หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 35 55 45
2 025 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 20 28 24
3 081 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 21 36 26
4 118 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 29 46 41
5 150 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 19 40 22
6 151 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 8 13 9
รวม 132 218 167
385