สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต ๔

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ภูขมุด
 
1. นางวิไลลักษณ์  หมั่นเพียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ซิ้ม
 
1. นางทองพัฒ  พันธ์วงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปราณปรียา  สุนทรา
 
1. นางจันทราวดี  คำสุขใส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะผัด
 
1. นางวิไลลักษณ์  หมั่นเพียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญา  ไกลถิ่น
 
1. นางทองพัฒ  พันธ์วงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพนธ์  ประดับพันธ์
 
1. นางจันทราวดี  คำสุขใส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลาพร  ขัตติยะ
 
1. นายสุพัฒน์  พันธ์วงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐานิกา  ไกลถิ่น
 
1. นายสุพัฒน์  พันธ์วงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิสา  ชัยวงศ์แสน
2. เด็กหญิงวิไลพร  ยั่งยืน
 
1. นางทองพัฒ  พันธ์วงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์รวี  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ติ๊บประดวง
3. เด็กหญิงอภิชญา  นันตา
 
1. นางสาววนิดา  ละออจิตร
2. นางวรรณภา  พิพัฒน์เสฐียรกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เทพจักร์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ปิจจะ
3. เด็กหญิงศศิญากร  อิ่นคำ
 
1. นางสาววนิดา  ละออจิตร
2. นางวรรณภา  พิพัฒน์เสฐียรกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐานิกา  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงนิสาลักษณ์  คำมูล
 
1. นางสาววนิดา  ละออจิตร
2. นางวรรณภา  พิพัฒน์เสฐียรกุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชชิระกมล  เฟื่องบุญ
2. เด็กชายอิทธิกร  ยารังษี
 
1. นางสาววนิดา  ละออจิตร
2. นางวรรณภา  พิพัฒน์เสฐียรกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายอานนท์  กลิ่นมณทา
2. เด็กชายเมธาวี  พรมคำปา
 
1. นางสาววนิดา  ละออจิตร
2. นางวรรณภา  พิพัฒน์เสฐียรกุล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กชายศิวัช  พรชัย
2. เด็กชายเมธาวี  พรมคำปา
 
1. นางสาววนิดา  ละออจิตร
2. นางวรรณภา  พิพัฒน์เสฐียรกุล
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษมี  อิ่นคำ
2. เด็กชายอานนท์  กลิ่นมณทา
 
1. นางนารี  ยศคำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรณัฐประภา  อุดทังไข
 
1. นายอำนวย  ยศคำ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายอิทธิพัฒน์  อิ่นคำ
 
1. นายจรวด  ประดับ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาวิจันทร์
 
1. นายจรวด  ประดับ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนิภา  ธนะวงศ์
 
1. นางไอลดา  คำมีผล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  หลวงใจ
 
1. นางไอลดา  คำมีผล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายเตวิช  ใสสิน
 
1. นางไอลดา  คำมีผล
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวินี  คำดวงดี
2. เด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี
 
1. นายทัศนัย  คำมีผล
2. นางไอลดา  คำมีผล
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ต๊ะผัด
2. เด็กชายจรัสพงศ์  ไกลถิ่น
3. เด็กชายเมธัส  ทำของดี
 
1. นางสาวปรมาพร  อิ่นคำ
2. นางสาวอัมพิกา  สมศักดิ์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิชาภา  ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงอกิสรา  เนืองนัน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กาวิจันทร์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ตุงคบุรี
2. นางสุกัญญา   ปัญโญแก้ว
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไกรเดช  สุจันทร์
 
1. นายอำนวย  ยศคำ