หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 65 94.2% 3 4.35% 1 1.45% 0 0% 69
2 โรงเรียนวัดสระบัว 40 83.33% 4 8.33% 4 8.33% 0 0% 48
3 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 36 87.8% 4 9.76% 1 2.44% 0 0% 41
4 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 31 88.57% 0 0% 4 11.43% 0 0% 35
5 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
6 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
7 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
8 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
9 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง