2561 00.00
6 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.2/1 2 ต.ค. 2561 00.00
7 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.2/1 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 2561 00.00
2 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน อาคารอนุบาล 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.2/2 2 ต.ค. 2561 00.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.1 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน ป.6 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงอาหาร 2 ต.ค. 2561 00.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงอาหาร 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน โรงอาหาร 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน อาคารอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน อ.1 2 ต.ค. 2561 00.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องด่าน ห้องเรียน อ.2 2 ต.ค. 2561 00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา