หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
7 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
8 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
9 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
10 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
11 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.30
12 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-10.00
13 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 122 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 122 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารสีฟ้า ชั้น -2 ห้อง 125 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารสีฟ้า ชั้น -2 ห้อง -125 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 125 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารสีฟ้า ชั้น -2 ห้อง -125 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
8 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารสีฟ้า ชั้น -2 ห้อง -124 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
9 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 124 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
10 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารสีฟ้า ชั้น -2 ห้อง -124 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง 113 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารเอนกประสงค์วัดหนองปลิง 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารเอนกประสงค์วัดหนองปลิง 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารเอนกประสงค์วัดหนองปลิง 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารเอนกประสงค์วัดหนองปลิง 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารห้องสมุด 24 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 214 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 214 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 211 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 211 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 211 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 121 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง -อาคารสีฟ้า ชั้น -2 ห้อง 121 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 223 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 223 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เต็นท์หน้าอาคารศรัทธาราษฎร์ 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 121 24 ก.ย. 2561 09.00-16.00
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 121 24 ก.ย. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองปลิง อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง 123 24 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา