สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  แสงต้อ
 
1. นางสินสมัย  ปุตะโคตร
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หลวงราษ
 
1. นางสินสมัย  ปุตะโคตร
 
3 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงอริสา   แสนสีมนต์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  กองไตร
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาวงษ์ชัย
 
1. นางอักษร  ขามธาตุ
 
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงสุวนันท์   คูณป้อง
 
1. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชาย สรวิศ    โสดาดง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  กองไตร
 
7 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยเริญ
 
1. นางอักษร  ขามธาตุ
 
8 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงอภินญา  ทาดาจันทร์
 
1. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชัญญานุช   จำปาวงศ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  กองไตร
 
10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลนิกาย
 
1. นายปริญญา  นางทะราช
 
11 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ   สุดสาร
 
1. นางสาวอรอมล  กิจอำลา
 
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายปฏิภาณ   พรมภักดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  กองไตร
 
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปาลสาร
 
1. นางสินสมัย  ปุตะโคตร
 
14 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายพีรพัฒน์   เหล่าสะพาน
 
1. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทำนา
2. เด็กหญิงปาริษา  บุญสิทธิ์
 
1. นางอักษร  ขามธาตุ
 
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  เรียงเสาร์
2. เด็กชายศิริมาศ  สุริยา
 
1. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพิชาฎา    กมลคร
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   น้อยสิม
 
1. นางสาวศศิธร  บัวระบัดทอง
2. นางเกตน์สิรี  แสนทำพล
 
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนากร   โพศรี
2. เด็กหญิงอัยรดา   โนนทิง
 
1. นางสาวอรอมล  กิจอำลา
2. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
19 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางธราภรณ์  จิตรสม
 
20 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงพิณญาดา  รักษา
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
 
21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายณัฐดนย์  ทะวงดี
2. เด็กชายณัฐพร  แสงสุวรรณ์
 
1. นายนพดล  โสสีทา
2. นางพิมพ์วิภา  พิมพ์เพ็ง
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขันติแก้ว
 
1. นางธราภรณ์  จิตรสม
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชื่นศิริเวช
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายเดชธิชัย   แสนประสม
 
1. นางรุ่งรัตน์  ร้อยพรมมา
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายณพไชย  แสนทำพล
2. เด็กชายวรเมธ  สัสดีไกรสร
 
1. นางสาวปัณฑิตา  ขามธาตุ
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจันทิมา   อ่อนตาแสง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สรรพอาสา
 
1. นางรุ่งรัตน์  ร้อยพรมมา
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงอัมพิกา  สิงขาม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์ตำแย
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงธิดากร  ใยแก้ว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์ตำแย
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายวัชรพล  สิงขาม
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  จันทรสุข
3. เด็กชายสถาพร  สิงขาม
 
1. นายชิษณุพงษ์  โพธิงาม
2. นางโฉมยงค์  หมายมั่น
 
31 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนา   ผ่านวงษ์
2. เด็กชายศรยุทธ   เดชกุมาร
3. เด็กหญิงเกษมณี   บุตรลานช้าง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
2. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายปุณยวัจน์   ภาสิต
2. เด็กชายอดิศักดิ์   ชาทุม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
2. นายสุพรม  ปุตะโคตร
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายวัชรพล  สิงขาม
2. เด็กชายสถาพร  สิงขาม
 
1. นายศุภพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางโฉมยงค์  หมายมั่น
 
34 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายกัมพล  หงษ์สีลา
2. เด็กชายศตนันท์  ขันโพธิ์
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
35 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายวิทยา  โคตรแดง
2. นายอนุวัฒน์  คำพานาง
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ขาวสอาด
2. เด็กหญิงชุติมา  โนนทิง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  รักษาภายใน
4. เด็กหญิงพิยดา  ขามธาตุ
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ขันติแก้ว
 
1. นายกัณพัฒน์  แพงดาน
2. นางสมรัก  หอมทอง
 
37 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขันติแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  สาวันสูง
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำทา
5. เด็กหญิงแพรวา  พลคาม
 
1. นางธราภรณ์  จิตรสม
2. นางสมรัก  หอมทอง
 
38 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงชลิสา  จันโท
2. เด็กหญิงนิชาภา  อยู่สบาย
3. เด็กหญิงพิกุล  โนนทิง
4. เด็กหญิงวราทิพย์  ชาดา
5. เด็กหญิงเขมนิจ  ประทุมมา
 
1. นางธราภรณ์  จิตรสม
2. นางสมรัก  หอมทอง
 
39 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายณภัทร  พรมแสง
 
1. นางรัชนี  พรมแสง
 
40 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงชลธิดา  ชัยวงษ์
 
1. นางสมรัก  หอมทอง
 
41 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงศุภัตรา   พิมหานาม
 
1. นางสาวศิรินารถ  ก้อนศรีษะ
2. นางสาวสุวภาพ์  ก้อนมณี
 
42 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายณพไชย  แสนทำพล
2. เด็กหญิงเขมนิจ  ประทุมมา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์ตำแย
2. นางสมรัก  หอมทอง
 
43 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายสุริยัน   แสนสีมนต์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
2. นางสาวศิรินารถ  ก้อนศรีษะ
 
44 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงกฤติธีรา  บัวใหญ่รักษา
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญเกษรม
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พลมาตย์
4. เด็กหญิงณัฐพร  อึมฉิม
5. เด็กหญิงต้นข้าว  บุญเกษรม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  อัญญะโพธิ์
7. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สำเริญรม
8. เด็กหญิงปนิดา  โยธาธี
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะวะลี
10. เด็กหญิงวัฒนวดี  บุญโส
 
1. นางละคร  โควังชัย
2. นางวัชรา  แยงคำ
3. นายศรัญยุทธ  คำสุริย์
 
45 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพงษ์   โรจชนนท์
2. เด็กชายธนพลธ์  สอนบาล
3. นายธีรยุทธ   พาลาศรี
4. เด็กชายธีระพัฒน์   บุญทุม
5. นางสาวนุชนาถ   ชาทุม
6. เด็กชายภานุวิชญ์  สอนบาล
7. เด็กหญิงสุจิรา   สอนไตรแก้ว
8. นายอนุวัฒน์   แสนโคก
9. เด็กชายอรรถชัย   คำสวนหม่อน
10. นางสาวอัจฉรา   อ่อนตาแสง
 
1. นายกิตติพันธุ์  พลลาภ
2. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
3. นางสาวอรพิน  พลคราม
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
46 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชนกวนันท์   ประสมศรี
2. เด็กหญิงเกษมณี   บุตรลานช้าง
 
1. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
47 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายฐากูร  คุนแก้ว
2. เด็กชายนันทพงศ์  เชี่ยวชาญโชติ
 
1. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
48 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   โพธิ์ศรี
 
1. นางรุ่งรัตน์  ร้อยพรมมา
 
49 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงเยาวดี   มาอุดม
 
1. นางเกตน์สิรี  แสนทำพล
 
50 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์​วิภา  โคตรชุม
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
51 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายวรวัฒน์  ซาทุม
 
1. นางพิมพ์วิภา  พิมพ์เพ็ง
 
52 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงอาฑิตยา  ป้องคำไหล
 
1. นางพิมพ์วิภา  พิมพ์เพ็ง
 
53 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  อ่อนนวล
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
54 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  อดทน
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
55 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  ตุงคะมาลี
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
56 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายดลธรรม  นาไชย
2. เด็กชายอัศวิน  อ้นนารี
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
 
57 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิดาภา   ตรัสสี
2. เด็กหญิงชุติมา    ข้อยุ่น
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
2. นางรุ่งรัตน์  ร้อยพรมมา
 
58 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงธิาดารัตน์  ตาลทอง
2. เด็กหญิงพรเทพธิดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
59 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา​  คงมี
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
 
60 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายปรีชา  แสนแก
2. เด็กหญิงมัทนา  นุ่มละมูล
3. เด็กหญิงแพรวา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวชไมพร  ขามพิทักษ์
2. นางอดุลยา  บำรุงบ้านทุ่ม
 
61 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ตราชู
2. เด็กหญิงสิริจันทร์ฉาย  เหล่าสะพาน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดงใหญ่
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
62 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทิพย์ตำแย
2. เด็กชายพีระภัทร  คำพระแย
3. เด็กหญิงวิชุดา  อรมาลี
 
1. นายคารม  ธรรมพัฒนกุล
2. นางลำดวน  ธรรมพัฒนกุล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายเปรมประชา   สาระวงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายวีระศักดิ์    แซงดานุช
 
1. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิตราภา   แสนสีมนต์
 
1. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนันธิดา   ดอกอังชัญ
 
1. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนวัฒน์   หลานวงษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  เรืองพลวัฒน์
 
1. นางสินสมัย   ปุตะโคตร
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงฐิดาภา   แดงมา
 
1. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปริตรา  เทวเส
 
1. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
71 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายภูริภัทร  อุตอามาตร
 
1. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
72 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐพล  ธงกิ่ง
 
1. นางสุนันทา  โพธิ์อ้น
 
73 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  อุ่นเจริญ
 
1. นางสุนันทา  โพธิ์อ้น
 
74 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนา   ผ่านวงษ์
2. เด็กชายกิตติชัย  แสนสีมนต์
 
1. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
2. นางสาวอรพิน  พลคราม
 
75 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงนัทชา   บุตรลานช้าง
2. เด็กหญิงสุดากาญจน์  จำใบ
 
1. นางสาวสุพรรณี  อุปัชฌาย์
2. นางสาวอรพิน  พลคราม
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายกรวิชญ์  โสหะ
2. เด็กชายธนวัฒน์   พิมพ์วัน
3. เด็กชายนพดล  โลเด
4. เด็กชายบัลลังค์  อาบเงิน
5. เด็กชายภาคิน  อามาตรมนตรี
6. เด็กชายภูริภัทร  คำพระแย
 
1. นายยศธนา  กรองไตร
2. นางรัชนี  พรมแสง
3. นางวิจิตร  ทองโคกสี
 
77 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายณภัทร  ขันเดช
2. เด็กชายพงษ์ตะวัน  อันทะนิตย์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ชีวะรัตน์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  จำลองเพ็ง
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  วิเศษจุมพล
6. เด็กชายโยธิน  อันทะเกตุ
 
1. นางสาววรรณวิภา  ใยแก้ว
2. นายสุวิช  สะท้านบัว
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
78 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายรพีภัทร  ฤาชัยษา
2. เด็กชายเสกสรร  คำพระแย
 
1. นายนพดล  โสสีทา
2. นางพิมพ์วิภา  พิมพ์เพ็ง
 
79 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ   แสงมูลตรี
2. เด็กหญิงนัทพร    โกกะบุญ
 
1. นายกิตติพันธุ์  พลลาภ
2. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
 
80 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายนวนันท์   ประสมศรี
2. เด็กหญิงสิริยาดา   แสนสีมนต์
 
1. นายกิตติพันธุ์  พลลาภ
2. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
 
81 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปรียาภัทร   อุตอามาตร
2. เด็กหญิงศิขรินทร์   สิงห์ทุย
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวภาพ์  ก้อนมณี
 
82 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกุสุมา   ขวัญสุข
2. เด็กหญิงปริฉัตร   สัสดี
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางสาวอรอมล  กิจอำลา
 
83 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงตีรณา   คำพระแย
2. เด็กหญิงเตชิณี   คำพระแย
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
84 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพามิตรา    แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงลลิตา   จันทะหา
 
1. นายสุพรม  ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวีณา  ปุตะโคตร
 
85 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   อ่อนหลง
2. เด็กหญิงนันทิชา   วงษามิ่ง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
2. นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก
 
86 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   แสนบัวโพธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา    สืบสวน
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางรุ่งรัตน์  ร้อยพรมมา
 
87 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายณัฐภูมิ    วันที
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ประพันธ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
2. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
 
88 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงชญาดา   ชาทุม
2. เด็กหญิงชญานิน   โคตรแฮ
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นางเพ็ญศรี  ทรงอาจ
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
89 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กชายมังกร  แดงนอก
2. เด็กชายวีรพงษ์  เพียนู
3. เด็กชายอภิชาติ  แสนทำพล
 
1. นายนพดล  โสสีทา
2. นางวิรวรรณ์  คำพระแย
 
90 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายธีรเดช  ใยแก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์  ไชยพรม
3. เด็กชายวรเมธ  บุตรโคตร
 
1. นางรัชนี  พรมแสง
2. นางวิจิตร  ทองโคกสี
 
91 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงกนกอร  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นุ่มละมูล
3. เด็กหญิงนัฐริกา  คำพระแย
4. เด็กชายศิราพัตย์  ดงใหญ่
5. เด็กหญิงสาวิตรี  โสดา
6. เด็กหญิงอุมาพร  สุดสา
 
1. นางสาวชไมพร  ขามพิทักษ์
2. นางรัชนี  พรมแสง
3. นางวิจิตร  ทองโคกสี
 
92 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายครืษฐ์  เสือพงษ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญทรง
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
2. นางสาวสุภารักษ์  พระโคตร
 
93 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงปาริษา  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  เดชแก้ว
3. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วมณี
 
1. นางปรียะนุช  โพธิ์ทอง
2. นางพชรมน  ศุขหงษ์ทอง
 
94 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ตราชู
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไกรแจ่ม
3. เด็กหญิงธีริสรา  แทนเถา
 
1. นางจงจิต  คำสุริย์
2. นางสาวอมรรัตน์  ละออ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
95 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงภรชนก   ประสมศรี
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   สุดสาร
3. เด็กหญิงสุฑารัตน์   สุดสาร
 
1. นางนิพร  พละกล้า
2. นางเครือวัลย์  อุปัชฌาย์
 
96 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วงศ์นิคม
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ใยแก้ว
 
1. นางรัชนี  พรมแสง
2. นางวิจิตร  ทองโคกสี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
97 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงวิภาดา  มาตรชู
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
 
98 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายธนากร  ปีหมอก
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
99 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายอภิชา  นาไชย
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีบุญเรือง
 
100 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญคง
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
 
101 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์   ชัยภักดี
 
1. นางจิราพร  สุดสาร
 
102 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกฤษณา   แก้วมา
 
1. นางเกตน์สิรี  แสนทำพล
 
103 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 1. เด็กชายจิราวัช  อันทะสี
 
1. นางละคร  โควังชัย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรโม
2. เด็กหญิงชลธิชา   ทุมสิทธิ์
3. เด็กหญิงนภัสร  แก้วขาว
 
1. นางสุนันทา  บุญคง
2. นางสาวสุภารักษ์  พระโคตร
 
105 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายสุริยะ   วิสิลา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แดงมา
 
1. นางจิราพร  สุดสาร
2. นางรุ่งรัตน์  ร้อยพรมมา
 
รวม 105 208 157