หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ขอนแก่น เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 32 91.43% 3 8.57% 0 0% 0 0% 35
2 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 23 79.31% 4 13.79% 2 6.9% 0 0% 29
3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 20 95.24% 1 4.76% 0 0% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
5 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 14 70% 6 30% 0 0% 0 0% 20
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง