หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 กลุ่มคูเมือง 1
2 กลุ่มคูเมือง 2
3 กลุ่มคูเมือง 4
4 กลุ่มคูเมือง 5
5 กลุ่มแคนดง 1
6 กลุ่มแคนดง2
7 กลุ่มนาโพธิ์ 1
8 กลุ่มนาโพธิ์ 2
9 กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
10 กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 2
11 กลุ่มพุทไธสง 2
12 กลุ่มพุทไธสง 3
13 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
14 กลุ่มสตึก 1
15 กลุ่มสตึก 3
16 กลุ่มสตึก 4
17 กลุ่มสตึก 6
18 คูเมือง 3
19 พุทไธสง 1
20 สตึก 2
21 สตึก 5