หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   27 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
4 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
7 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
8 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
9 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
11 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
12 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
9 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
10 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
11 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
12 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
13 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
14 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
2 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
3 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
7 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
9 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
10 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
2 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-10.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 27 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา